[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 4002
ชื่อ: มิส  กนก    ทรรทรานนท์
ฉายา: ปู๋
อายุงาน: 11 ปี 11 เดือน 21 วัน
Social Network: http://www.facebook.com/profile.php?id=100000887257080
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (12)


0 รูป

15 รูป

0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  อนุปริญญา  มหาวิทยาลัยพายัพ    

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานเครื่องสายตะวันตก
2561 ประธานกรรมการ งานเครื่องสายตะวันตก
2560 ประธานกรรมการ งานเครื่องสายตะวันตก
2559 กรรมการ งานเครื่องสายตะวันตก
2558 กรรมการ งานเครื่องสายตะวันตก
2557 กรรมการ งานเครื่องสายตะวันตก
2556 กรรมการ งานเครื่องสายตะวันตก
2555 กรรมการ งานเครื่องสายตะวันตก
2554 กรรมการ งานเครื่องสายตะวันตก
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานเครื่องสายตะวันตก
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานเครื่องสายตะวันตก
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (154)
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 การถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนประถมที่เรียนชมรมและสมาชิกวงเครื่องสายตะวันตก
   6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
   6.3 การดูแล รักษา ซ่อมบำรุง วัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องดนตรี วงเครื่องสายตะวันตก
   6.4 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานวงเครื่องสายตะวันตกตามปฏิทินการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
   ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานโครงการการแสดงละครเพลง 2018
   ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   หาข้อมูล/ติดต่อขอบุคลากร/ฝ่ายสถานที่
   หาข้อมูล/ติดต่อขอบุคลากร/ฝ่ายสถานที่
   นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ฝึกซ้อมภาคพิธีการ บรรเลงบทเพลงในพิธีไหว้ครู พิธีมอบรางวัลแด่ครูนานปี พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนและประธานสี ประจำปีการศึกษา 2561
   นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในพิธีไหว้ครู พิธีมอบรางวัลแด่ครูนานปี พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนและประธานสี ประจำปีการศึกษา 2561
   แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน ของโครงการ
   จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ
   6.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม
   6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
   6.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
   6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ
   ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
   6.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม
   6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
   6.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
   6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ
   6.5 การจัดทำบัตรและการจำหน่ายบัตร
   งานเครื่องสายตะวันตก ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อขอคำปรึกษาในการเขียนปรับปรุงแก้ไขเรื่องราวละครเพลงให้เหมาะสม และขออนุมัติดำเนินการโครงการละครเพลง
   ฝึกซ้อมเพลง เนื่องในงานพิธีคารวะศพ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง
   วงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลง ในงานพิธีคารวะศพ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   วงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมกิจกรรม Workshop และ Audition โครงการ Pro Musica Junior camp supported by Boon Rawd Brewery
   วงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมกิจกรรม Workshop และ Audition โครงการ Pro Musica Junior camp supported by Boon Rawd Brewery
   เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติร่วมประชุมรับฟังความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการละครเพลง 2018 ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
   ประชุมการดำเนินโครงการและความคืบหน้าละครเพลง 2018
   ประชุมทีมงานเบื้องหลัง ละครเพลง 2018
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   หาข้อมูล/ติดต่อขอบุคลากร/ฝ่ายสถานที่
   กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ
   6.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   นักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมกิจกรรมค่าย โครงการ Pro Musica Junior camp supported by Boon Rawd Brewery
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก
   ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
   6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
   6.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
   6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ
   6.5 การจัดทำบัตรและการจำหน่ายบัตร
   6.5 การจัดทำบัตรและการจำหน่ายบัตร
   กิจกรรม Work Shop การแสดง, เต้น, นักร้อง และนักดนตรี สำหรับงานละครเพลง 2018
   นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงเพลงในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
   6.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดง
   6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงเพลงในงาน Montfort Variety Education 2018
   นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงเพลงในงาน Montfort Variety Education 2018
   นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงเพลงในงาน Montfort Variety Education 2018
   นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018
   นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018
   นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018
   นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018
   นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018
   นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018
   การซ้อมรวมวงออร์เครสตร้า
   คัดตัวนักแสดง นักร้อง นักเต้น และนักดนตรี ในการแสดงละครฉลอง 88 ปีมงฟอร์ต
   นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ฝึกซ้อมรวมวงเพื่อร่วมบรรเลงบทเพลงในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮาครั้งที่ 28
   นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ฝึกซ้อมรวมวงเพื่อร่วมบรรเลงบทเพลงในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮาครั้งที่ 28
   นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงบทเพลงในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮาครั้งที่ 28
   นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงบทเพลงในงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 1
   นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงบทเพลงในงานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   นักเรียนละครเพลง 2018 พบผู้กำกับเพื่อรับบทและนัดหมายการซ้อมการแสดงละครเพลง
   จำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018
   ตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมละครเพลง
   จำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018
   จำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018
   นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงบทเพลงในงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
   จำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018
   จำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018
   จำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018
   งานเครื่องสายตะวันตก ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อรายงานความคืบหน้าละครเพลง
   จำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   จำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018
   งานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   จำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018
   งานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018
   จำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018
   งานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018
   จำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018
   ตัวแทนผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมประชุมรับฟังการดำเนินงานโครงการละครเพลง 2018
   งานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018
   จำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   จำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018
   งานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018
   งานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018
   งานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018
   งานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018
   งานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018
   งานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018
   งานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018
   งานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018
   นักเรียนละครเพลง 2018 พบผู้กำกับเพื่อรับบทและนัดหมายการซ้อมการแสดงละครเพลง
   งานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018
   งานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018
   นักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018
   งานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018
   6.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดง
   6.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดง
   การแสดงละครเพลง เพลงรัก เพลงชีวิต "Life is learning of love"
   เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการชมการแสดงละครเพลง เพลงรัก เพลงชีวิต "Life is learning of love"
   สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.1 การถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนประถมที่เรียนชมรมและสมาชิกวงเครื่องสายตะวันตก
   สิ้นสุด 6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
   6.3 การดูแล รักษา ซ่อมบำรุง วัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องดนตรี วงเครื่องสายตะวันตก
   สิ้นสุด 6.4 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   สิ้นสุด 6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานวงเครื่องสายตะวันตกตามปฏิทินการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม
   สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (2)
 เปิดรับสมัครนักเรียนมงฟอร์ตที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ละครเพลง 2018 15 ก.ย. 2561
 รับสมัครนักเรียนมงฟอร์ตร่วมเป็นนักร้อง นักแสดง และทีมงานการแสดงละคร 2018 17 ก.ย. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (21)
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในพิธีไหว้ครู พิธีมอบรางวัลแด่ครูนานปี พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนและประธานสี ประจำปีการศึกษา 2561 25 มิ.ย. 2561
 วงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลง ในงานพิธีคารวะศพ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง 25 ก.ค. 2561
 วงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมกิจกรรม Workshop และ Audition โครงการ Pro Musica Junior camp supported by Boon Rawd Brewery 3 ก.ย. 2561
 วงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมกิจกรรม Workshop และ Audition โครงการ Pro Musica Junior camp supported by Boon Rawd Brewery วันที่ 2 กันยายน 2561 3 ก.ย. 2561
 ประชุมทีมงานเบื้องหลัง ละครเพลง 2018 22 ต.ค. 2561
 นักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมกิจกรรมค่าย โครงการ Pro Musica Junior camp supported by Boon Rawd Brewery 22 ต.ค. 2561
 กิจกรรม Work Shop การแสดง, เต้น, นักร้อง และนักดนตรี สำหรับงานละครเพลง 2018 5 พ.ย. 2561
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงเพลงในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 19 พ.ย. 2561
 คัดตัวนักแสดง นักร้อง นักเต้น และนักดนตรี ในการแสดงละครฉลอง 88 ปีมงฟอร์ต 17 ม.ค. 2562
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงเพลงในงาน Montfort Variety Education 2018 23 ม.ค. 2562
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงเพลงในงาน Montfort Variety Education 2018 23 ม.ค. 2562
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงเพลงในงาน Montfort Variety Education 2018 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 23 ม.ค. 2562
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018 26 ม.ค. 2562
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018 วันที่ 27 ธันวาคม 2561 26 ม.ค. 2562
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018 วันที่ 24 ธันวาคม 2561 26 ม.ค. 2562
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018 วันที่ 25 ธันวาคม 2561 26 ม.ค. 2562
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงบทเพลงในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮาครั้งที่ 28 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 5 ก.พ. 2562
