[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1545
ชื่อ: มาสเตอร์  ตรินัยน์    พิชัยพรหม
ฉายา: ธะ
อายุงาน: 0 ปี 6 เดือน 24 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ม.6  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 2539  มัธยมศึกษาปีที่6  รบ.1

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (วันที่ 2 ต.ค.61) ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ 2 ต.ค. 2561
2561 อบรมการติดตั้งและใช้งานจอ Digital Signage อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3) 1 พ.ย. 2561
2561 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 ม.ค. 2562
2561 การฟังบรรยายพิเศษตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง “นโยบายการศึกษาเอกชน มีผลกับครูเอกชนอย่างไร” หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 ก.พ. 2562

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (1)
     หน้าที่ ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช    แผนงาน ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอน 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด กำหนดการ คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (2)
 อบรมการติดตั้งและใช้งานจอ Digital Signage 1 พ.ย. 2561
 ประชุมการแสดงกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561 4 ธ.ค. 2561
• โพสต์ข่าว : (86)
 Montfort’s Got Talent the Best Musician ป.1-3 17 ก.ย. 2561
 Montfort’s Got Talent the Best Musician ป.1-3 17 ก.ย. 2561
 Montfort’s Got Talent the Best Musician ป.1-3 17 ก.ย. 2561
 Montfort’s Got Talent the Best Musician ป.1-3 17 ก.ย. 2561
 Montfort’s Got Talent the Best Musician ป.1-3 17 ก.ย. 2561
 Montfort’s Got Talent the Best Musician ป.4-6 18 ก.ย. 2561
 Montfort’s Got Talent the Best Musician ป.4-6 18 ก.ย. 2561
 Montfort’s Got Talent the Best Musician ป.4-6 18 ก.ย. 2561
 Montfort’s Got Talent the Best Musician ป.4-6 18 ก.ย. 2561
 Montfort’s Got Talent the Best Musician ป.4-6 18 ก.ย. 2561
 Montfort’s Got Talent the Best Dancer ป.1-3 19 ก.ย. 2561
 Montfort’s Got Talent the Best Dancer ป.1-3 20 ก.ย. 2561
 Montfort’s Got Talent the Best Dancer ป.1-3 20 ก.ย. 2561
 Montfort’s Got Talent the Best Dancer ป.4-6 24 ก.ย. 2561
 Montfort’s Got Talent the Best Dancer ป.4-6 24 ก.ย. 2561
 Montfort’s Got Talent the Best Dancer ป.4-6 24 ก.ย. 2561
 Montfort’s Got Talent the Best Dancer ป.4-6 24 ก.ย. 2561
 Montfort’s Got Talent the Best Dancer ป.1-3 25 ก.ย. 2561
 English Speaking Contest 2018 25 ก.ย. 2561
 Montfort’s Got Talent the Best Dancer ป.4-6 25 ก.ย. 2561
 Montfort’s Got Talent the Best Dancer ป.1-3 25 ก.ย. 2561
 English Speaking Contest 2018 25 ก.ย. 2561
 English Speaking Contest 2018 25 ก.ย. 2561
 English Speaking Contest 2018 25 ก.ย. 2561
 English Speaking Contest 2018 25 ก.ย. 2561
 English Speaking Contest 2018 25 ก.ย. 2561
 English Speaking Contest 2018 26 ก.ย. 2561
 English Speaking Contest 2018 26 ก.ย. 2561
 English Speaking Contest 2018 26 ก.ย. 2561
 English Speaking Contest 2018 26 ก.ย. 2561
 English Speaking Contest 2018 26 ก.ย. 2561
 English Speaking Contest 2018 26 ก.ย. 2561
 English Speaking Contest 2018 26 ก.ย. 2561
 English Speaking Contest 2018 26 ก.ย. 2561
 English Speaking Contest 2018 26 ก.ย. 2561
 English Speaking Contest 2018 27 ก.ย. 2561
 English Speaking Contest 2018 27 ก.ย. 2561
 English Speaking Contest 2018 27 ก.ย. 2561
 English Speaking Contest 2018 27 ก.ย. 2561
 English Speaking Contest 2018 27 ก.ย. 2561
 English Speaking Contest 2018 28 ก.ย. 2561
 English Speaking Contest 2018 28 ก.ย. 2561
 English Speaking Contest 2018 28 ก.ย. 2561
 English Speaking Contest 2018 1 ต.ค. 2561
 English Speaking Contest 2018 1 ต.ค. 2561
 English Speaking Contest 2018 1 ต.ค. 2561
 English Speaking Contest 2018 1 ต.ค. 2561
 English Speaking Contest 2018 1 ต.ค. 2561
 English Speaking Contest 2018 1 ต.ค. 2561
 English Speaking Contest 2018 2 ต.ค. 2561
 English Speaking Contest 2018 2 ต.ค. 2561
 English Speaking Contest 2018 2 ต.ค. 2561
 English Speaking Contest 2018 2 ต.ค. 2561
 English Speaking Contest 2018 2 ต.ค. 2561
 English Speaking Contest 2018 2 ต.ค. 2561
 English Speaking Contest 2018 2 ต.ค. 2561
 English Speaking Contest 2018 3 ต.ค. 2561
 English Speaking Contest 2018 3 ต.ค. 2561
 English Speaking Contest 2018 3 ต.ค. 2561
 English Speaking Contest 2018 3 ต.ค. 2561
 English Speaking Contest 2018 3 ต.ค. 2561
 English Speaking Contest 2018 3 ต.ค. 2561
 English Speaking Contest 2018 3 ต.ค. 2561
 English Speaking Contest 2018 3 ต.ค. 2561
 English Speaking Contest 2018 3 ต.ค. 2561
 English Speaking Contest 2018 4 ต.ค. 2561
 English Speaking Contest 2018 4 ต.ค. 2561
 English Speaking Contest 2018 4 ต.ค. 2561
 English Speaking Contest 2018 4 ต.ค. 2561
 English Speaking Contest 2018 4 ต.ค. 2561
 English Speaking Contest 2018 4 ต.ค. 2561
 English Speaking Contest 2018 4 ต.ค. 2561
 English Speaking Contest 2018 4 ต.ค. 2561
 English Speaking Contest 2018 4 ต.ค. 2561
 English Speaking Contest 2018 4 ต.ค. 2561
 English Speaking Contest 2018 4 ต.ค. 2561
 Day Camp:Boy&Girl Scouts P3 26 ต.ค. 2561
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 29 ต.ค. 2561
 Montfort Variety Education 2017 26 พ.ย. 2561
  Montfort Variety Education 2017 27 พ.ย. 2561
 Montfort Variety Education 2017 #P1 28 พ.ย. 2561
 Montfort’s Got Talent 2018 28 พ.ย. 2561
 Montfort Variety Education 2017 #P3 30 พ.ย. 2561
 Montfort Variety Education 2017 #P2 30 พ.ย. 2561
 Winter wonder camp #7 30 ม.ค. 2562
 God's Gifts:Seeds of Life. 25 ก.พ. 2562
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)