[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1514
ชื่อ: มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
ฉายา: ปอย
อายุงาน: 1 ปี 3 เดือน 19 วัน
Social Network: -
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 2556  นิเทศศาสตร์บัณฑิต  ใบรับรองการศึกษา
2  มัธยมศึกษา  โรงเรียนจักรคำคณาทร 2550  มัธยมศึกษา  ใบรับรองการศึกษา

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 กรรมการ งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 กรรมการ งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2560 เรียนรู้จากนักคิดเรื่องชีวิตและการงาน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 การอบรม How can I teach Mathematical Concepts with understanding? ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (14)
   6.20 งานจัดทำบัตรนักเรียน (Smart Card)
   6.20 งานจัดทำบัตรนักเรียน (Smart Card)
   6.8 การดำเนินการบันทึกการประชุมของครูและการประชุมของฝ่ายธุรการ-การเงิน
   6.8 การดำเนินการบันทึกการประชุมของครูและการประชุมของฝ่ายธุรการ-การเงิน
   6.22 การให้บริการทางด้านการใช้โทรศัพท์ในการติดต่อหน่วยงานภายในและภายนอก
   6.22 การให้บริการทางด้านการใช้โทรศัพท์ในการติดต่อหน่วยงานภายในและภายนอก
   6.23 การให้บริการการใช้เครื่องโทรสารในการรับและส่งเอกสาร
   6.23 การให้บริการการใช้เครื่องโทรสารในการรับและส่งเอกสาร
   6.19.3 โทรแจ้งผู้ปกครองที่ยื่นความจำนงไว้
   6.19.3 โทรแจ้งผู้ปกครองที่ยื่นความจำนงไว้
   6.19.5 จำหน่ายใบสมัครแทรกชั้น
   6.19.5 จำหน่ายใบสมัครแทรกชั้น
   6.19.11 นำผลการประเมินไปพัฒนาวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป
   6.19.11 นำผลการประเมินไปพัฒนาวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (5)
 ทดสอบถ่ายภาพ 12 พ.ค. 2561
 รวมพลังสร้างสรรค์ 12 พ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 6 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 6 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้ 7 มิ.ย. 2561
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (134)
การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (กีฬาเทเบิลเทนนิส ชั้นป.5)16 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาปี 2561 16 ส.ค. 2561
การแข่งขันต่อคำศัพท์(คำคม) นักเรียนชั้น ป.6 16 ส.ค. 2561
กิจกรรมแข่งขัน Montfort's Got Talent The Best Dancer รอบคัดเลือก 16 ส.ค. 2561
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบคัดเลือก15 ส.ค. 2561
กิจกรรมแข่งขัน Montfort's Got Talent The Best Singer เพลงสากล รอบคัดเลือก (07/08/2561)15 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 15 ส.ค. 2561
การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ 15 ส.ค. 2561
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 9/2561 15 ส.ค. 2561
ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน 15 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่7/2561 15 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. นารดา อุดรพิมพ์ นักเรียนชั้น ป.6/6 ได้รับรางวัลในการแข่งขัน Champion League Badminton Youth League Season 214 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลในการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 256114 ส.ค. 2561
ตัวแทนครูและผู้ร่วมบริหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 14 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดี ด.ช. ธนพัชร์ สมศักดิ์ นักเรียนชั้น ป.2/5 ได้รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด8 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. กวิสรา อรุณเลิศพิทักษ์ นักเรียนชั้น ป.5/5 ได้รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬาเทนนิส 8 ส.ค. 2561
คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนเทศบาลประตูลี้จังหวัดลำพูน ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย โปรแกรมภาษาอังกฤษ 8 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายหารายได้ งานประจำปี 2561 8 ส.ค. 2561
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาอังกฤษ หลักสูตรปกติ 8 ส.ค. 2561
สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ 8 ส.ค. 2561
การแข่งขันสนุกคิดกับ Sudoku นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 8 ส.ค. 2561
คุณจำนงค์ สุวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้าส่งเสริมสุขภาพ รพ. เซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่อง โรคไข้เลือดออก 8 ส.ค. 2561
การตรวจสอบเอกสารการขอขึ้นใบประกอบวิชาชีพครูและการขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ3 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. จิรภัทร รุจิรวัฒน์ ชั้นป.5/8 ได้รางวัลอันดับที่ 2 การแข่งขันกอล์ฟ รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2018-2019 3 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับด.ช. อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี ชั้น ป.6/1 ได้รางวัลอันดับที่ 1 การแข่งขันกอล์ฟ รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2018-2019 3 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับด.ช. เทพพิทักษ์ สารธิยากุล ชั้นป.1/8 ได้รางวัลอันดับที่ 2 รุ่น EEB การแข่งขันกอล์ฟ 3rd SINGHA-NTJGF Junior Golf Championships 2017-2018 3 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดี ด.ช. วิชาวินย์ ฐิติวัฒนาการ ชั้น ป.5/7 ได้รางวัลอันดับที่ 3 รุ่น DB ในการแข่งขันกอล์ฟ 3rd SINGHA-NTJGF Junior Golf Championships 2017-2018 3 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับด.ญ พลอยแก้วใส วัฒนานันท์ ชั้นป.2/7 ได้รับรางวัลหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเทควันโด Chiang Rai Taekwondo Championship 2018 3 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. กันต์ธีร์ วัฒนานันท์ ชั้น ป.5/7 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเทควันโด Chiang Rai Taekwondo Championship 2018 2 ส.ค. 2561
การยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติที่ลาออก1 ส.ค. 2561
การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูจีน 1 ส.ค. 2561
กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน 1 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.กันต์ธีร์ ชวชาติ ชั้นป.3/8 ได้รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน World Robot Games North Thailand 2018 1 ส.ค. 2561
นักเรียนและครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ระหว่างนักเรียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในการประชุม 2018 GLOBE Taiwan Science Festival 1 ส.ค. 2561
การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ31 ก.ค. 2561
ผู้อำนวยการและตัวแทนกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561 31 ก.ค. 2561
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนกรกฎาคม 2561 31 ก.ค. 2561
งานพยาบาล ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดทันนวัตกรรมในเด็กวัยเรียน สำหรับครู แกนนำนักเรียนเมืองเชียงใหม่ 24 ก.ค. 2561
งานห้องสมุดส่งบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบบริการเพื่อสร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพ 24 ก.ค. 2561
นักเรียนระดับชั้น ป.4 เรียนรู้และฝึกทักษะการเล่น Crossword Game ในคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 24 ก.ค. 2561
นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 23 ก.ค. 2561
งานวัดผลฯ ได้จัดสอบนักเรียนที่ขาดสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 1/256123 ก.ค. 2561
งานวัดผลฯ จัดสอบนักเรียนที่ขาดสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 1/2561 23 ก.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอลได้รับรางวัลชนะเลิศ 23 ก.ค. 2561
การมอบรางวัลให้แก่ครูและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น 23 ก.ค. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญองเดอมงฟอร์ต 21 ก.ค. 2561
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนหญิง ชั้น ป.4 และ ป.521 ก.ค. 2561
งานกีฬา ประชุมเตรียมความพร้อมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑา โรงเรียนในเครือฯ 20 ก.ค. 2561
คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีคารวะศพภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง 20 ก.ค. 2561
ประชุมครูระดับชั้นป.4 เรื่องแนวทางการจัดการแสดงงานประจำปี ปีการศึกษา 2561 20 ก.ค. 2561
นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 19 ก.ค. 2561
รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก 19 ก.ค. 2561
รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก 19 ก.ค. 2561
เข้าร่วมการประชุมรับฟังรายละเอียด การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 19 ก.ค. 2561
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2561 19 ก.ค. 2561
นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 18 ก.ค. 2561
การยกเลิกและการขอและการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ18 ก.ค. 2561
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ 18 ก.ค. 2561
การรับหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ 16 ก.ค. 2561
ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 3 16 ก.ค. 2561
นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายธุรการ-การเงิน) 16 ก.ค. 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน "การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท. ระดับภาคเหนือตอนบน ปีการศึกษา 2561" 11 ก.ค. 2561
พนักงานโรงอาหารรับชมการสาธิตการทำอาหารและทดลองการใช้เครื่องชงกาแฟ ของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 9 ก.ค. 2561
การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ 9 ก.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. ภคศิริ ศิริลักษณ์ นักเรียนชั้น ป.1/4 ในการแข่งขันหมากรุกสากล9 ก.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. วาสิตา หวานเสียง นักเรียนชั้น ป.1/5 ในการแข่งขันหมากรุกสากล 9 ก.ค. 2561
บุคลากรของโรงเรียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์9 ก.ค. 2561
การยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติที่ลาออก3 ก.ค. 2561
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ 2 ก.ค. 2561
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและงานอภิบาลเป็นตัวแทนมอบปัจจัยร่วมทำบุญให้แก่ผู้สูงอายุ2 ก.ค. 2561
ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2 ก.ค. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 นักเรียนชั้น ป.6/1 และนักเรียนชั้น ป.6/6 2 ก.ค. 2561
การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ 2 ก.ค. 2561
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ2 ก.ค. 2561
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ 2 ก.ค. 2561
การขอและการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ 2 ก.ค. 2561
การต่อใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ2 ก.ค. 2561
การขอหนังสือรับรองให้กับอาจารย์และนักศึกษาจีน2 ก.ค. 2561
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ2 ก.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ธนัทธรณ์ ใจบุญ ชั้น ป.5/5 29 มิ.ย. 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 629 มิ.ย. 2561
