โครงการ Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหาร และหอประชุม
หน่วยงาน :งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
โครงการ :โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหาร และหอประชุม

หลักการและเหตุผล :
    ด้วยทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ศึกษาเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงโรงอาหาร และหอประชุม เพื่อแก้ปัญหาความแออัดของโรงอาหารเดิมที่ก่อสร้างในปี 2509 ซึ่งให้บริการนักเรียนได้คราวละ 2 ระดับชั้น หรือประมาณ 900 คน ทำให้เกิดผลกระทบต่อนักเรียนที่ทานอาหารประจำชั้น ป.3 การประชุมใหญ่ผู้ปกครองทุกปีต้องเช่าสถานที่โรงแรมใกล้เคียง แบ่งเป็น 2 วัน รวมค่าใช้จ่ายกว่าสองแสนบาท และกระทบต่อประสิทธิภาพการบริการการจัดการด้านต่างๆ ซึ่งในปีการศึกษา 2559 ประมาณการจำนวนนักเรียนจะอยู่ตัวที่ 2,632 คน ครูและบุคลากร 219 คน พนักงาน นักการ 72 คน รวมทั้งสิ้น 2,923 คน ในขณะเดียวกันการปรับปรุงขยายขนาดของโรงอาหารบนพื้นที่ ๆ จำกัด ทำให้ต้องทับซ้อนกับอาคารประกอบหลายส่วนได้แก่ อาคารโยธวาทิต, เวทีหรรษาห้องศูนย์ภาษาจีน, โรงปิงปอง, ห้องอาหารครู, ห้องน้ำนักเรียน ดังนั้นการออกแบบ ได้ทำการทดแทนอาคารประกอบ ที่หายไปให้อยู่ในอาคารเดียวกัน อีกทั้งเพื่อใช้ในกิจกรรมรวมของโรงเรียน ซึ่งจะต้องจัดปีละไม่ต่ำกว่า 20 ครั้ง ได้แก่ พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา, กิจกรรมพันธสัญญา, กิจกรรมวันไหว้ครู, กิจกรรมวันแม่, กิจกรรมวันพ่อ, งานประจำปีของโรงเรียน, รับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น เป็นต้น อีกทั้งในปีการศึกษา 2559 จะเป็นปีครบรอบ 85 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยอีกด้วย

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้มีอาคารโรงอาหาร และหอประชุมที่มีความพร้อมในการให้บริการอย่างเพียงพอต่อจำนวน บุคลากรทั้งหมดของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
    2. เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 85 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. โรงเรียนมีโรงอาหาร และหอประชุม ที่มีความจุเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน และบุคลากร
   2. โรงเรียนมีโรงอาหาร และหอประชุมที่มีคุณภาพมาตรฐานในการให้บริการ และจัดกิจกรรมได้บรรลุวัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ
   1. มีโรงอาหาร 1 โรง
   2. มีหอประชุม 1 หอ
   3. มีลานจอดรถ 1 ลาน รถยนต์จอดได้ 75 คัน รถจักรยานยนต์จอดได้ 32 คัน

KPI :
   1. มีอาคารโรงอาหาร ขนาดความจุ 1,400 ที่นั่ง
   2. มีหอประชุม ขนาดความจุ 2,860 ที่นั่ง
   3. มีพื้นที่จอดรถ 596 ตารางเมตร รถยนต์จอดได้ 75 คัน รถจักรยานยนต์จอดได้ 32 คัน

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา FSG
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม ร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 11.4 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมตามกฎบัตรการศึกษามงฟอร์ต (FSG)
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ
         
    - ประเด็นการพิจารณาที่ 2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
         
    - 7.1 มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัยมีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
    - 7.2 มีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอได้รับการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอตามเกณฑ์ที่กำหนด และพร้อมใช้งาน ร้อยละ 85
    - 7.3 มีการกำหนดนโยบายและมาตรการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
    - 7.4 มีการจัดทำโครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ต่อเนื่องจำนวน 2 โครงการ
    - 7.6 มีการใช้พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และพลังงานทางเลือกในโรงเรียน
    - 7.7 โรงเรียนผ่านเกณฑ์ในการตรวจสอบมาตรฐานอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน
    - 7.8 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
    - 1.3.8 สร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาและโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดการกับความเครียดและวิกฤติส่วนตัวด้วยความอดทน
    - 1.5.4 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
    - 1.5.5 พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
    - 2.6.2 จัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามอัจฉริยภาพของตน
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
         
