Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงาน :งานธุรการฝ่ายธุรการ-การเงิน
โครงการ :งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานที่ถูกต้องและครบถ้วนทันต่อการใช้งาน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. บุคลากรในฝ่ายมีวัสดุอุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอและพร้อมใช้งาน
   2. มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานที่ถูกต้องและครบถ้วนทันต่อการใช้งาน
เชิงปริมาณ
   1. บุคลากรทุกคนในฝ่าย
   2. รายงานสารสนเทศ จำนวน 500 เล่ม

KPI :
   1. บุคลากรร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการมีวัสดุอุปกรณ์สำนักงานใช้ปฏิบัติงาน
   2. มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานที่ถูกต้องและครบถ้วนทันต่อการใช้งาน ร้อยละ 90

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      ตอบสนองมาตรฐานสมศ.รอบสาม
         
      ตอบสนองมาตรฐานFSG
         
      ตอบสนองเป้าหมายตามแผนพัฒนา
         
      ตอบสนองยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      ตอบสนองอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      ตอบสนองหลักธรรมาภิบาล(Good Governance Rating)
         
      ตอบสนองโรงเรียนมาตรฐานสากล
         
      ตอบสนองมาตรฐานสมศ.รอบสี่
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิพร    อุสุยะ
ผู้จัดทำ : มิส  สุทธิพร    อุสุยะ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