[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1545
ชื่อ: มาสเตอร์  ตรินัยน์    พิชัยพรหม
ฉายา: ธะ
อายุงาน: 0 ปี 10 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ม.6  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 2539  มัธยมศึกษาปีที่6  รบ.1

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2562
2562 การอบรม“ Electronic Blackboard” สื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2562
2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Utilizing MCP Smart Classroom for Active Learning อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2562
2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Utilizing MCP Smart Classroom for Active Learning” (กลุ่มครูผู้สอน) อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2562
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (วันที่ 2 ต.ค.61) ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ 2 ต.ค. 2561
2561 อบรมการติดตั้งและใช้งานจอ Digital Signage อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3) 1 พ.ย. 2561
2561 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 ม.ค. 2562
2561 การฟังบรรยายพิเศษตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง “นโยบายการศึกษาเอกชน มีผลกับครูเอกชนอย่างไร” หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 ก.พ. 2562

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (1)
     หน้าที่ การจัดทำวีดิทัศน์วันไหว้ครู วีดีโอเพลงที่ใช้ประกอบพิธีไหว้ครู    แผนงาน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอน 6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562) กำหนดการ ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (3)
 ชมรมคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 28 มิ.ย. 2562
 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 2 ก.ค. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 15 ก.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (18)
 โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน:Guitar 21 พ.ค. 2562
 โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน:Colorful summer through Chinese 21 พ.ค. 2562
 โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน:รำไทย 21 พ.ค. 2562
 โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน:Basketball 22 พ.ค. 2562
 บรรยากาศการถ่ายภาพผู้สมัครคณะกรรมการนักเรียน 22 พ.ค. 2562
 โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน:Keyboard 22 พ.ค. 2562
 โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน:ปิงปอง 23 พ.ค. 2562
 ปฐมนิเทศก์การใช้ห้องสมุดนักเรียนป.1 23 พ.ค. 2562
 บรรยากาศการซ้อมคณะนักร้องประสานเสียง 23 พ.ค. 2562
 นร ป.5-ป.6รับฟังนัดหมาย/คำแนะนำการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 24 พ.ค. 2562
 โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน:สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ 27 พ.ค. 2562
 โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน:ศิลปะ 28 พ.ค. 2562
 นักเรียนชั้น ป.6 เดินทางเข้าค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 30 พ.ค. 2562
 บรรยากาศการแข่งขันแชร์บอลหญิงชั้นป.4 4 มิ.ย. 2562
 การเลือกตั้งประธานนักเรียน62 4 มิ.ย. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จัดทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 17 มิ.ย. 2562
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 8 ก.ค. 2562
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 11 ก.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 2 ก.ค. 2562
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 1 ก.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)