โครงการ Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน
หน่วยงาน :งานการเงินและบัญชี
โครงการ :โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน

หลักการและเหตุผล :
    เพื่อให้บุคลากรมีอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานอย่างเพียงพอ

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากร

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. เพื่อต้องการให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข
เชิงปริมาณ

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ (3)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557)  ประธานดำเนินการ
 มิส  นิภา    ฟองผล  เลขานุการ
 มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557)  คณะกรรมการดำเนิน

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เก็บเงินจากนักเรียน 1 *** ***
2    เก็บจากนักเรียน 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
ความพึงพอใจของบุคลากร

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 2,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 2,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557)
ผู้จัดทำ : มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ
เอกสารจาก e-office