[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1438
ชื่อ: มิส  รินลษา    เจริญสุข
ฉายา: สัญ
อายุงาน: 4 ปี 11 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (213)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยพายัพ 2541  พยาบาลศาสตร์  ปริญญาบัตร
2  ม.6  โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ 2538    
3  ป.6  โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 2532    

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานพยาบาล
2561 ประธานกรรมการ งานพยาบาล
2560 ประธานกรรมการ งานพยาบาล
2559 กรรมการ งานพยาบาล
2558 กรรมการ งานพยาบาล
2557 กรรมการ งานพยาบาล
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2562
2562 การอบรม“ Electronic Blackboard” สื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2562
2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Utilizing MCP Smart Classroom for Active Learning อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2562
2562 การประชุมวิชาการพยาบาลครั้งที่ 15 ห้องเอ็มเพลสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ 16 พ.ค. 2562-17 พ.ค. 2562
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2561 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดทันตนวัตกรรมในเด็กวัยเรียน สำหรับครู แกนนำนักเรียน ทันตบุคลากร ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ห้องประชุมวชิรธาร โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด็นท์เชียงใหม่ 23 ก.ค. 2561
2561 งานพยาบาลร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดทันนวัตกรรมในเด็กวัยเรียน สำหรับครู แกนนำนักเรียน เมืองเชียงใหม่ โรงแรมฮอริเดย์การ์เด็นท์ เชียงใหม่ 23 ก.ค. 2561
2560 เรียนรู้จากนักคิดเรื่องชีวิตและการงาน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 ประชุมวิชาการการพยาบาล ครั้งที่ 13 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 18 พ.ค. 2560-19 พ.ค. 2560
2560 งานพยาบาลเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลครั้งที่13 โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ 18 พ.ค. 2560
2560 งานพยาบาลเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลครั้งที่13 โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ 19 พ.ค. 2560
2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมพฤติกรรมทันตสุขภาพที่เหมาะสมและลดปัจจัยเสี่ยงโรคฟันผุในเด็กวัยเรียน โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์เชียงใหม่ 9 มี.ค. 2561
2559 การดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ในงานอนามัยโรงเรียนสำหรับครูและบุคลากรทางสาธารณสุข ประจำปี 2559 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด 2 พ.ค. 2559-4 พ.ค. 2559
2559 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และหัวใจในการทำงาน ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น3 11 พ.ค. 2559
2559 คุณภาพไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครบวงจร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต 12 พ.ค. 2559
2559 การจัดการ Conflicts ในการปฏิบัติหน้าที่โดยระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์1-2 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 การประชุมวิชาการพยาบาลครั้งที่ 12 โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ 18 พ.ค. 2559-19 พ.ค. 2559
2559 อบรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน โรงแรมนครพิงค์พาเลส 12 ก.ค. 2559
2559 การอบรมเรื่องโรคระบาดในสัตว์ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 16 ส.ค. 2559
2559 การอบรมเพิ่มศักยภาพครูประจำชั้นและบุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอและตำบลในการคัดกรองและเฝ้าระวังภาวะสายตาผิดปกติในนักเรียน ชั้น ป.1 ห้องประชุมป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ 14 ธ.ค. 2559
2559 การลงกำหนดการและการจัดทำเครื่องมือประเมินแผนงานประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบ SWIS อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1) 9 มี.ค. 2560
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบSWISเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ห้องคอมพิวเตอร์1-3 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิเคราะห์มาตรฐานกับภาระงาน" 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 การประชุมวิชาการพยาบาลครั้งที่ 11 เรื่อง Cardiology&Neurology Cocktail โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ 25 พ.ค. 2558-26 พ.ค. 2558
2558 การเฝ้าระวังการเตรียมความพร้อม การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 (MERS-CoV) โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ 6 ก.ค. 2558
2558 โรคลมชัก ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 18 ส.ค. 2558
2558 สัมมนาชมรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ ประจำปี 2558 หัวข้อ "โป๊ปฟรังซิส กับชีวิตคริสตชน" โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ 5 ก.ย. 2558
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2557 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อายุงาน 0-2 ปี โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 5 ก.ค. 2557-6 ก.ค. 2557
2557 การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ห้องประชุม 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 18 ก.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557
2557 ประสานพลังรับมือวิกฤตโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 11 ธ.ค. 2557-12 ธ.ค. 2557

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานพยาบาล
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานพยาบาล
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (119)
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานพยาบาล
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค
   6.3 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
   6.5 ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก
   6.6การให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน และบุคลากรทุกคนที่มารับบริการ
   6.7 ส่งต่อนักเรียน และบุคลากรที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเกินขอบเขตการรักษาพยาบาล
   6.8 การบริการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ แก่นักเรียน และบุคลากร
   6.9 บริการกระเป๋าปฐมพยาบาลเบื้องต้น และออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่
   6.10 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ของใช้ในสำนักงานให้เพียงพอแก่การใช้งานพยาบาล
   6.11 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน
   6.12 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   6.13 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562
   งานพยาบาลร่วมประชุมวิชาการพยาบาลครั้งที่ 15
   งานพยาบาลร่วมประชุมวิชาการพยาบาลครั้งที่ 15
