โครงการ Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

จัดซื้อสื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน
หน่วยงาน :งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
โครงการ :จัดซื้อสื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน

หลักการและเหตุผล :
     เทคโนโลยีทางด้านสื่อการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อให้นักเรียนได้ก้าวทันและได้เรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีการเรียนสอนที่ทันสมัย โรงเรียนจึงต้องจัดหาเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนเหล่านั้นรองรับการเพิ่มห้องเรียนในปีการศึกษา 2555 จำนวน 2 ห้องเรียน ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีการเรียนสอนที่ทันสมัย โรงเรียนจึงควรเพิ่มสื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอนประกอบไปด้วย Active board จำนวน 2 ชุด เครื่องเสียงพร้อมลำโพงจำนวน 2 ชุด โปรเจคเตอร์จำนวน 2 ชุด สำหรับห้องเรียน ป.3/7 และ ป.4/7

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. มีสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
เชิงปริมาณ
   1. สื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียนจำนวน 2 ห้อง

KPI :
   1. มีการจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียนจำนวน 2 ห้อง
   2. ผู้ใช้บริการร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อสื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      ตอบสนองมาตรฐานสมศ.
         
    - ข้อ 7.3 บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
      ตอบสนองมาตรฐานFSG
         
    - 11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
      ตอบสนองเป้าหมายตามแผนพัฒนา
         
    - 11.1 มีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องประกอบการ ที่เพียงพอ และพร้อมใช้งาน
      ตอบสนองยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
    - 2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ปฏิทินโครงการ (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
07 ก.พ. 2555 10 ก.พ. 2555    แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2324 วัน
13 ก.พ. 2555 17 ก.พ. 2555    เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2317 วัน
20 ก.พ. 2555 24 ก.พ. 2555    กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2310 วัน
01 มี.ค. 2555 09 มี.ค. 2555    จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2296 วัน
01 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556    ประชุม วางแผนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขพฤติกรรมผู้เรียน  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1879 วัน
12 มี.ค. 2555 30 เม.ย. 2555    ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2244 วัน
24 ก.ค. 2555 28 มี.ค. 2556    กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1912 วัน
10 ต.ค. 2555 29 มี.ค. 2556    ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1911 วัน
29 มี.ค. 2556 29 มี.ค. 2556    นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1911 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    จัดซื้อสื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
7.1 แบบบันทึกการติดตามโครงการ 7.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:
1.
  1. สรุปวิธีดำเนินการ

ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องฉาย Projector พร้อมอุปกรณ์เครื่องเสียง จำนวน 2 ชุด ติดตั้งยังห้องเรียน ป.3/7 และ ป.4/7 ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 52,370 บาท สาเหตุที่ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้ เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีอุปกรณ์ Active board ที่ว่างจากการใช้งานจำนวน 2 ชุด จึงไม่ได้ทำการจัดซื้อใหม่

 

  1. งบประมาณ     240,000         บาท     จ่ายจริง          254,600   บาท 

          คงเหลือ          -         บาท    

          เกินงบประมาณที่ตั้งไว้    1,4600   บาท  เนื่องจาก งานเทคโนฯ เห็นว่าข้อมูลของโรงเรียนมีความสำคัญ ควรมี

          อุปกรณ์ที่ความน่าเชื่อถือมาจัดเก็บข้อมูล จึงได้ขออนุมัติใช้งบประมาณในส่วนที่เหลือ ไปจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ

          ข้อมูล ซึ่งใช้งบประมาณในการจัดซื้อ จำนวน 202,230 บาท

  1. วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
    1. แบบบันทึกการติดตามโครงการ        
    2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

 

 

  1. สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

สภาพความสำเร็จ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

1. เพื่อจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียน

- ดำเนินการจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน ครบทั้ง 2 ห้อง

 

 

  1. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จใน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

สภาพความสำเร็จ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

1. มีการจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียนจำนวน 2 ห้อง

- มีการดำเนินการจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอบ ครบทั้ง 2 ห้องเรียน (100%)

 

2. ผู้ใช้บริการร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อสื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน

- ผลการสำรวจข้อมูลพบว่า ผู้ใช้บริการร้อยละ 89.2 มีความพึงพอใจต่อสื่อเทคโนโลยีที่จัดซื้อและติดตั้งไว้ในห้องเรียน

 

 

 

6. สรุปผลในภาพรวม

6.1จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ ครั้งนี้

-  ครูผู้สอนมีสื่อเทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย ง่าย สะดวก ดึงดูดความสนใจของนักเรียน มีผลให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาที่ครูสอนมากขึ้น

 

6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ   ครั้งต่อไป

            - เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 240,000 บาท รายจ่ายจริง 202,230 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 37,770 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 202,230 บาท


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ
เอกสารจาก e-office
- [รับ-ส่งเอกสาร] ภาพประกอบการซื้อโปรเจคเตอร์ EPSON รุ่น S20 จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 12,000 บาท รวมเป็นเงิน 48,000 บาทเนื่องจากใช้ทดแทนในห้องเรียนป.2/4 ,ป.6/3 ,ป.6/5 ,ป.6/6
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอความอนุเคราะห์ Projection TV
- [รับ-ส่งเอกสาร] งานเทคโนโลยีสารสนเทศขออนุมัติซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ Epson รุ่น s20 จำนวน 1 เครื่อง@ 12,000 บาท เพื่อใช้ในห้องเรียน ป.6/1 เนื่องจากของเดิมไม่สามารถใช้งานได้ รวมเป็นเงิน 12,000 บาท