โครงการ Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ส่งเสริมการไหว้
หน่วยงาน :งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
โครงการ :ส่งเสริมการไหว้

หลักการและเหตุผล :
    ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้เล็งเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย จึงได้ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ให้รู้จักมารยาทในการไหว้แบบไทย เพื่อปลูกฝังจึตสำนึก และค่านิยมของความเป็นไทยให้กับนักเรียน มีมารยาทที่ดี และปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการไหว้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป และเป็นโครงการตามมาตรการส่งเสริมของโรงเรียน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเรียนรู้การไหว้ซึ่งเป็นแบบอย่างเรื่องมารยาทที่ดีงามตามแบบไทย (ย 1.5.2)

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนสามารถแสดงความเคารพด้วยการไหว้ได้อย่างถูกต้อง
เชิงปริมาณ
   1. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 2,254 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2561)

KPI :
   1. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการไหว้
   2. นักเรียนร้อยละ 87 แสดงความเคารพด้วยการไหว้อย่างถูกวิธี

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา FSG
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
    - ตัวบ่งชี้ที่ 15.2 ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ
         
    - ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
    - ประเด็นการพิจารณาที่ 4.1 การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
         
    - 1.1 ผู้เรียนร้อยละ 87 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
    - 1.5.2 พัฒนาวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงการเคารพและใส่ใจต่อชุมชนของชีวิตและการใช้ทรัพยากรของโลกอย่างยั่งยืน
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
    - 2.1 ร้อยละของผู้เรียนตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
    - 3.2 ร้อยละของผู้เรียนที่เคารพในสิทธิ เสรีภาพของตนและผู้อื่น
      หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
         
      โรงเรียนมาตรฐานสากล
         
    - 3.2 ความผูกพันของนักเรียนและผู้ปกครอง
    - ก.คุณภาพนักเรียนและการสนับสนุนของผู้ปกครอง
ปฏิทินโครงการ (20)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 446 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 446 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   P จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561    กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 416 วัน
01 พ.ค. 2561 30 พ.ค. 2561   P ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 386 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 การฝึกปฏิบัติการไหว้ที่ถูกต้องในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 329 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 237 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 195 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 125 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมการไหว้  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 237 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 125 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไป พัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 การกำกับ ติดตามการปฏิบัติการไหว้ ของนักเรียน  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 กิจกรรมประกวดการไหว้ 4  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (4)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 กิจกรรมประกวดการไหว้ ปีการศึกษา 2561 (ชั้น ป.1 และ ป.4)  5 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมประกวดการไหว้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมประกวดการไหว้ ปีการศึกษา 2561 (ชั้น ป.2 และ ป.5)  6 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมประกวดการไหว้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมประกวดการไหว้ ปีการศึกษา 2561 (ชั้น ป.3 และ ป.6)  7 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมประกวดการไหว้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ที่ชนะการประกวดการไหว้ ปีการศึกษา 2561  21 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมประกวดการไหว้  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เกียรติบัตร 5 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าของรางวัลกิจกรรมประกวดการไหว้ ป.1 - 6 วันที่ 5 - 7/2/2562 1 *** ***
2    ค่าจัดทำเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมการไหว้ จำนวน 800ใบๆ ละ 5 บาท (ร้านแสงธรรมการพิมพ์) 1 *** ***
3    ครูศิริขวัญคืนเงินค่าของรางวัลประกวดการไหว้ -65 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบประเมินกิจกรรมการไหว้ของนักเรียน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 5,000 บาท รายจ่ายจริง 4,935 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 65 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 4,935 บาท


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ
เอกสารจาก e-office
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประกวดการไหว้ ประจำปีการศึกษา 2561
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประกวดการไหว้ ประจำปีการศึกษา 2561
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประกวดการไหว้ ประจำปีการศึกษา 2561