   6.1.3.5 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (วัคซีนทางเลือก) (28 มิถุนายน 2562 ,26 กรกฎาคม 2562)
   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
   6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (1-8 กรกฎาคม 2562)
   6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1 (1-8 กรกฎาคม 2562)
   6.1.3.5 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (วัคซีนทางเลือก) (28 มิถุนายน 2562 ,26 กรกฎาคม 2562)
   6.1.4 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1, ป.5 และ ป.6 (1-5 กรกฎาคม 2562)
   จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่อง รู้ทันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคมือ เท้า ปาก
   ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1 (เฉพาะรายที่ต้องการฉีดและชำระเงินเรียบร้อย)
   6.4 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน
   6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข
   6.4 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน
   6.4.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (ครั้งที่ 1)
   ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.1
   ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.1
   บริการทันตกรรม ชั้นป.1
   ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.2
   ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.2
   ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.3
   ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.3
   ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.4
   ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.4
   ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.5
   ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.5
   บริการทันตกรรม ชั้นป.5
   ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.6
   ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.6
   บริการทันตกรรม ชั้นป.6
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 (เฉพาะรายที่ต้องการฉีดและชำระเงินเรียบร้อย)
   สิ้นสุด 6.1.3.5 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (วัคซีนทางเลือก) (28 มิถุนายน 2562 ,26 กรกฎาคม 2562)
   6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (1-8 กรกฎาคม 2562)
   6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1 (1-8 กรกฎาคม 2562)
   สิ้นสุด 6.1.3.5 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (วัคซีนทางเลือก) (28 มิถุนายน 2562 ,26 กรกฎาคม 2562)
   สิ้นสุด 6.1.4 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1, ป.5 และ ป.6 (1-5 กรกฎาคม 2562)
   6.1.3.4 วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิงชั้น ป.5 (9 สิงหาคม 2562 , 7 กุมภาพันธ์ 2563)
   6.1.3.2 วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1 (9 สิงหาคม 2562)
   6.1.3.4 วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิงชั้น ป.5 (9 สิงหาคม 2562 , 7 กุมภาพันธ์ 2563)
   6.1.5 บริการอุดฟันแท้ แก่นักเรียนชั้น ป.1, ป.5และ ป.6
   ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1(เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)
   ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกเข็มที่1 (เฉพาะนักเรียนหญิงชั้นป.5 ในรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)
   สิ้นสุด 6.4 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน
   สิ้นสุด 6.1.3.2 วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1 (9 สิงหาคม 2562)
   สิ้นสุด 6.4.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (ครั้งที่ 1)
   6.1.3.1 วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6 (6 กันยายน 2562)
   ฉีดวัคซีนป้องกันโรค คอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.1 และป.6 (เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 6.1.3.1 วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6 (6 กันยายน 2562)
   6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 2 (28 ตุลาคม -1พฤศจิกายน 2562)
   ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นร.ชั้นป.1-ป.6 (ในคาบลูกเสือ)
   ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นร.ชั้นป.1-ป.6 (ในคาบลูกเสือ)
   ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นร.ชั้นป.1-ป.6 (ในคาบลูกเสือ)
   ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นร.ชั้นป.1-ป.6 (ในคาบลูกเสือ)
   6.1.3.3 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ นักเรียนชั้น ป.1 (8 พฤศจิกายน 2562)
   ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นร.ชั้นป.1-ป.6 (ในคาบลูกเสือ)
   หยอดวัคซีนโปลิโอ นักเรียนชั้นป.1 (เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   สิ้นสุด 6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 2 (28 ตุลาคม -1พฤศจิกายน 2562)
   6.4.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (ครั้งที่ 2)
   สิ้นสุด 6.1.3.3 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ นักเรียนชั้น ป.1 (8 พฤศจิกายน 2562)
   6.4 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน
   6.4.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (ครั้งที่ 2)
   ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกเข็มที่2 (เฉพาะนักเรียนหญิงชั้นป.5 ในรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
   สิ้นสุด 6.1.3.4 วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิงชั้น ป.5 (9 สิงหาคม 2562 , 7 กุมภาพันธ์ 2563)
   สิ้นสุด 6.1.3.4 วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิงชั้น ป.5 (9 สิงหาคม 2562 , 7 กุมภาพันธ์ 2563)
   6.1.5 บริการอุดฟันแท้ แก่นักเรียนชั้น ป.1, ป.5และ ป.6
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   สิ้นสุด 6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562
   สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานพยาบาล
   สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค
   สิ้นสุด 6.3 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
   สิ้นสุด 6.5 ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก
   6.6การให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน และบุคลากรทุกคนที่มารับบริการ
   สิ้นสุด 6.7 ส่งต่อนักเรียน และบุคลากรที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเกินขอบเขตการรักษาพยาบาล
   6.8 การบริการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ แก่นักเรียน และบุคลากร
   สิ้นสุด 6.9 บริการกระเป๋าปฐมพยาบาลเบื้องต้น และออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่
   6.10 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ของใช้ในสำนักงานให้เพียงพอแก่การใช้งานพยาบาล
   สิ้นสุด 6.11 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน
   สิ้นสุด 6.12 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   6.13 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)