โครงการ Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการจัดค่ายและการแสดงคอนเสิร์ตนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก Montfort String Orchestra Camp (M.S.O.C
หน่วยงาน :งานเครื่องสายตะวันตก
โครงการ :โครงการจัดค่ายและการแสดงคอนเสิร์ตนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก Montfort String Orchestra Camp (M.S.O.C

หลักการและเหตุผล :
    งานเครื่องสายตะวันตก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ทำการก่อตั้ง และดำเนินการสอน ฝึกซ้อม แสดง ให้นักเรียนที่เข้าเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินกิจกรรมวง Montfort String Orchestra ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากกิจกรรมวงเครื่องสายตะวันตก สามารถเข้าศึกษาต่อใน ภาควิชาดนตรีของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานระดับประเทศ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อีกทั้งสอบโควต้าผ่านเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ สัตวแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงสามารถกล่าวได้ว่า กิจกรรมของงานเครื่องสายตะวันตก เป็นกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ สามารถส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ เสริมสร้างความคิด จินตนาการ การจดจำ การเรียนรู้ได้ดีและมีสมาธิมากขึ้น ดังนั้น จึงควรจัดและดำเนินโครงการค่ายและการแสดงคอนเสิร์ตวงเครื่องสายตะวันตก Montfort String Orchestra Camp (MSOC) ประจำปีการศึกษา 2561

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้นักเรียนวง Montfort String Orchestra และนักเรียน นักศึกษาเครื่องสายตะวันตกจากสถาบันอื่น ๆ มีโอกาสได้รับการสอน ฝึกฝนและพัฒนาในเครื่องดนตรีที่เลือกเล่น โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
    2. เพื่อพัฒนาการแสดง ให้มีการบรรเลงในบทเพลงที่มีมาตรฐานสากล ตามความยากง่ายในระดับที่ควรจะเป็น
    3. เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนรุ่นเล็กได้เห็นพัฒนาการระหว่างการเรียน-เล่นดนตรี เพื่อทำกิจกรรมหรือเพื่อการศึกษาต่อด้านดนตรี มีความเข้าใจ และสามารถเลือกเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างถูกต้อง
    4. เพื่อความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสถาบันที่มีวิชาดนตรีประเภทเครื่องสายตะวันตก จากระดับประถมจนถึงอุดมศึกษา อันจะนำมาถึงประโยชน์ของพัฒนาการด้านการศึกษาดนตรีของประเทศไทย
    5. เพื่อสมาชิกของวงเครื่องสายตะวันตก ร้อยละ 100 ได้ร่วมแสดงคอนเสิร์ต

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาประเภท เครื่องสายตะวันตก
เชิงปริมาณ
   1. บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 5 ตำแหน่ง
   2. ผู้ช่วยปฏิบัติงาน 4 ตำแหน่ง
   3. สมาชิกสมัครเข้าทำกิจกรรมทั้งจาก วง Montfort String Orchestra จำนวน 30 คน และสมาชิกจากสถาบันต่าง ๆ จำนวน 15 คน รวมเป็น 45 คน

KPI :
   1. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม และตอบสนองตามความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของนักเรียน
   2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีความรู้ ประสบการณ ์และพัฒนาในการเรียน และเล่นเครื่องดนตรี
   3. โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา FSG
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ
         
    - ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
         
    - 1.13 ผู้เรียน ร้อยละ 92 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
    - 6.7 แผนงาน/โครงการ ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จเครื่องมือวัดและประเมินผล และมีการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 90
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
    - 1.3.5 มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนทักษะทางสมองซีกขวา ในการพัฒนาจินตนาการ อารมณ์ และมิติในการสร้างสรรค์ของตนต่อชีวิต
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
    - 2.1 ร้อยละของผู้เรียนตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
    - 2.2 ร้อยละของผู้เรียนทำงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
    - 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม
      หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
         
      โรงเรียนมาตรฐานสากล
         
ปฏิทินโครงการ (24)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ต.ค. 2561 31 ต.ค. 2561   P แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 266 วัน
01 ต.ค. 2561 31 ต.ค. 2561   P หาข้อมูล/ติดต่อขอบุคลากร/ฝ่ายสถานที่  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 266 วัน
01 ต.ค. 2561 31 ต.ค. 2561   P กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 266 วัน
01 พ.ย. 2561 30 พ.ย. 2561   P จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 236 วัน
01 พ.ย. 2561 30 พ.ย. 2561   P ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 236 วัน
01 พ.ย. 2561 30 พ.ย. 2561   D ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 236 วัน
01 ต.ค. 2561 31 ต.ค. 2561   D 6.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 266 วัน
01 พ.ย. 2561 30 พ.ย. 2561   D 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 236 วัน
01 พ.ย. 2561 30 พ.ย. 2561   D 6.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 236 วัน
01 พ.ย. 2561 30 พ.ย. 2561   D 6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 236 วัน
01 พ.ย. 2561 30 พ.ย. 2561   D 6.5 การจัดทำบัตรและการจำหน่ายบัตร  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 236 วัน
01 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561   D 6.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดง 6  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 205 วัน
01 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561   D 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 205 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 85 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 363 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 271 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 229 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 159 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 85 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 85 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 363 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 159 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 115 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 85 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (6)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018  22 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดง  1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018  23 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 213 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดง  1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018  24 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 212 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดง  1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018  25 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 211 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดง  1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018  26 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 210 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดง  1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018  27 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 209 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดง  1 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    - ค่าวิทยากร 5 *** ***
2    - ผู้ช่วยวิทยากร 4 *** ***
3     - ค่าอาหารวิทยากร/สมาชิกค่าย 45 *** ***
4    - ค่าเช่ารถรับส่งในการเดินทางตลอดค่าย 2 *** ***
5    - ค่าบำรุงที่พักสำหรับสมาชิกค่าย 1 *** ***
6    - เบ็ดเตล็ด 1 *** ***
7    - ค่าถ่ายทำ/ตัดต่อภาพและเสียงวีดีโอ ค่าถ่ายภาพนิ่ง ค่าบันทึกเสียง 1 *** ***
8    - ค่าทำเสื้อค่าย 45 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 149,100 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 149,100 บาท
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  กนก    ทรรทรานนท์
ผู้จัดทำ : มิส  กนก    ทรรทรานนท์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ
เอกสารจาก e-office
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018 วันที่ 22 ธันวาคม 2561