    - 3.5 โรงเรียน/สถาบัน มีการบำรุงรักษาอาคารเรียน ห้องน้ำ ที่ดื่มน้ำ และโต๊ะ เก้าอี้ ให้สามารถใช้การได้ตลอดเวลา
    - 3.6 โรงเรียน/สถาบัน มีการกำกับติดตามการจัดห้องเรียน สภาพแวดล้อมของห้องเรียน ห้องน้ำ ที่ดื่มน้ำ ห้องสมุด และอาคารประกอบ
      โรงเรียนมาตรฐานสากล
         
    - 5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร
    - ข. บรรยากาศการทำงานของบุคลากร
ปฏิทินโครงการ (20)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   P แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 507 วัน
01 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561   P ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 477 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 446 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P  จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 446 วัน
01 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   P ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน และปรับปรุงแก้ไขแผนงานให้มีประสิทธิภาพ  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 415 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2562   D ดำเนินงานตามแผนงานโครงการปรับปรุง อาคารโรงอาหาร และหอประชุม  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2562   D ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 1  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2562   D ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 2 2  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2562   D  ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 3 22  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 22   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานที่แต่งตั้งของโครงการ ประจำปี 2561  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 359 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 267 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 225 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 155 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 267 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 155 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 112 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A นำสรุปผลการประเมินโครงการ และข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (24)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 2 ครั้งที่ 5  22 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 424 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 2  1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 2 ครั้งที่ 5  22 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 424 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 2  1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  ประชุมพิจารณาแบบโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 1  19 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 396 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 3  1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมพิจารณาแบบโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 1  19 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 396 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 3  1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3  25 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 360 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 3  1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3  25 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 360 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 3  1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 1  3 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 351 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 3  1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 1  3 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 351 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 3  1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 2  16 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 338 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 3  1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 2  16 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 338 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 3  1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 3  5 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 318 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 3  1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 3  5 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 318 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 3  1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  ขอเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 4  26 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 297 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 3  1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 4  26 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 297 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 3  1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 5  1 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 261 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 3  1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 5  1 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 261 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 3  1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างร้านจำหน่ายน้ำ/ขนม  21 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 149 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 3  1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างร้านจำหน่ายน้ำ/ขนม  21 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 149 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 3  1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 อาจารย์ธนารัชฎ์ ขอเข้าพบเพื่อหารือเรื่องแบบร้านจำหน่ายน้ำ/ขนม  1 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 141 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 3  1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 อาจารย์ธนารัชฎ์ ขอเข้าพบเพื่อหารือเรื่องแบบร้านจำหน่ายน้ำ/ขนม  8 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 3  1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมพิจารณาแบบก่อสร้างร้านจำหน่ายน้ำ/ขนม  3 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 3  1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมพิจารณาแบบก่อสร้างร้านจำหน่ายน้ำ/ขนม  3 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 3  1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมพิจารณาแบบก่อสร้างร้านจำหน่ายน้ำ/ขนม ครั้งที่ 2  5 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 106 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 3  1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเชิญผู้อำนวยร่วมประชุมพิจารณาแบบก่อสร้างร้านจำหน่ายน้ำ/ขนม ครั้งที่ 2  5 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 106 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 3  1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
7.1 แบบบันทึกการติดตามโครงการ 7.2 แบบประเมินการปรับปรุง 7.3 แบบสำรวจความพึงพอใจในการปรับปรุง

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ
เอกสารจาก e-office
- [รับ-ส่งเอกสาร] เรื่อง: ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 2
- [รับ-ส่งเอกสาร] ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 2 ครั้งที่ 5
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญประชุมพิจารณาแบบโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 1
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญประชุมพิจารณาแบบโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 1
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 1
- [รับ-ส่งเอกสาร] ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 1
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 2
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 2
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 3
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 3
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 4
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 4
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 5
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 5
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างร้านจำหน่ายน้ำ/ขนม
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญประชุมประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างร้านจำหน่ายน้ำ/ขนม
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อหารือเรื่องแบบร้านจำหน่ายน้ำ/ขนม
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อหารือเรื่องแบบร้านจำหน่ายน้ำ/ขนม และการปรับปรุงอาคารมงฟอร์ต
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแบบก่อสร้างร้านจำหน่ายน้ำ/ขนม
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญประชุมพิจารณาแบบก่อสร้างร้านจำหน่ายน้ำ/ขนม
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแบบก่อสร้างร้านจำหน่ายน้ำ/ขนม
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญประชุมพิจารณาแบบก่อสร้างร้านจำหน่ายน้ำ/ขนม ครั้งที่ 2