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนมิถุนายน2561 29 มิ.ย. 2561
ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 2 29 มิ.ย. 2561
ตัวแทนบุคลากรโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมและอบรมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 29 มิ.ย. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. อารยา พรหมเมือง ชั้นป.5/6 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันหมากรุกเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย 29 มิ.ย. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. วรินทร รตนประภา ชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขัน KYORUGI TERM Smart Taekwondo 29 มิ.ย. 2561
ประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่3) 28 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 นักเรียนชั้น ป.6/3 และนักเรียนชั้น ป.6/7 28 มิ.ย. 2561
การแข่งขันแชร์บอลหญิงนักเรียนชั้น ป.6/7 กับนักเรียนชั้น ป.6/2 และนักเรียนชั้น ป.6/1 กับนักเรียนชั้น ป.6/8 27 มิ.ย. 2561
ประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่2) 27 มิ.ย. 2561
อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 27 มิ.ย. 2561
การยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติที่ลาออก 26 มิ.ย. 2561
การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานครูชาวต่างชาติ 26 มิ.ย. 2561
การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ26 มิ.ย. 2561
การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ 26 มิ.ย. 2561
วิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน26 มิ.ย. 2561
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ22 มิ.ย. 2561
การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ 21 มิ.ย. 2561
การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ21 มิ.ย. 2561
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ21 มิ.ย. 2561
การรับหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ21 มิ.ย. 2561
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ 21 มิ.ย. 2561
ประชุมพิจารณาแบบโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 1 21 มิ.ย. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 19 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 นักเรียนชั้น ป.3/1 และนักเรียนชั้น ป.3/4 13 มิ.ย. 2561
กิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้นป.4 เรื่อง "ธรรมชาติบันดาลใจ"12 มิ.ย. 2561
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ นักเรียนชั้นป.5 เรื่อง "พลิกขยะสู่ขุมสมบัติ" 11 มิ.ย. 2561
ฝ่ายวิชาการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโปรแกรม Scratch ในโครงการ Code Their Dreams: Train the Trainer ครั้งที่ 4 โดยกลุ่มบริษัท CDG วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สถานที่ อาคารซีดีจีเฮ้าส์ ห้อง Learn ชั้น 18 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร8 มิ.ย. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. สิริปภา ปันทุราภรณ์ นักเรียนชั้น ป.6/4 6 มิ.ย. 2561
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ 1 มิ.ย. 2561
ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันก่อนและหลังเกษียณ ร้านขายส่งเครื่องปรุง และร้านจำหน่ายผ้าตัดชุดฟอร์มครู 1 มิ.ย. 2561
การแข่นขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2018 IMWiC : International Mathematics Wizard Challenge 30 พ.ค. 2561
การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้นรุ่น BEAM Line Tracing Beginner 30 พ.ค. 2561
การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 30 พ.ค. 2561
การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติและนักศึกษาชาวจีน 30 พ.ค. 2561
ฝ่ายกิจการนักเรียนประชุม ครั้งที่ 1/256125 พ.ค. 2561
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1 24 พ.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. อารยา พรหมเมือง นักเรียนชั้น ป.5/6 23 พ.ค. 2561
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักเรียนชั้นป. 123 พ.ค. 2561
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 1/2561 23 พ.ค. 2561
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักเรียนระดับชั้น ป.1 23 พ.ค. 2561
ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 2 ครั้งที่ 5 23 พ.ค. 2561
บันทึกภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน 22 พ.ค. 2561
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1 21 พ.ค. 2561
การประชุมครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 121 พ.ค. 2561
ประชุมครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 21 พ.ค. 2561
สำรวจบริเวณโรงเรียนเพื่อออกแบบจัดทำแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 18 พ.ค. 2561
ฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561 18 พ.ค. 2561
งานอภิบาลนัดหมายนักเรียนการเรียนคำสอน 18 พ.ค. 2561
ขอเเสดงความยินดีกับ ด.ช. ทชากร เที่ยงทางธรรม ชั้น ป.4/118 พ.ค. 2561
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2561 17 พ.ค. 2561
สอบสอนตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ 16 พ.ค. 2561
ประชุมงานอภิบาล 16 พ.ค. 2561
ทดสอบถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(4)
รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก 19 ก.ค. 2561
รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก 19 ก.ค. 2561
ฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561 18 พ.ค. 2561
ทดสอบถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)