[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1438
ชื่อ: มิส  รินลษา    เจริญสุข
ฉายา: สัญ
อายุงาน: 3 ปี 9 เดือน 28 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (203)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยพายัพ 2541  พยาบาลศาสตร์  ปริญญาบัตร
2  ม.6  โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ 2538    
3  ป.6  โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 2532    

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานพยาบาล
2560 ประธานกรรมการ งานพยาบาล
2559 กรรมการ งานพยาบาล
2558 กรรมการ งานพยาบาล
2557 กรรมการ งานพยาบาล
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2560 เรียนรู้จากนักคิดเรื่องชีวิตและการงาน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 ประชุมวิชาการการพยาบาล ครั้งที่ 13 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 18 พ.ค. 2560-19 พ.ค. 2560
2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมพฤติกรรมทันตสุขภาพที่เหมาะสมและลดปัจจัยเสี่ยงโรคฟันผุในเด็กวัยเรียน โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์เชียงใหม่ 9 มี.ค. 2561
2559 การดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ในงานอนามัยโรงเรียนสำหรับครูและบุคลากรทางสาธารณสุข ประจำปี 2559 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด 2 พ.ค. 2559-4 พ.ค. 2559
2559 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และหัวใจในการทำงาน ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น3 11 พ.ค. 2559
2559 คุณภาพไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครบวงจร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต 12 พ.ค. 2559
2559 การจัดการ Conflicts ในการปฏิบัติหน้าที่โดยระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์1-2 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 การประชุมวิชาการพยาบาลครั้งที่ 12 โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ 18 พ.ค. 2559-19 พ.ค. 2559
2559 อบรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน โรงแรมนครพิงค์พาเลส 12 ก.ค. 2559
2559 การอบรมเรื่องโรคระบาดในสัตว์ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 16 ส.ค. 2559
2559 การอบรมเพิ่มศักยภาพครูประจำชั้นและบุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอและตำบลในการคัดกรองและเฝ้าระวังภาวะสายตาผิดปกติในนักเรียน ชั้น ป.1 ห้องประชุมป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ 14 ธ.ค. 2559
2559 การลงกำหนดการและการจัดทำเครื่องมือประเมินแผนงานประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบ SWIS อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1) 9 มี.ค. 2560
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบSWISเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ห้องคอมพิวเตอร์1-3 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิเคราะห์มาตรฐานกับภาระงาน" 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 การประชุมวิชาการพยาบาลครั้งที่ 11 เรื่อง Cardiology&Neurology Cocktail โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ 25 พ.ค. 2558-26 พ.ค. 2558
2558 การเฝ้าระวังการเตรียมความพร้อม การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 (MERS-CoV) โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ 6 ก.ค. 2558
2558 โรคลมชัก ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 18 ส.ค. 2558
2558 สัมมนาชมรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ ประจำปี 2558 หัวข้อ "โป๊ปฟรังซิส กับชีวิตคริสตชน" โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ 5 ก.ย. 2558
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2557 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อายุงาน 0-2 ปี โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 5 ก.ค. 2557-6 ก.ค. 2557
2557 การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ห้องประชุม 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 18 ก.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557
2557 ประสานพลังรับมือวิกฤตโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 11 ธ.ค. 2557-12 ธ.ค. 2557

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานพยาบาล
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานพยาบาล
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (16)
     หน้าที่ ขอคำชี้แจงและรายละเอียดการออกจดหมายขออนุญาตฉีดวัคซีน    แผนงาน เฝ้าระวังและป้องกันภาวะสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากร ขั้นตอน 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
     หน้าที่ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการการพยาบาล ครั้งที่ 13    แผนงาน ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอน 6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน กำหนดการ บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมวิชาการการพยาบาล ครั้งที่ 13
     หน้าที่ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการการพยาบาล ครั้งที่ 13    แผนงาน ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอน 6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน กำหนดการ บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมวิชาการการพยาบาล ครั้งที่ 13
     หน้าที่ แต่งตั้งบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560    แผนงาน ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง ขั้นตอน 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดการ แต่งตั้งบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2560    แผนงาน ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง ขั้นตอน 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2560    แผนงาน สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ขั้นตอน 6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2560(ย 1.2.2) กำหนดการ พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน และโครงการเพลิน    แผนงาน บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ขั้นตอน 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร กำหนดการ เปิดเรียนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน และโครงการเพลิน    แผนงาน บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ขั้นตอน 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร กำหนดการ เปิดเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรของบุคลากรภายในโรงเรียน    แผนงาน จัดระบบดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักเรียน ขั้นตอน 6.1 จัดตารางการอยู่เวรของครู กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรของบุคลากรภายในโรงเรียน
