Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน
หน่วยงาน :งานการเงินและบัญชี
โครงการ :โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน

หลักการและเหตุผล :
    เพื่อให้บุคลากรมีอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานอย่างเพียงพอ

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากร

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. เพื่อต้องการให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข
เชิงปริมาณ

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      ตอบสนองมาตรฐานสมศ.
         
      ตอบสนองมาตรฐานฺฺฺFSG
         
      ตอบสนองเป้าหมายตามแผนพัฒนา
         
      ตอบสนองยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      ตอบสนองอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและยื่นขออนุมัติซื้อ 01 ก.ย. 2550  1. ประสานงาน

คณะกรรมการโครงการ (3)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มิส  ดวงพร    สอนเต็ม  ประธานดำเนินการ
 มิส  นิภา    ฟองผล  เลขานุการ
 มิส  ดวงพร    สอนเต็ม  คณะกรรมการดำเนิน

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เก็บเงินจากนักเรียน 1 *** ***
2    เก็บจากนักเรียน 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
ความพึงพอใจของบุคลากร

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 2,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 2,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ดวงพร    สอนเต็ม
ผู้จัดทำ : มิส  ดวงพร    สอนเต็ม


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