โครงการ Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
หน่วยงาน :งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ
โครงการ :โครงการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล :
    โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2475 โดยมีภราดาซีเมออน ริโคล เป็นอธิการคนแรก ตลอดระยะเวลาที่เปิดทำการสอนและรับใช้สังคมมาเวลา 85 ปี โรงเรียนได้ดำเนินการบริหารจัดการโดยยึดตามนโยบายของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและได้มีการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของทางมูลนิธิฯ เช่น การจัดอบรมประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน IE การสอบ FSG. การเข้าร่วมส่งการเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ ทั้งด้านวิชาการ การบริหารจัดการต่าง ๆ ด้วยดีตลอดมา ดังนั้นเพื่อแสดงถึงความร่วมมือสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ จึงได้จัดทำโครงการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ขึ้นมา

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
    2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนในเครือฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. โรงเรียนมีการดำเนินการที่สนับสนุนการบริหารงานของมูลนิธิฯ
   2. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนที่เข้าร่วมการพัฒนาอบรม ทดสอบจากมูลนิธิฯได้มีการพัฒนาในวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม เข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ ทุกกิจกรรม

KPI :
   1. โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
   2. โรงเรียนมีส่วนร่วมในเครือข่ายการทำงานกับสถาบันและโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย
   3. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ ได้รับการพัฒนาในความรู้ ทักษะ วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา FSG
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
    - ตัวบ่งชี้ที่ 13.4 สถานศึกษามีส่วนร่วมในเครือข่ายการทำงานใด ๆ กับสถาบันของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG.)
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ
         
    - ประเด็นการพิจารณาที่ 3.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
         
    - 8.6 มีส่วนร่วมในเครือข่ายการทำงานกับสถาบันของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
    - 5.2.2 พัฒนาโรงเรียนในเครือฯให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแสวงหาองค์ความรู้ที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
         
