โครงการ Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก
หน่วยงาน :งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
โครงการ :โครงการส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก

หลักการและเหตุผล :
     การออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าเป็นวิธีการสร้างเสริมสุขภาพทั้งกาย และใจให้สมบูรณ์แข็งแรง การเล่นกีฬายังได้รับการสนับสนุนให้ฝึกฝนจนมีความสามารถในการแข่งขันกัน สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันหรือประเทศชาติของตนได้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้เห็นถึงความสำคัญในข้อนี้ จึงได้ทำการส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกาย โดยผ่านการจัดกิจกรรมกรีฑา กีฬาประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีนิสัยรักการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พร้อมกับสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกรีฑา และกีฬาประเภทต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถพิเศษทางด้านกรีฑา และกีฬาได้อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนสามารถพัฒนาทักษะของตนเองให้มีความชำนาญในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นนักกรีฑา และนักกีฬาอาชีพต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา และกีฬากับองค์กร หน่วยงานภายนอก
    2. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางด้านกรีฑาและกีฬาแก่ผู้เรียน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักกรีฑา และกีฬาตัวแทนของโรงเรียน ได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีมาตรฐานการเล่นในระดับที่สูงขึ้น
   2. มีการพัฒนาวงการกรีฑา และกีฬาของโรงเรียนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ
เชิงปริมาณ
   1. นักกรีฑา และกีฬาตัวแทนของโรงเรียน จำนวน 300-400 คน

KPI :
   1. - นักกรีฑา และกีฬาตัวแทนของโรงเรียนร้อยละ 80 ได้รับรางวัลอันดับที่ 1-3

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      ตอบสนองมาตรฐาน สมศ.
         
      ตอบสนองมาตรฐาน (FSG.)
         
      ตอบสนองเป้าหมายตามแผนพัฒนา (เดิม)
         
      ตอบสนองเป้าหมายตามแผนพัฒนา (ใหม่)
         
