โครงการ Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานประจำปีของโรงเรียน
หน่วยงาน :งานกิจกรรมนักเรียน
โครงการ :งานประจำปีของโรงเรียน

หลักการและเหตุผล :
    ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปีพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 โดยมุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน สถาบัน องค์กร หน่วยงานมีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ผู้เรียน มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถ ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถตลอดจนทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ มีทักษะ ประสบการณ์ และสามารถนำความรู้มาสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้ร่วมแสดงกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้ตามหลักสูตร ให้นักเรียนได้บทเรียนและทักษะการออกกำลังกายและกิจกรรมเข้าจังหวะที่สนองตอบต่อเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ทั้งยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน บุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน สถาบัน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดทำโครงการงานประจำปีของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมแสดงกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้ตามหลักสูตร
    2. เพื่อให้นักเรียนได้บทเรียนผ่านกิจกรรมเข้าจังหวะและทักษะการออกกำลังกาย
    3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน สถาบัน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
    4. เพื่อให้โรงเรียนมีรายได้สนับสนุนในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนทุกด้าน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. 1. ผู้เรียนได้ร่วมแสดงกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้ตามหลักสูตร
   2. 2. ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน สถาบัน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือในการจัดงาน และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกัน
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน สถาบัน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ไม่น้อยกว่า 3,000 คน

KPI :
   1. ผู้เรียนได้ร่วมแสดงกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้ตามหลักสูตร
   2. ผู้เรียนได้บทเรียนผ่านกิจกรรมเข้าจังหวะและทักษะการออกกำลังกาย
   3. โรงเรียนได้รับความร่วมมือมากกว่าร้อยละ 87 จากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน สถาบัน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน
   4. โรงเรียนมีรายได้สนับสนุนในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนทุกด้าน

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา FSG
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ
         
    - ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
         
    - 1.11 ผู้เรียนร้อยละ 92 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เห็นคุณค่าในตนเอง มั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
    - 1.13 ผู้เรียน ร้อยละ 92 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
    - 2.1 ร้อยละของผู้เรียนตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
      หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
         
