โครงการ Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมคาทอลิก
หน่วยงาน :งานอภิบาล
โครงการ :งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมคาทอลิก

หลักการและเหตุผล :
    โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นโรงเรียนคาทอลิก หนึ่งในโรงเรียนของมูลนิธิ คณะภราดา เซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้ทุกคนมีความรัก ความศรัทธา ในศาสนาที่ตนนับถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสตชน ในแต่ละปีการศึกษาทางโรงเรียนซึ่งได้จัดให้มีพิธีกรรมทางศาสนาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น พิธีมิสซา การสอนคำสอนตามความเชื่อของศาสนา เป็นต้น ดังนั้น การจัดกิจกรรมคาทอลิก จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนคาทอลิก ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมคาทอลิก ในโอกาสต่าง ๆ ได้ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเป็นประจำ เปิดโอกาสให้ครู และนักเรียนเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ และมีการส่งเสริมบรรยากาศคาทอลิก ด้วยพระวาจาทางชีวิต *ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนที่สนใจชีวิตนักบวช ได้มีโอกาสเข้าค่ายกระแสเรียกตามความเชื่อของตน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรคาทอลิกมีความรักความศรัทธาในศาสนา

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากร คาทอลิก ได้เข้าร่วมกิจกรรม คาทอลิกในโอกาสต่าง ๆ
    2. เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรคาทอลิกมีความรักความศรัทธาในศาสนา

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
   1. ผู้เรียนและบุคลากรคาทอลิกในโรงเรียนทุกคน
   2. ผู้เรียนและบุคลากรคาทอลิกในโรงเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม คาทอลิก
   3. ผู้เรียนและบุคลากรคาทอลิกร้อยละ 95 มีความรักความศรัทธาในศาสนา และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ (5)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มาสเตอร์  มนตรี    สุพล  
 มาสเตอร์  ปรีชา    วิจิตรพร  
 มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู  
 มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล  
 มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร  

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าทำบุญถวายในพิธีถวายมิสซา 10 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท 1 *** ***
2    ค่าทำบุญมิสซาเปิดภาคเรียน 1 *** ***
3    ค่าทำบุญมิสซาวันนักบุญมงฟอร์ต 1 *** ***
4    ค่าทำบุญมิสซาคริตส์มาส 1 *** ***
5    มิสซาฉลองวันเกิดภราดา 1 *** ***
6    มิสซาฉลองศาสนนาม 1 *** ***
7    มิสซาฉลองวันเกิดภราดาอังเดร 1 *** ***
8    พวงมาลาวันนักบุญมงฟอร์ต 5x500 1 *** ***
9    ค่าดอกไม้จัดมิสซาวันนักบุญมงฟอร์ต คริตส์มาส เปิดภาคเรียน 1 *** ***
10    ค่ารถตู้ค่ายกระแสเรียก วันละ 1,800 x 5 วัน 1 *** ***
11    ค่าลงทะเบียนค่ายกระแสเรียก คนละ 500 จำนวน 10 คน 1 *** ***
12    ค่าน้ำมันเดินทางไปค่ายกระแสเรียก 1 *** ***
13    ค่าวิทยากร เข้าเงียบนักเรียน 1 *** ***
14    ค่าแฟ้มเอกสาร จัดทำแฟ้มเข้าเงียบนักเรียน 1 *** ***
15    ค่าวิทยากรกิจกรรมเข้าเงียบสำหรับครู 1 *** ***
16    อาหารสำหรับครูเข้าเงียบ 1 *** ***
17    ค่าแฟ้ม จัดทำแฟ้มเข้าเงียบสำหรับครู 1 *** ***
18    เทียน เหล้าองุ่น แผ่นศีล 1 *** ***
19    เงินช่วยเหลือกิจกรรมคาทอลิคของหน่วยงานต่าง ๆ 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. แบบสังเกต
2. แบบสอบถาม

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 100,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 100,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ผู้จัดทำ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ
เอกสารจาก e-office