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2560    แผนงาน บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ขั้นตอน 6.6 กิจกรรมพันธสัญญา กำหนดการ กิจกรรมพันธสัญญา ป.1 ป.2 ป.3
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2560    แผนงาน บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ขั้นตอน 6.6 กิจกรรมพันธสัญญา กำหนดการ กิจกรรมพันธสัญญา ป.4 ป.5 ป.6
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560    แผนงาน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอน พิธีไหว้ครู กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560    แผนงาน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอน พิธีไหว้ครู กำหนดการ พิธีไหว้ครู
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต    แผนงาน สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ขั้นตอน 6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ กำหนดการ พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560    แผนงาน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอน กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมพฤติกรรมทันตสุขภาพที่เหมาะสมและลดปัจจัยเสี่ยงโรคฟันผุในเด็กวัยเรียน    แผนงาน ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอน 6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน กำหนดการ บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมพฤติกรรมทันตสุขภาพที่เหมาะสมและลดปัจจัยเสี่ยงโรคฟันผุในเด็กวัยเรียน
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (152)
   6.6 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   6.6 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
    7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานพยาบาล
   6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค
   6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค
   6.5 ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก
   6.5 ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก
   6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   6.4 บริการกระเป๋าปฐมพยาบาลเบื้องต้น และออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   6.1 การให้บริการรักษาพยาบาล เบื้องต้นแก่ผู้เรียน และบุคลากรทุกคนที่มารับบริการ
   6.1 การให้บริการรักษาพยาบาล เบื้องต้นแก่ผู้เรียน และบุคลากรทุกคนที่มารับบริการ
   6.2 ส่งต่อผู้เรียน และบุคลากรที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเกินขอบเขตการรักษาพยาบาล
   6.2 ส่งต่อผู้เรียน และบุคลากรที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเกินขอบเขตการรักษาพยาบาล
   6.3 การบริการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ แก่นักเรียน และบุคลากร
   6.3 การบริการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ แก่นักเรียน และบุคลากร
   6.4 บริการกระเป๋าปฐมพยาบาลเบื้องต้น และออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่
   6.5 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ของใช้ในสำนักงานให้เพียงพอแก่การใช้งานพยาบาล
   6.5 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ของใช้ในสำนักงานให้เพียงพอแก่การใช้งานพยาบาล
   6.6 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน
   6.6 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน
   6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   งานพยาบาลเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลครั้งที่13
   งานพยาบาลเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลครั้งที่13
   6.1กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
   6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1
   6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1
   6.1.4 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1 ,ป.5 และ ป.6
   6.1.4 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1 ,ป.5 และ ป.6
   จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่อง สุขบัญญัติ 10 ประการ
   เจ้าหน้าที่จากเทศบาลแขวงเม็งรายได้เข้ามาพ่นยุง
   นาย จำนงค์ สุวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้าส่งเสริมสุขภาพ รพ. เซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่อง โรคไข้เลือดออก
   งานพยาบาลเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ และพัฒนาเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health team)
   6.1.1 ตรวจสุขภาพ นักเรียนประจำปี (TQA.3.3)
   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
   ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 นักเรียนชั้น ป.1
   บริการทางทันตกรรมปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.1
   ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1
   ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 นักเรียนชั้น ป.2
   ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 นักเรียนชั้น ป.3
   ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 นักเรียนชั้น ป.4
   6.1.1 ตรวจสุขภาพ นักเรียนประจำปี (TQA.3.3)
   บริการทางทันตกรรมปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.5
   ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 นักเรียนชั้น ป.5
   ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 นักเรียนชั้น ป.6
   บริการทางทันตกรรมปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.6
   6.1กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560
   6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข (วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6)