      โรงเรียนมาตรฐานสากล
         
    - 3.3 พัฒนานักเรียนทั้งครบ
ปฏิทินโครงการ (26)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มิ.ย. 2561 13 ก.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 150 วัน
01 มิ.ย. 2561 13 ก.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 150 วัน
01 มิ.ย. 2561 13 ก.ค. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 150 วัน
23 ก.ค. 2561 30 พ.ย. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 10 วัน
23 ก.ค. 2561 30 พ.ย. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 10 วัน
01 ม.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมโครงการงานประจำปีของโรงเรียน  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 141 วัน
01 ม.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1 งานประจำปีของโรงเรียน (19-21 ธันวาคม 2561) 15  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 15   0 *** *** 141 วัน
01 ส.ค. 2561 20 ธ.ค. 2561   D 6.1.1 การประชาสัมพันธ์/จัดทำเอกสาร/จดหมาย/การดำเนินงาน  มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ 0   0 *** *** 10 วัน
02 มิ.ย. 2561 20 ธ.ค. 2561   D 6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 55  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์ 55   0 *** *** 10 วัน
02 ก.ค. 2561 20 ธ.ค. 2561   D 6.1.3 ภาคพิธีการ/กำกับการแสดงบนเวที 13  มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์ 13   0 *** *** 10 วัน
01 มิ.ย. 2561 31 ม.ค. 2562   D 6.1.4 ของที่ระลึก/ใบประกาศเกียรติคุณถ่ายภาพหมู่การแสดง/DVD 1  มิส  อรกนก    เลิศธนาผล 1   0 *** *** 52 วัน
01 ส.ค. 2561 20 ธ.ค. 2561   D 6.1.5 การจัดเลี้ยงโต๊ะจีน 3  มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น 3   0 *** *** 10 วัน
01 ส.ค. 2561 20 ธ.ค. 2561   D 6.1.6 การจำหน่ายร้านสวนสนุก 1  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 1   0 *** *** 10 วัน
01 พ.ย. 2561 31 ม.ค. 2562   D 6.1.7 ประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ  มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี 0   0 *** *** 52 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 141 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 137 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 45 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 3 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 67 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานของโครงการงานประจำปีของโรงเรียน  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 141 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครัั้งที่ 1  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 45 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 67 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 111 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 141 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ 0   0 *** *** 141 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (88)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมกรรมการวางแผนการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2561  15 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 178 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานประจำปีของโรงเรียน (19-21 ธันวาคม 2561)  1 ม.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หารือเรื่อง Theme การแสดงงานประจำปี 2561  21 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 172 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดงานประจำปี 2561  3 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 160 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานประจำปีของโรงเรียน (19-21 ธันวาคม 2561)  1 ม.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
  ประชุมคณะกรรมการรายงานความคืบหน้าโครงการงานประจำปี 2561  3 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 160 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานประจำปีของโรงเรียน (19-21 ธันวาคม 2561)  1 ม.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานประจำปี Montfort Variety Education 2018  20 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานประจำปีของโรงเรียน (19-21 ธันวาคม 2561)  1 ม.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายหารายได้ งานประจำปี 2561  8 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานประจำปีของโรงเรียน (19-21 ธันวาคม 2561)  1 ม.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายโต๊ะจีน งานประจำปี 2561  10 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.5 การจัดเลี้ยงโต๊ะจีน  1 ส.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเวทีการแสดง ฉากเวที ระบบเครื่องเสียง ระบบไฟ ระบบมัลติมิเดียที่เกี่ยวข้องกับการแสดงและพิธีการ งานประจำปี 2561  10 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 ภาคพิธีการ/กำกับการแสดงบนเวที  2 ก.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน นำเสนอ Concept การแสดงงานประจำปี 2561  15 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน นำเสนอ Concept การแสดงงานประจำปี 2561  15 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ งานประจำปี 2561  17 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานประจำปีของโรงเรียน (19-21 ธันวาคม 2561)  1 ม.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมรายงานความคืบหน้า โครงการงานประจำปี 2561  21 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานประจำปีของโรงเรียน (19-21 ธันวาคม 2561)  1 ม.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมรายงานความคืบหน้า โครงการงานประจำปี 2561  21 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานประจำปีของโรงเรียน (19-21 ธันวาคม 2561)  1 ม.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายถ่ายภาพหมู่การแสดงนักเรียน งานประจำปี 2561  3 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 98 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานประจำปีของโรงเรียน (19-21 ธันวาคม 2561)  1 ม.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน เพื่อรับฟังการนำเสนอชุดการแสดง จำนวนนักเรียนที่แสดง ท่าเต้น ฉากการแสดงงานประจำปี 2561  6 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 95 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน งานประจำปี 2561  6 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 95 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน เพื่อหารือการจัดรายการอาหารโต๊ะจีน งานประจำปีของโรงเรียน 2561  14 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.5 การจัดเลี้ยงโต๊ะจีน  1 ส.