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงบทเพลงในงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 13 ก.พ. 2562
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงบทเพลงในงานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 13 ก.พ. 2562
 นักเรียนละครเพลง 2018 พบผู้กำกับเพื่อรับบทและนัดหมายการซ้อมการแสดงละครเพลง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 18 ก.พ. 2562
 การแสดงละครเพลง เพลงรัก เพลงชีวิต "Life is learning of love" 9 เม.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (6)
 เปิดรับสมัครนักเรียนมงฟอร์ตที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ละครเพลง 2018 15 ก.ย. 2561
 รับสมัครนักเรียนมงฟอร์ตร่วมเป็นนักร้อง นักแสดง และทีมงานการแสดงละคร 2018 17 ก.ย. 2561
 ขอเลื่อนกำหนดวันคัดเลือกนักร้อง นักแสดง และทีมงานการแสดงละครเพลง 2018 19 ต.ค. 2561
 กิจกรรม Work Shop การแสดง, เต้น, นักร้อง และนักดนตรี สำหรับงานละครเพลง 2018 ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องเรียนรวมชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 26 ต.ค. 2561
 ขอเชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้นที่สนใจ เข้าคัดตัวเพื่อเป็นนักแสดง นักร้อง นักเต้น และนักดนตรี ในการแสดงละครฉลอง 88 ปีมงฟอร์ต 10 ม.ค. 2562
 ขอแจ้งรายชื่อนักเรียน พบผู้กำกับเพื่อรับบทและนัดหมายการซ้อมการแสดงละครเพลง 8 ก.พ. 2562
• โพสต์ภาพ : (21)
การแสดงละครเพลง เพลงรัก เพลงชีวิต "Life is learning of love" 9 เม.ย. 2562
นักเรียนละครเพลง 2018 พบผู้กำกับเพื่อรับบทและนัดหมายการซ้อมการแสดงละครเพลง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 256218 ก.พ. 2562
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงบทเพลงในงานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 13 ก.พ. 2562
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงบทเพลงในงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 256213 ก.พ. 2562
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงบทเพลงในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮาครั้งที่ 28 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25625 ก.พ. 2562
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018 วันที่ 25 ธันวาคม 256126 ม.ค. 2562
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018 วันที่ 24 ธันวาคม 256126 ม.ค. 2562
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018 วันที่ 27 ธันวาคม 256126 ม.ค. 2562
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018 26 ม.ค. 2562
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงเพลงในงาน Montfort Variety Education 2018 วันที่ 21 ธันวาคม 256123 ม.ค. 2562
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงเพลงในงาน Montfort Variety Education 201823 ม.ค. 2562
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงเพลงในงาน Montfort Variety Education 2018 23 ม.ค. 2562
คัดตัวนักแสดง นักร้อง นักเต้น และนักดนตรี ในการแสดงละครฉลอง 88 ปีมงฟอร์ต 17 ม.ค. 2562
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงเพลงในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 19 พ.ย. 2561
กิจกรรม Work Shop การแสดง, เต้น, นักร้อง และนักดนตรี สำหรับงานละครเพลง 2018 5 พ.ย. 2561
นักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมกิจกรรมค่าย โครงการ Pro Musica Junior camp supported by Boon Rawd Brewery 22 ต.ค. 2561
ประชุมทีมงานเบื้องหลัง ละครเพลง 2018 22 ต.ค. 2561
วงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมกิจกรรม Workshop และ Audition โครงการ Pro Musica Junior camp supported by Boon Rawd Brewery วันที่ 2 กันยายน 25613 ก.ย. 2561
วงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมกิจกรรม Workshop และ Audition โครงการ Pro Musica Junior camp supported by Boon Rawd Brewery3 ก.ย. 2561
วงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลง ในงานพิธีคารวะศพ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง 25 ก.ค. 2561
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในพิธีไหว้ครู พิธีมอบรางวัลแด่ครูนานปี พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนและประธานสี ประจำปีการศึกษา 2561 25 มิ.ย. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(16)
การแสดงละครเพลง เพลงรัก เพลงชีวิต "Life is learning of love" 9 เม.ย. 2562
นักเรียนละครเพลง 2018 พบผู้กำกับเพื่อรับบทและนัดหมายการซ้อมการแสดงละครเพลง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 256218 ก.พ. 2562
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงบทเพลงในงานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 13 ก.พ. 2562
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงบทเพลงในงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 256213 ก.พ. 2562
นักเรียนดุริยางค์ ร่วมแสดงงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮาครั้งที่ 28 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25625 ก.พ. 2562
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงบทเพลงในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮาครั้งที่ 28 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25625 ก.พ. 2562
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018 วันที่ 25 ธันวาคม 256126 ม.ค. 2562
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018 วันที่ 27 ธันวาคม 256126 ม.ค. 2562
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงเพลงในงาน Montfort Variety Education 2018 23 ม.ค. 2562
คัดตัวนักแสดง นักร้อง นักเต้น และนักดนตรี ในการแสดงละครฉลอง 88 ปีมงฟอร์ต 17 ม.ค. 2562
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงเพลงในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 19 พ.ย. 2561
กิจกรรม Work Shop การแสดง, เต้น, นักร้อง และนักดนตรี สำหรับงานละครเพลง 2018 5 พ.ย. 2561
นักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมกิจกรรมค่าย โครงการ Pro Musica Junior camp supported by Boon Rawd Brewery 22 ต.ค. 2561
ประชุมทีมงานเบื้องหลัง ละครเพลง 2018 22 ต.ค. 2561
วงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมกิจกรรม Workshop และ Audition โครงการ Pro Musica Junior camp supported by Boon Rawd Brewery3 ก.ย. 2561
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในพิธีไหว้ครู พิธีมอบรางวัลแด่ครูนานปี พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนและประธานสี ประจำปีการศึกษา 2561 25 มิ.ย. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)