[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1438
ชื่อ: มิส  รินลษา    เจริญสุข
ฉายา: สัญ
อายุงาน: 4 ปี 9 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (213)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยพายัพ 2541  พยาบาลศาสตร์  ปริญญาบัตร
2  ม.6  โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ 2538    
3  ป.6  โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 2532    

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานพยาบาล
2561 ประธานกรรมการ งานพยาบาล
2560 ประธานกรรมการ งานพยาบาล
2559 กรรมการ งานพยาบาล
2558 กรรมการ งานพยาบาล
2557 กรรมการ งานพยาบาล
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2561 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดทันตนวัตกรรมในเด็กวัยเรียน สำหรับครู แกนนำนักเรียน ทันตบุคลากร ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ห้องประชุมวชิรธาร โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด็นท์เชียงใหม่ 23 ก.ค. 2561
2561 งานพยาบาลร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดทันนวัตกรรมในเด็กวัยเรียน สำหรับครู แกนนำนักเรียน เมืองเชียงใหม่ โรงแรมฮอริเดย์การ์เด็นท์ เชียงใหม่ 23 ก.ค. 2561
2560 เรียนรู้จากนักคิดเรื่องชีวิตและการงาน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 ประชุมวิชาการการพยาบาล ครั้งที่ 13 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 18 พ.ค. 2560-19 พ.ค. 2560
2560 งานพยาบาลเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลครั้งที่13 โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ 18 พ.ค. 2560
2560 งานพยาบาลเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลครั้งที่13 โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ 19 พ.ค. 2560
2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมพฤติกรรมทันตสุขภาพที่เหมาะสมและลดปัจจัยเสี่ยงโรคฟันผุในเด็กวัยเรียน โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์เชียงใหม่ 9 มี.ค. 2561
2559 การดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ในงานอนามัยโรงเรียนสำหรับครูและบุคลากรทางสาธารณสุข ประจำปี 2559 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด 2 พ.ค. 2559-4 พ.ค. 2559
2559 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และหัวใจในการทำงาน ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น3 11 พ.ค. 2559
2559 คุณภาพไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครบวงจร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต 12 พ.ค. 2559
2559 การจัดการ Conflicts ในการปฏิบัติหน้าที่โดยระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์1-2 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 การประชุมวิชาการพยาบาลครั้งที่ 12 โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ 18 พ.ค. 2559-19 พ.ค. 2559
2559 อบรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน โรงแรมนครพิงค์พาเลส 12 ก.ค. 2559
2559 การอบรมเรื่องโรคระบาดในสัตว์ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 16 ส.ค. 2559
2559 การอบรมเพิ่มศักยภาพครูประจำชั้นและบุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอและตำบลในการคัดกรองและเฝ้าระวังภาวะสายตาผิดปกติในนักเรียน ชั้น ป.1 ห้องประชุมป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ 14 ธ.ค. 2559
2559 การลงกำหนดการและการจัดทำเครื่องมือประเมินแผนงานประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบ SWIS อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1) 9 มี.ค. 2560
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบSWISเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ห้องคอมพิวเตอร์1-3 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิเคราะห์มาตรฐานกับภาระงาน" 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 การประชุมวิชาการพยาบาลครั้งที่ 11 เรื่อง Cardiology&Neurology Cocktail โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ 25 พ.ค. 2558-26 พ.ค. 2558
2558 การเฝ้าระวังการเตรียมความพร้อม การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 (MERS-CoV) โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ 6 ก.ค. 2558
2558 โรคลมชัก ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 18 ส.ค. 2558
2558 สัมมนาชมรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ ประจำปี 2558 หัวข้อ "โป๊ปฟรังซิส กับชีวิตคริสตชน" โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ 5 ก.ย. 2558
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2557 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อายุงาน 0-2 ปี โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 5 ก.ค. 2557-6 ก.ค. 2557
2557 การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ห้องประชุม 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 18 ก.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557
2557 ประสานพลังรับมือวิกฤตโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 11 ธ.ค. 2557-12 ธ.ค. 2557

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานพยาบาล
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานพยาบาล
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (1)
     หน้าที่ ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช    แผนงาน ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอน 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด กำหนดการ คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (60)
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
   จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่อง โรคมือ เท้า ปาก
   ตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนชั้น ป.6และป.5/1- ป.5/4
   ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.6 และ ป.5/1-ป.5/4
   ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์นักเรียนชั้น ป.6 และนักเรียนชั้น ป.5/1-ป.5/4
   ตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนชั้น ป.4และ ป.5/5- ป.5/9
   ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.4 และ ป.5/5-ป.5/9
   ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์นักเรียนชั้น ป.5/5-ป.5/9
   ตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนชั้น ป.3
   ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.3
   ตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนชั้น ป.2
   ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.2
   ตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนชั้น ป.1
   ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.1
   ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์นักเรียนชั้น ป.1
   6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข
   ฉีดวัคซีนป้องกันโรค คอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6(เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)
   งานพยาบาลร่วมอบรม เรื่องความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้นวัตกรรมและแอพพลิเคชั่นสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
   จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
   งานพยาบาลร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดทันนวัตกรรมในเด็กวัยเรียน สำหรับครู แกนนำนักเรียน เมืองเชียงใหม่
   นาย จำนงค์ สุวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้าส่งเสริมสุขภาพ รพ. เซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่อง โรคไข้เลือดออก
   ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1(เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)
   จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่อง ยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวคุณ
   แจกเอกสารให้ความรู้เรื่อง 5โรคร้ายจากยุง อันตรายถึงชีวิต
   แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ครั้งที่ 1
   ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1 (เฉพาะรายที่ต้องการฉีดและชำระเงินเรียบร้อย)
   เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเชียงใหม่มอบอุปกรณ์กับดักยุงลาย(LeO-Trap) พร้อมสาธิตวิธีใช้งาน
   ฉีดวัคซีนป้องกันโรค มะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 1 (เฉพาะนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)
   ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 (เฉพาะรายที่ต้องการฉีดและชำระเงินเรียบร้อย)
   ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้น ป.1
   ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้น ป.2
   ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้น ป.3
   ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้น ป.4และ ป.5/1-ป.5/4
   ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้น ป.6และ ป.5/5-ป.5/9
   หยอดวัคซีนโปลิโอ นักเรียนป.1(เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)
   จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่อง โรคระบาด..มาแล้ว R S V Respiratory Syncytial Virus
   ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง สรุปสถานการณ์ 11 โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในเด็กประจำปี 2561 รู้ก่อนปีหน้าป้องกันได้!
   แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ครั้งที่ 2
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   แพทย์หญิงสิริรัตน์ วรปาณิ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหวัด แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1
   งานพยาบาลเข้าร่วมการอบรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถาบันการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็ก
   ฉีดวัคซีนป้องกันโรค มะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 2 (เฉพาะนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)
   จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่อง ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
   สิ้นสุด 6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
   สิ้นสุด 6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
   สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข
   สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (3)
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 23 ก.ค. 2561
 ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้น ป.3 7 พ.ย. 2561
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 29 พ.ย. 2561
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
งานพยาบาล ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดทันนวัตกรรมในเด็กวัยเรียน สำหรับครู แกนนำนักเรียนเมืองเชียงใหม่ 24 ก.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (2)  
   1. ฉีดวัคซีน DT ป.1 ปี 2561
   2. ฉีดวัคซีน DT ป.6 ปี 2561