ปฏิทินโครงการ (12)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2554 28 ก.พ. 2554    1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ  มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2611 วัน
01 มี.ค. 2554 31 มี.ค. 2554    2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการเนินงาน  มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2580 วัน
01 เม.ย. 2554 29 เม.ย. 2554    3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน  มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2551 วัน
01 เม.ย. 2554 29 เม.ย. 2554    4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ  มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2551 วัน
02 พ.ค. 2554 31 พ.ค. 2554    5. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผน และมอบหมายงาน  มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2519 วัน
18 พ.ค. 2554 30 เม.ย. 2555    6. ดำเนินงานตามโครงการ 57  มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ 57   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2184 วัน
05 ก.ค. 2554 05 ก.ค. 2554    7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554  มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2484 วัน
09 ก.ย. 2554 09 ก.ย. 2554      มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2418 วัน
23 ม.ค. 2555 31 ม.ค. 2555      มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2274 วัน
26 มี.ค. 2555 30 มี.ค. 2555      มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2215 วัน
09 มี.ค. 2555 09 มี.ค. 2555    8. ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ  มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2236 วัน
02 เม.ย. 2555 30 เม.ย. 2555    9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2184 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (57)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 คัดเลือกตัวนักกีฬา ปฐมนิเทศและวางกฎระเบียบการฝึกซ้อม  17 มิ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2502 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ทดสอบความสามารถพื้นฐาน ความถนัดของนักกีฬาและความรู้เกี่ยวกับการเล่นเปตอง  21 มิ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2498 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ทดสอบความสามารถพื้นฐาน ความถนัดของนักกีฬาและความรู้เกี่ยวกับการเล่นเปตอง  22 มิ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2497 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง  23 มิ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2496 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง  24 มิ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2495 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง  27 มิ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2492 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง  28 มิ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2491 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง  29 มิ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2490 วัน ไม่ได้เช็ค  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง  30 มิ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2489 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง  1 ก.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2488 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง  4 ก.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2485 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง  5 ก.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2484 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง  6 ก.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2483 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง  7 ก.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2482 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง  8 ก.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2481 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง  11 ก.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2478 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง  12 ก.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2477 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง  13 ก.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2476 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง  14 ก.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2475 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง  15 ก.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2474 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง  19 ก.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2470 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง  20 ก.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2469 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง  21 ก.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2468 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง  22 ก.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2467 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง  25 ก.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2464 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง  26 ก.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2463 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง  27 ก.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2462 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง  28 ก.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2461 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง  29 ก.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2460 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง ฟุตซอล และเทเบิลเทนนิส  1 ส.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2457 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง ฟุตซอล และเทเบิลเทนนิส  2 ส.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2456 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง ฟุตซอล และเทเบิลเทนนิส  3 ส.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2455 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง ฟุตซอล และเทเบิลเทนนิส  4 ส.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2454 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง ฟุตซอล และเทเบิลเทนนิส  5 ส.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2453 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง ฟุตซอล และเทเบิลเทนนิส  8 ส.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2450 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง ฟุตซอล และเทเบิลเทนนิส  9 ส.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2449 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง ฟุตซอล และเทเบิลเทนนิส  10 ส.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2448 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง ฟุตซอล และเทเบิลเทนนิส  11 ส.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2447 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง ฟุตซอล และเทเบิลเทนนิส  15 ส.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2443 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง ฟุตซอล และเทเบิลเทนนิส  16 ส.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2442 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง ฟุตซอล และเทเบิลเทนนิส  17 ส.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2441 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง ฟุตซอล และเทเบิลเทนนิส  18 ส.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2440 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง ฟุตซอล และเทเบิลเทนนิส  19 ส.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2439 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจาการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ และกีฬานักเรียน  30 ส.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2428 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ประชุมการแข่งขันฟุตบอล "เทศบาลนครเชียงใหม่คัพ"  16 ก.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2411 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมวิ่งการกุศลแฮริสมินิมาราธอน ครั้งที่ 30  12 พ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 2354 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 เข้าร่วมแข่งขันหม้อห้อม มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 12  5 ธ.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 2331 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ถ่ายภาพนักกีฬาแบดมินตันและกีฬาเทเบิลเทนนิส ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดเชียงใหม่ในกีฬา สพฐ.เกมส์  23 ม.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2282 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล รายการสาธิต จูเนียร์ คัพ  30 ม.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2275 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล รายการสาธิต จูเนียร์ คัพ  31 ม.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2274 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล รายการสาธิต จูเนียร์ คัพ  1 ก.พ. 2555 ผ่านมาแล้ว 2273 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล รายการสาธิต จูเนียร์ คัพ  2 ก.พ. 2555 ผ่านมาแล้ว 2272 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล รายการสาธิต จูเนียร์ คัพ  3 ก.พ. 2555 ผ่านมาแล้ว 2271 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 การแข่งขันยุวชนปริ้นส์คัพ ครั้งที่ 2  2 เม.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2212 วัน ไม่ได้เช็ค  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 การแข่งขันยุวชนปริ้นส์คัพ ครั้งที่ 2  3 เม.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2211 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 การแข่งขันยุวชนปริ้นส์คัพ ครั้งที่ 2  4 เม.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2210 วัน ไม่ได้เช็ค  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 การแข่งขันยุวชนปริ้นส์คัพ ครั้งที่ 2  5 เม.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2209 วัน ไม่ได้เช็ค  6. ดำเนินงานตามโครงการ  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าชุดแข่งขัน 30 *** ***
2    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 30 *** ***
3    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 3 *** ***
4    ค่ารถรับส่งนักกีฬา 3 *** ***
5    ค่ายานวด 5 *** ***
6    ค่ายาสเปรย์ชา 2 *** ***
7    ค่าน้ำดื่ม 150 *** ***
8    ค่าชุดแข่งขัน 40 *** ***
9    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 40 *** ***
10    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 2 *** ***
11    ค่ารถรับส่ง 5 *** ***
12    ค่ายานวด 5 *** ***
13    ค่าชุดแข่งขัน 15 *** ***
14    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 15 *** ***
15    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 2 *** ***
16    ค่ารถรับส่ง 4 *** ***
17    ค่ายานวด 3 *** ***
18    ค่าชุดแข่งขัน 15 *** ***
19    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 15 *** ***
20    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 2 *** ***
21    ค่ารถรับส่ง 4 *** ***
22    ค่ายานวด 3 *** ***
23    ค่าชุดแข่งขัน 5 *** ***
24    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 5 *** ***
25    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 2 *** ***
26    ค่ารถรับส่ง 4 *** ***
27    ค่ายานวด 3 *** ***
28    ค่าชุดแข่งขัน 20 *** ***
29    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 20 *** ***
30    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 2 *** ***
31    ค่ารถรับส่ง 4 *** ***
32    ค่าลูกกอล์ฟ 4 *** ***
33    ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 20 *** ***
34    ค่าชุดแข่งขัน 20 *** ***
35    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 20 *** ***
36    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 2 *** ***
37    ค่ารถรับส่ง 4 *** ***
38    ค่ายานวด 3 *** ***
39    ค่าชุดแข่งขัน 20 *** ***
40    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 20 *** ***
41    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 2 *** ***
42    ค่ารถรับส่ง 4 *** ***
43    ค่ายานวด 3 *** ***
44    ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 20 *** ***
45    ค่าชุดแข่งขัน 25 *** ***
46    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 25 *** ***
47    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 2 *** ***
48    ค่ารถรับส่ง 4 *** ***
49    ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 25 *** ***
50    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาหมากกระดาน 50 *** ***
51    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 2 *** ***
52    ค่ารถรับส่งในจังหวัด 3 *** ***
53    ค่ารถรับส่งต่างจังหวัด 20 *** ***
54    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาฟุตบอลอายุ 12 ปี ชิงแชมป์ประเทศไทย ( ระดับจังหวัดเชียงใหม่ ) 50 *** ***
55    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 3 *** ***
56    ค่ารถรับส่ง 5 *** ***
57    ค่ายานวด 5 *** ***
58    ค่าอาหารนักกีฬาฟุตบอลอายุ 12 ปี ชิงแชมป์ประเทศไทย( ระดับภาคเหนือ ) 10 *** ***
59    ค่าที่พัก 10 *** ***
60    ค่าอาหารนักกีฬาฟุตบอลอายุ 12 ปี ชิงแชมป์ประเทศไทย( ระดับประเทศ) 10 *** ***
61    ค่าที่พัก 10 *** ***
62    ค่ารถ 10 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 293,230 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 293,230 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ
เอกสารจาก e-office