      โรงเรียนมาตรฐานสากล
         
ปฏิทินโครงการ (26)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561   P แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 528 วัน
05 ม.ค. 2561 28 ก.พ. 2561   P เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 474 วัน
05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 528 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   P 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
02 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P ประชุม วางแผนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการส่งครูเข้าร่วมกิจกรรม  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 413 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 การจัดการเรียนการสอน IE  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 การสอบ CGPTA-FSG/FSGST  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3ศึกษาดูงานร่วมกับสมาพันธ์ฯ  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 32  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 32   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 จัดส่งงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานมาตรฐานมูลนิธิฯ  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
01 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561   D 6.6 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 168 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.7 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ(JPIC)  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.8 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาโรงเรียนในเครือฯ 2  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 326 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 234 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 192 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 122 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 326 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 122 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 79 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (34)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ตัวแทนครูและผู้ร่วมบริหารร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 7  19 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 394 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วาระวิสามัญ  21 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมงานแถลงข่าวงานฉลอง 80 ปีโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ  5 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 377 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคม ครั้งที่ 1/2561  5 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 377 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 361 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2561  23 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 359 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  24 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 358 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นายกและตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการนำเสนอแผนการดำเนินงานของสมาคม  9 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 343 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นายกและตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานของสมาคมและรับฟังข้อเสนอแนะ  9 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 343 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ท่านผู้อำนวยการและตัวแทนบุคลากร เป็นวิทยากรเรื่องการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS แก่โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  13 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 339 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นวิทยากรอบรมการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS แก่โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  13 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 339 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานกีฬา เข้าร่วมการประชุมรับฟังรายละเอียดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16  16 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาโรงเรียนในเครือฯ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  งานกีฬา เข้าร่วมการประชุมรับฟังรายละเอียดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16  17 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาโรงเรียนในเครือฯ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 9  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ท่านผู้อำนวยการและตัวแทนกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ตัวแทนครูและผู้ร่วมบริหารร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  14 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 307 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนร่วมประชุมสามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  1 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 289 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  1 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 289 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ตัวแทนครูและผู้ร่วมบริหารร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561  6 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 254 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณหิรัญสมโภชการปฏิญาณตน ภราดามาระโก เศกสรร สกนธวัฒน์  4 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 225 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯครั้งที่3/2561  10 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 219 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ตัวแทนครูและผู้ร่วมบริหารร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561  10 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 219 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมงานประจำปี MC NIGHT ครั้งที่ 9  29 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 200 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ตัวแทนครูและผู้ร่วมบริหารร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561  8 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 191 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  13 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 186 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ตัวแทนผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 13  13 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ  26 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 142 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  27 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 141 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนร่วมงาน MC RED CARPET 2018  31 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  2 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 28  2 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 14  9 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 128 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ตัวแทนผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 15  3 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ผู้บริหารและตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมงานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุการทำงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม  23 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 55 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าชุดแข่งขัน 80 *** ***
2    ค่าเสื้อคอกลม 80 *** ***
3    ค่าชุดกีฬาฟุตบอล 18 *** ***
4    ค่าถุงเท้า 18 *** ***
5    ค่าชุดวอร์ม 90 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่ารถรับส่ง อาจารย์นิเทศ 2 *** ***
2    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 32 *** ***
3    ค่าอาหารบุฟเฟต์ (ต่ำกว่า 100 คน) 16 *** ***
4    ค่าอาหาร VIP 10 *** ***
5    ค่าที่พักครูชาวต่างชาติ 10 *** ***
6    การอบรมพัฒนาครูสอน 1 *** ***
7    ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงของครูเข้ารับการอบรม 1 *** ***
8    ค่าดำเนินการจัดสอบของมูลนิธิฯ 1 *** ***
9    ศึกษาดูงานร่วมกับสมาพันธ์ 2 *** ***
10    จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมแสดงความยินดีต่างๆของมูลนิธิฯ 1 *** ***
11    กิจกรรมเข้าร่วมการประชุมอบรม กับมูลนิธิฯ 1 *** ***
12    งบประมาณสนับสนุนงานมาตรฐานของมูลนิธิฯ 2,254 *** ***
13    สนับสนุนค่าย 1 *** ***
14    ค่าเดินทาง 3 *** ***
15    ค่าแท็กซี่ 1 *** ***
16    ค่าลงทะเบียนเข้าร่วม 3 *** ***
17    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 3 *** ***
18    ค่าอาหาร 3 *** ***
19    ค่าเบี้ยเลี้ยงภราดา 5 *** ***
20    การทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ 1 *** ***
21    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 1,200 *** ***
22    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 225 *** ***
23    ค่าน้ำดื่ม 75 *** ***
24    ค่าน้ำแข็ง 75 *** ***
25    ค่ายานวด 3 *** ***
26    ค่ายานวด 5 *** ***
27    ยาแก้อักเสบ 5 *** ***
28    ผ้าเทปพันข้อ 10 *** ***
29    สเปร์ชา 2 *** ***
30    ค่าผลไม้ 800 *** ***
31    ค่ารถรับส่ง 2,000 *** ***
32    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 1,200 *** ***
33    ค่าตะปูรองเท้าวิ่ง 120 *** ***
34    ค่าสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน 1 *** ***
35    ค่ารถรับส่ง 5 *** ***
36    ค่าปักโลโก้/สกรีนชื่อโรงเรียน 150 *** ***
37    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 10 *** ***
38    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 80 *** ***
39    ค่าชุดผู้ควบคุมทีม 10 *** ***
40    ค่าน้ำมันรถตู้ 1 *** ***
41    ค่าอาหาร 15 *** ***
42    ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 *** ***
43    ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 *** ***
44    ค่าส่วนกลาง 1 *** ***
45    ค่าอาหาร 90 *** ***
46    ค่าผ่านด่าน 1 *** ***
47    ค่าน้ำ 200 *** ***
48    ค่ายา 3 *** ***
49    ค่ายา 5 *** ***
50    ยาแก้อักเสบ 5 *** ***
51    ผ้าเทปพันข้อ 5 *** ***
52    ค่าสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายทำหนังสือเดินทางของผู้อำนวยการจะเดินทางเข้าร่วมทัศนศึกษาดูงานร่วมกับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูร.ร.ในเครือมุลนิธิฯ 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายอธิการเดินทางเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูร.ร.ในเครือมูลนิธิฯวันที่11-16/10/2561 1 *** ***
3    ค่าเบี้ยเลี้ยงอธิการเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีนร่วมกับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูร.ร.ในเครือมูลนิธิฯ 1 *** ***
4    ค่าแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับร.ร.อัสสัมชัญพาณิชยการ ฉลองครบรอบ80ปี วันที่ 29/6/61 1 *** ***
5    ค่าใช้จ่ายเดินทางไปร่วมประชุมแข่งขันกีฬานักเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 16/7/61 1 *** ***
6    ค่าเบี้ยเลี้ยงอธิการเข้าร่วมทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมันร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 4 - 9/10/2561 1 *** ***
7    ค่าใช้จ่ายเดินทางไปร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 16 วันที่14/9/61 1 *** ***
8    ค่าใช้จ่ายฝึกซ้อมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนในเครือฯ มูลนิธิและค่าใช้จ่ายส่วนกลาง วันที่ 28/9/61 - 14/10/61 1 *** ***
9    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารประจำปีการศึกษา 2561 วันที่1 - 3/10/2561 ณ ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 1 *** ***
10    ค่าใช้จ่ายภราดาพลากร เข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 1 - 3/10/2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 *** ***
11    ค่าเสื้อแจ็คเก็ตและเสื้อลำลองสำหรับนักกีฬาและผู้ควบคุม การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯวันที่ 18-20/10/61 1 *** ***
12    ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 16 - 21/10/2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี 1 *** ***
13    ค่าsim wifi ของผู้อำนวยการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานประเทศเยอรมันและประเทศจีน วันที่ 3 - 16/10/2561 1 *** ***
14    ค่าเติมเงินSim wifi ของผู้อำนวยการไปทัศนศึกษาดูงานประเทศจีน วันที่ 11 - 16/10/2561 1 *** ***
15    ค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินขากลับของภราดาพลากร จากวันที่ 16/10/61 เป็นวันที่ 22/10/61 500 *** ***
16    ค่าส่งกระเป๋าเดินทางของผู้อำนวยการจากมูลนิธิฯไปยังโรงเรียน 480 *** ***
17    ครูศิริพรคืนเงินค่าสัมมนาผู้ร่วมบริหาร -2,278 *** ***
18    เบิกเงินร่วมแสดงความยินดีในพิธีบูชาขอบพระคุณหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนของภราดา มาระโก เศกสรร สกนธวัฒน์ วันที่ 4/11/2561 1 *** ***
19    ค่าใช้จ่ายภราดาพลากร เดินทางเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณหิรัญสมโภชการปฎิญาณตนของภราดามาระโก เศกสรร สกนธวัฒน์ วันที่ 4/11/61 ณ ร.ร.อัสสัมชัญศรีราชา 1 *** ***
20    ค่ามาลัยกรร่วมแสดงความยินดีพิธีบูชาขอบพระคุณหิรัญสมโภชการปฎิญาณตนของภราดา มาระโก เศกสรร วันที่ 14/11/2561 300 *** ***
21    ม.สุวิทย์คืนเงินค่าใช้จ่ายกีฬาเครือมูลนิธิฯ -254 *** ***
22    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20 และเบิกเงินสนับสนุนการจัดค่าย วันที่ 4 - 7/12/2561 1 *** ***
23    เบิกเงินร่วมทำบุญงานศพมารดาของภราดาประวัติ สุทธินนท์ 1 *** ***
24    เบิกเงินค่าแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดอาคารเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ วันที่ 13/12/2561 1 *** ***
25    ค่าใช้จ่ายภราดาพลากรเดินทางไปร่วมงานBSG Family Gathering ณ วันที่ 23/12/2561 1 *** ***
26    เบิกเงินค่าร่วมทำบุญงานศพคุณแม่เทเรซา คำตา วาปีโส มารดาของภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส (คนละครึ่งกับมัธยม) 1 *** ***
27    เบิกเงินร่วมทำบุญงานศพบิดาของภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ (แผนกประถมและมัธยมออกคนละครึ่ง) 1 *** ***
28    ค่าจัดส่งข้อสอบFSG และ FSGSTป.3 และป.6 ทางไปรษณีย์ไปยังมูลนิธิฯ 1 *** ***
29    ครูทิพวรรณคืนเงินค่าร่วมทำบุญงานศพมารดาภราดาพิสูตร วาปีโส -5,000 *** ***
30    ภราดาพลากรเดินทางเข้าร่วมพิธีต่อคำปฎิญาณ (Take Vows) ณ มูลนิธิฯ วันที่ 29/1/2562 1 *** ***
31    ค่าสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 1 *** ***
32    ครูทิพวรรณคืนเงินค่าทำบุญงานศพบิดาภราดาสยาม -5,000 *** ***
33    ค่ามาลัยกร,สายประคำและกล่องพลาสติกเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับการบวชของบราเดอร์ จำนวน 6 ท่าน วันที่ 19/2/2562 ณ บ้านนวก สันทราย 1 *** ***
34    ค่าใช้จ่ายส่งครูเข้าร่วมการปฐมนิเทศการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี 1 *** ***
35    ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ณ ประเทศฟินแลนด์ของผู้อำนวยการ ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูร.ร.ในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 8 - 16/10/2562 1 *** ***
36    ครูกชพรรณคืนเงินค่าใช้จ่ายส่งครูเข้าร่วมปฐมนิเทศการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ -1,660 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 143,430 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 1,024,475 บาท รายจ่ายจริง 1,190,536 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 143,430 บาท
รายจ่ายจริง สูงกว่า ประมาณการรายจ่าย 166,061 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 1,190,536 บาท


