โครงการ Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงาน :งานธุรการฝ่ายธุรการ-การเงิน
โครงการ :งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานที่ถูกต้องและครบถ้วนทันต่อการใช้งาน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. บุคลากรในฝ่ายมีวัสดุอุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอและพร้อมใช้งาน
   2. มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานที่ถูกต้องและครบถ้วนทันต่อการใช้งาน
เชิงปริมาณ
   1. บุคลากรทุกคนในฝ่าย
   2. รายงานสารสนเทศ จำนวน 500 เล่ม

KPI :
   1. บุคลากรร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการมีวัสดุอุปกรณ์สำนักงานใช้ปฏิบัติงาน
   2. มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานที่ถูกต้องและครบถ้วนทันต่อการใช้งาน ร้อยละ 90

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      FSG
         
    - 12.2 มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน
    - 12.3 มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
    - 12.10 สถานศึกษามีการบริหารและดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย(BSG)
    - 13.2 มีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม
    - 16.3 มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
    - 16.4 มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขียวและสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
      สมศ.
         
    - 11.2 สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์
    - 11.4 สถานศึกษามีระบบและดำเนินการประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามกฏกระทรวง
      rd
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
ผู้จัดทำ : มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ
เอกสารจาก e-office