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  16 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 55 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  17 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 54 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนำเสนอการแสดง งานประจำปี 2561 ที่ปรับแก้ไขของแต่ละระดับชั้น  18 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการแสดง นำเสนอการแสดง งานประจำปี 2561  18 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  18 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  19 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  22 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  24 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  25 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  26 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  29 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  30 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 41 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการถ่ายภาพหมู่การแสดงนักเรียนและการรับสั่งจองภาพ งานประจำปี 2561  30 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 41 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานประจำปีของโรงเรียน (19-21 ธันวาคม 2561)  1 ม.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 บันทึก VDO การแสดงรำเปิดงาน “มหัศจรรย์ศิลป์ถิ่นล้านนา สืบสานภูมิปัญญา ก้าวทันเทคโนโลยี”  30 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 41 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 ภาคพิธีการ/กำกับการแสดงบนเวที  2 ก.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  31 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 40 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  1 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  2 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 38 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  5 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  6 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 34 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  7 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 ประชุมเพื่อรับฟังรายละเอียด ระบบการจองโต๊ะจีน งานประจำปี 2561  7 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.5 การจัดเลี้ยงโต๊ะจีน  1 ส.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  8 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 32 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  9 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมรายงานความคืบหน้า โครงการงานประจำปี 2561  9 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานประจำปีของโรงเรียน (19-21 ธันวาคม 2561)  1 ม.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมรายงานความคืบหน้า โครงการงานประจำปี 2561  9 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานประจำปีของโรงเรียน (19-21 ธันวาคม 2561)  1 ม.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  12 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  13 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 27 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  14 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 26 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 บันทึกวิดีโอการแสดงนักเรียน ระดับชั้น ป.2 และ ป.6 (ครั้งที่ 1)  14 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 26 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  15 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 25 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 บันทึกวิดีโอการแสดงนักเรียน ระดับชั้น ป.3 และ ป.4 (ครั้งที่ 1)  15 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 25 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร และกำกับการแสดงบนเวทีภาคกลางคืน งานประจำปี 2561  15 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 25 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 ภาคพิธีการ/กำกับการแสดงบนเวที  2 ก.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  16 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 24 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 บันทึกวิดีโอการแสดงนักเรียน ครั้งที่ 1 ระดับชั้น ป.1 และ ป.5 (ครั้งที่ 1)  16 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 24 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  19 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 21 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  20 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 20 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมทดสอบระบบแสง สี เสียง เวทีการแสดงสำหรับใช้ในกิจกรรมงานประจำปี ปีการศึกษา 2561  20 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 20 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 ภาคพิธีการ/กำกับการแสดงบนเวที  2 ก.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 ฝ่ายพิธีการ พิธีกร และกำกับการแสดงบนเวทีภาคกลางคืน ขอเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่อปรึกษาแนวทางการดำเนินงานลำดับพิธีการ งานประจำปี 2561  20 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 20 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 ภาคพิธีการ/กำกับการแสดงบนเวที  2 ก.