[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1542
ชื่อ: Miss.  Claire Elizabeth    North
ฉายา: Claire
อายุงาน: 0 ปี 8 เดือน 25 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  The University of Hull 2536  นิติศาสตรบัณฑิตพิเศษ  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มครู EP
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มครู EP
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มครู EP

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (23)
 นิเทศการสอน Jennifer Lunney 5 ก.ย. 2561
 ประชุมร่วมกับครูที่ปรึกษา หลักสูตร English Program การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน 5 ก.ย. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา หลักสูตร English Program ระดับชั้น ป.3 และ ป.4 สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 6 ก.ย. 2561
 นิเทศการสอน Rosellie Baradillo 6 ก.ย. 2561
 สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ และ Admin Assistant หลักสูตร English Program 14 ก.ย. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.5 และ ป.6 หลักสูตร English Program 14 ก.ย. 2561
 การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ 18 ก.ย. 2561
 สอบสอนครูภาษาอังกฤษ 20 ก.ย. 2561
 การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูผู้สอน 5 ต.ค. 2561
 การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ 22 พ.ย. 2561
 การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ 26 พ.ย. 2561
 นิเทศการสอน Mr. William Matthew Skelton 8 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน Miss Alexandra Jayne Hadley 8 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน Mr. Jacek Andrzej Pierzynski 9 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน Mr. Michael Steven Glaser 9 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน Miss Hannah Claire Di Cocco 10 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน Miss Nikita Louise Morton 16 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน Miss Ladylide Alcuizar Laurel 16 ม.ค. 2562
 การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ 21 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน Mrs. Marian Capispisan Delas Armas 24 ม.ค. 2562
 ตัวแทนฝ่ายวิชาการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม EP Family Night ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 2 ก.พ. 2562
 การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน 7 ก.พ. 2562
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษแจ้งผลการต่อสัญญาจ้างแก่ครูชาวต่างประเทศ วันที่ 1 มีนาคม 2562 4 มี.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(11)
นิเทศการสอน Mrs. Marian Capispisan Delas Armas24 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Miss Ladylide Alcuizar Laurel16 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Miss Nikita Louise Morton16 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Mr. Raymond Ong Samporna (ห้องเรียน 3/5)14 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Miss Hannah Claire Di Cocco10 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Mr. Michael Steven Glaser9 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Mr. Jacek Andrzej Pierzynski9 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Miss Alexandra Jayne Hadley8 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Mr. William Matthew Skelton8 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Rosellie Baradillo6 ก.ย. 2561
นิเทศการสอน Jennifer Lunney5 ก.ย. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)