[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1503
ชื่อ: มิส  อารุณี    ลากตา
ฉายา: ปุ้ย
อายุงาน: 2 ปี 10 เดือน 15 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (72)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  มหาวิทยาลัยพายัพ 2551  ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  ใบประกาศนียบัตร
2    มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม่ 2549  ปริญญาตรี  ทรานสคริป

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานพยาบาล
2561 กรรมการ งานพยาบาล
2560 กรรมการ งานพยาบาล
2559 กรรมการ งานพยาบาล
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2562
2562 การอบรม“ Electronic Blackboard” สื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2562
2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Utilizing MCP Smart Classroom for Active Learning อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2562
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2561 การอบรมความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยใช้นวัตกรรมและแอพพลิเคชั่นสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (GLOBE mosquito habitat mapper) สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 12 ก.ค. 2561
2561 งานพยาบาลร่วมอบรม เรื่องความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้นวัตกรรมและแอพพลิเคชั่นสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 12 ก.ค. 2561
2561 การอบรมการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถาบันการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็กสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและครูอนามัยโรงเรียน ห้องบอลล์รูม ชั้น 2 ภัตตาคารตูลู่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 5 ก.พ. 2562
2561 งานพยาบาลเข้าร่วมการอบรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถาบันการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด 5 ก.พ. 2562
2560 เรียนรู้จากนักคิดเรื่องชีวิตและการงาน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 การอบรมให้ความรู้และพัฒนาเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health team) โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ จังหวัดเชียงใหม่ 16 มิ.ย. 2560
2560 การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่ครูอนามัยและแกนนำนักเรียน สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 31 ก.ค. 2560
2560 งานพยาบาลเข้าร่วมประชุม เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 31 ก.ค. 2560
2560 การอบรมการให้ความรู้เรื่องโรคลมชัก “Epilepsy” โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 14 ก.ย. 2560
2559 อบรมครูแกนนำเครือข่าย อย.น้อย จังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ 6 ก.ย. 2559
2559 การอบรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถาบันการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ 7 ก.พ. 2560
2559 การลงกำหนดการและการจัดทำเครื่องมือประเมินแผนงานประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบ SWIS อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1) 9 มี.ค. 2560

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานพยาบาล
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานพยาบาล

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)