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ
เอกสารจาก e-office
- [หนังสือเข้า] เรียนเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 1/2561
- [หนังสือเข้า] ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าว งานฉลอง 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
- [หนังสือเข้า] ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประชุมครั้งที่ 1/2561
- [หนังสือเข้า] An invitation for Superiors' and Directors' seminar
- [หนังสือเข้า] ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมทัศนศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
- [หนังสือเข้า] ขอเรียนเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ หิรัญสมโภชการปฏิญาณตน ของภราดามาระโก เศกสรร สกนธวัฒน์
- [หนังสือเข้า] ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุการทำงาน ปีการศึกษา 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแก้ไขข้อบังคับและระเบียบของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ข้อบังคับ และระเบียบของสมาคมผู้ปกครองฯ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องครับ
- [รับ-ส่งเอกสาร] นายกและตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการ
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขออนุญาตเข้าพบ เพื่อนำเสนอและขอคำแนะนำการนำเสนอข้อมูลที่ใช้ประกอบการประชุมกลุ่มโรงเรียนสังฆมณฑล
- [รับ-ส่งเอกสาร] ส่งข้อมูลการนำเสนอ
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอแจ้งรายชื่อมาสเตอร์เข้าร่วมประชุมกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอแจ้งรายชื่อมาสเตอร์เข้าร่วมประชุมกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอแจ้งรายชื่อมาสเตอร์เข้าร่วมประชุมกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
- [รับ-ส่งเอกสาร] ตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการนำเสนอข้อมูล การปฏิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] แจ้งบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2561