โครงการ Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

กิจกรรมเข้าค่ายประจำปี ลูกเสือสามัญ ป.4-6
หน่วยงาน :งานลูกเสือ
โครงการ :กิจกรรมเข้าค่ายประจำปี ลูกเสือสามัญ ป.4-6

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ลูกเสือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือและเข้าค่ายประจำปี
    2. เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
    3. เพื่อให้องค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ลูกเสือสามัญในระดับชั้น ป.4-6 ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรลูกเสือและเข้าค่าย
   2. องค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี
เชิงปริมาณ
   1. ลูกเสือสามัญในระดับชั้น ป.4- ป.6 ทุกคน
   2. องค์กรภายนอกที่ให้ความร่วมมือในการจัดการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

KPI :
   1. ลูกเสือสามัญในระดับชั้น ป.4-6 ทุกคนผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือและเข้าค่าย
   2. องค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดการเข้าค่ายลูกเสือประจำปีทุกครั้งที่มีการขอความ

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      FSG
         
    - 1.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของ
    - 1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต
    - 1.3 มีความกตัญญูกตเวที
    - 1.4 มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
    - 1.5 ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
    - 3.1 มีทักษะในการจัดการและทำงานให้สำเร็จ
    - 3.2 เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน
    - 3.3 ทำงานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
    - 3.4 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
    - 4.3 ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ
    - 4.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดีและมีจินตนาการ
    - 7.4 มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น
    - 7.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อื่น
    - 18.3 สถานศึกษามีการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กร อื่น ๆ อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา
      สมศ.
         
    - 1.1 ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ
    - 1.2 ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต
    - 1.3 ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที
    - 1.4 ผู้เรียนมีความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และไม่เห็นแก่ตัว
    - 1.5 ผู้เรียนมีความประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
    - 1.6 ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
    - 2.4 ผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น
    - 2.5 ผู้เรียนร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่นและชอบมาโรงเรียน
    - 4.3 ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
    - 7.1 ผู้เรียนสามารถวางแผน ทำงานตามลำดับขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    - 7.2 ผู้เรียนรักการทำงาน สามารถปรับตัวและทำงานเป็นทีมได้
    - 14.2 สถานศึกษามีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
      rd
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ
เอกสารจาก e-office