   6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข (วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6)
   ฉีดวัคซีนป้องกันโรค คอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.6(เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)
   ฉีดวัคซีนป้องกันโรค คอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.1 (เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)
   แจกเอกสารให้ความรู้เรื่อง โรคมือ เท้า ปาก
   จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่อง เด็กไทย สุขภาพดี
   เจ้าหน้าที่จากเทศบาลแขวงเม็งรายได้เข้ามาพ่นยุง
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯครั้งที่1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯครั้งที่1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   6.4 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ครั้งที่ 1
   6.4 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ครั้งที่ 1
   งานพยาบาลเข้าร่วมประชุม เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
   6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข (วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1)
   6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข (วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1)
   6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข
   6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข
   6.1.5 บริการอุดฟันแท้ แก่นักเรียนชั้น ป.1 ,ป.5และ ป.6 (เฉพาะรายที่ทันตแพทย์ตรวจพบและผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)
   6.1.5 บริการอุดฟันแท้ แก่นักเรียนชั้น ป.1 ,ป.5และ ป.6 (เฉพาะรายที่ทันตแพทย์ตรวจพบและผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)
   ฉีดวัคซีนป้องกันโรค หัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1 (เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)
   แจกเอกสารให้ความรู้เรื่อง ภาวะน้ำหนักเกิน(Overweight)หรือ เด็กอ้วน(Obese Children)
   ฉีดวัคซีนป้องกันโรค มะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 1 (เฉพาะนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)
   ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1 (เฉพาะรายที่ต้องการฉีดและชำระเงินเรียบร้อย)
   งานพยาบาลเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคลมชัก "Epilepsy"
   เจ้าหน้าที่จากเทศบาลแขวงเม็งรายได้เข้ามาพ่นยุง
   6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 2
   6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 2
   ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 (เฉพาะรายที่ต้องการฉีดและชำระเงินเรียบร้อย)
   จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่อง ไข้เลือดออก โรคยุงร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะอันตรายถึงชีวิต
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   ส่งเอกสารให้ความรู้เรื่อง โรคอีสุกอีใส หรือไข้สุกใส ลงในระบบ SWIS Admin
   ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 (ช่วงคาบลูกเสือ)
   ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 (ช่วงคาบลูกเสือ)
   6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ นักเรียนชั้น ป.1 )
   6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ นักเรียนชั้น ป.1 )
   6.4 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ครั้งที่ 2
   6.4 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ครั้งที่ 2
   ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 (ช่วงคาบลูกเสือ)
   ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 (ช่วงคาบลูกเสือ)
   ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 (ช่วงคาบลูกเสือ)
   หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอแก่นักเรียนชั้น ป.1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   ส่งเอกสารให้ความรู้เรื่อง ปัญหาโรคอ้วนที่เกี่ยวข้องกับอาหารและการดูแลด้านโภชนาการ ลงในระบบ SWIS Admin
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   บริการอุดฟัน แก่นักเรียนชั้นป.1, ป.5และ ป.6 (เฉพาะรายที่ทันตแพทย์ตรวจพบและผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)
   บริการอุดฟัน แก่นักเรียนชั้นป.1, ป.5และ ป.6 (เฉพาะรายที่ทันตแพทย์ตรวจพบและผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)
   ตรวจเช็คจำนวนยาและเวชภัณฑ์
   ตรวจตาโดยจักษุแพทย์ (สำหรับนักเรียนที่ผลการตรวจตาเบื้องต้นผิดปกติ และผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)
   จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่อง ไข้หวัดใหญ่
   ฉีดวัคซีนป้องกันโรค มะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 2 (เฉพาะนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่มามอบแว่นสายตาให้แก่นักเรียนที่จักษุแพทย์เห็นควรให้ใช้แว่นสายตา
   แพทย์หญิงสิริรัตน์ วรปาณิ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหวัด แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560
   2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560เปรียบเทียบเป้าหมาย
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560เปรียบเทียบเป้าหมาย
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2559
   สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2559
   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานพยาบาล
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (2)
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมวิชาการการพยาบาล ครั้งที่ 13 22 พ.ค. 2560
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.5 รุ่น 1 9 ก.พ. 2561
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (1)
บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมวิชาการการพยาบาล ครั้งที่ 13 22 พ.ค. 2560
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมวิชาการการพยาบาล ครั้งที่ 13 22 พ.ค. 2560

• แฟ้มผลงาน (6)  
   1. ตรวจสุขภาพประจำปี 2560
   2. อบรมเรื่องไข้เลือดออก
   3. พิธีไหว้ครูปี60
   4. กิจกรรมบูรณาการ ป.1 2560
   5. ฉีดวัคซีนHPV 2560
   6. ตรวจวัดสายตาโดยจักษุแพทย์ 31/1/2561