[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1547
ชื่อ: Mr.  Michael Steven    Glaser
ฉายา: Michael
อายุงาน: 0 ปี 6 เดือน 26 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มครู EP
2561 กรรมการ กลุ่มครู EP
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มครู EP
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มครู EP

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (15)
 นิเทศการสอน Miss Mary Jean Yunting Celestial 8 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน Miss Jennifer Ann Lunney 8 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน Mr. Michael Steven Glaser 9 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน Miss Brigette Fernandez Madamba 10 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน Mrs. Rowena Degino Komkham 14 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน Miss Rosellie Aclon Baradillo 16 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน Miss Janine Yunting Celestial 17 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน Miss Diann Paez Fernandez 17 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน Miss Aileen Tagalawan Dumagan 22 ม.ค. 2562
 การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ราย 1. Mr. Michael Steven Glaser 24 ม.ค. 2562
 การขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Mr. Michael Steven Glaser 14 ก.พ. 2562
 การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Mr. Michael Steven Glaser 20 ก.พ. 2562
 การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Mr. Michael Steven Glaser 20 ก.พ. 2562
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษแจ้งผลการต่อสัญญาจ้างแก่ครูชาวต่างประเทศ วันที่ 1 มีนาคม 2562 4 มี.ค. 2562
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Mr. Michael Steven Glaser 9 มี.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(8)
นิเทศการสอน Miss Aileen Tagalawan Dumagan22 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Miss Diann Paez Fernandez17 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Miss Janine Yunting Celestial17 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Miss Rosellie Aclon Baradillo16 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Miss Brigette Fernandez Madamba10 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Miss Jennifer Ann Lunney8 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Miss Mary Jean Yunting Celestial8 ม.ค. 2562
การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education ชั้น ป.1 หลักสูตร English Program เรื่อง Feeling Cookies Decorating cookies with faces to show our feelings1 ธ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)