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  21 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 19 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  22 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 18 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  23 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 17 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  26 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 14 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 บันทึกวิดีโอการแสดงนักเรียน ระดับชั้น ป.1 และ ป.5 (ครั้งที่ 2)  26 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 14 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  27 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 13 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 บันทึกวิดีโอการแสดงนักเรียน ระดับชั้น ป.2 และ ป.6 (ครั้งที่ 2)  27 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 13 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  28 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 บันทึกวิดีโอการแสดงนักเรียน ระดับชั้น ป.3 และ ป.4 (ครั้งที่ 2)  28 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  29 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 11 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดง งานประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกชุดการแสดง Preview  29 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 11 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  30 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  3 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 7 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน เพื่อคัดเลือกชุดการแสดง Preview งานประจำปี 2561  3 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 7 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน เพื่อคัดเลือกชุดการแสดง Preview งานประจำปี 2561  3 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 7 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  4 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการสวนสนุก งานประจำปี 2561  4 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.6 การจำหน่ายร้านสวนสนุก  1 ส.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 บันทึกวิดีโอชุดการแสดงพิธีเปิด งานประจำปี 2561  4 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 ภาคพิธีการ/กำกับการแสดงบนเวที  2 ก.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  6 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 4 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  7 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 3 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 ขอเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอวิดีโอและรูปแบบพิธีเปิดงานประจำปี 2561  11 ธ.ค. 2561 พรุ่งนี้ ไม่ได้เช็ค  6.1.3 ภาคพิธีการ/กำกับการแสดงบนเวที  2 ก.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
  ฝ่ายพิธีการ พิธีกร และกำกับการแสดงบนเวทีภาคกลางคืน นำเสนอวิดีโอและรูปแบบพิธีเปิดงานประจำปี 2561  11 ธ.ค. 2561 พรุ่งนี้ ไม่ได้เช็ค  6.1.3 ภาคพิธีการ/กำกับการแสดงบนเวที  2 ก.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีกร งานประจำปี 2561  12 ธ.ค. 2561 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 ภาคพิธีการ/กำกับการแสดงบนเวที  2 ก.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 พิธีสักการะนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  17 ธ.ค. 2561 7 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 ภาคพิธีการ/กำกับการแสดงบนเวที  2 ก.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติร่วมพิธีสักการะนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการงานประจำปี 2561  17 ธ.ค. 2561 7 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 ภาคพิธีการ/กำกับการแสดงบนเวที  2 ก.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  17 ธ.ค. 2561 7 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 ซ้อมพิธีการ และการแสดงพิธีเปิดงานประจำปี 2561  17 ธ.ค. 2561 7 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 ภาคพิธีการ/กำกับการแสดงบนเวที  2 ก.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมใหญ่ การแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  18 ธ.ค. 2561 8 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ถ่ายภาพหมู่การแสดงงาน Montfort Variety Education 2018  18 ธ.ค. 2561 8 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.4 ของที่ระลึก/ใบประกาศเกียรติคุณถ่ายภาพหมู่การแสดง/DVD  1 มิ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
 ซ้อมใหญ่พิธีการ และการแสดงพิธีเปิดงานประจำปี 2561  18 ธ.ค. 2561 8 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 ภาคพิธีการ/กำกับการแสดงบนเวที  2 ก.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 งาน Montfort Variety Education 2018 (การแสดงระดับชั้น ป.1 และ ป.5)  19 ธ.ค. 2561 9 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานประจำปีของโรงเรียน (19-21 ธันวาคม 2561)  1 ม.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งาน Montfort Variety Education 2018 (การแสดงระดับชั้น ป.2 และ ป.6)  20 ธ.ค. 2561 10 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานประจำปีของโรงเรียน (19-21 ธันวาคม 2561)  1 ม.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งาน Montfort Variety Education 2018 (การแสดงระดับชั้น ป.3 และ ป.4)  21 ธ.ค. 2561 11 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานประจำปีของโรงเรียน (19-21 ธันวาคม 2561)  1 ม.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    การจำหน่ายภาพหมู่การแสดง 1 *** ***
2    การจำหน่ายบัตรโต๊ะจีน 1 *** ***
3    การจำหน่าย DVD 1 *** ***
4    การจำหน่ายบัตรสวนสนุก 1 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ประชาสัมพันธ์งาน 1 *** ***
2    ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ 1 *** ***
3    ค่าจัดทำบัตรเข้างาน 1 *** ***
4    ค่าป้ายไวนิล 40 *** ***
5    ค่าตำรวจจราจร 26 *** ***
6    ค่าจัดเลี้ยงอาหารครู 620 *** ***
7     ค่าจัดเลี้ยงอาหารว่าง VIP 200 *** ***
8    ค่าจัดเลี้ยงอาหาร 475 *** ***
9    ค่าเวที เครื่องเสียง ระบบไฟฟ้า แสงสี 1 *** ***
10    ค่าเช่าเครื่องสำรองไฟ 1 *** ***
11    ค่าจัดเลี้ยงอาหารว่าง 1 *** ***
12    ค่าอุปกรณ์ 3 *** ***
13    ค่าชุดแสดง 1 *** ***
14    ค่าจัดตกแต่งดอกไม้ 1 *** ***
15    ค่าตกแต่งบริเวณงาน 1 *** ***
16    ค่าของรางวัล 1 *** ***
17    ค่าของที่ระลึก 160 *** ***
18    ใบประกาศเกียรติคุณ 30 *** ***
19    ค่าช่อดอกไม้ 200 *** ***
20    จัดทำภาพถ่าย ฉาก ช่างภาพ 1 *** ***
21    ค่าจัดเลี้ยงโต๊ะจีน 429 *** ***
22    จัดทำบัตรสวนสนุก 1 *** ***
23    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 6 *** ***
24    แฟ้มปกตราโรงเรียนขนาด A4 สีเลือดหมู 2 *** ***
25    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 4 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุมรายงานความคืบหน้างานประจำปี ครั้งที่ 2 355 *** ***
2    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานประจำปี ครั้งที่ 2 วันที่3/7/61 25 *** ***
3    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุมรายงานความคืบหน้างานประจำปี วันที่ 21/8/2561 1 *** ***
4    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงคณะกรรมการฝ่ายการแสดงงานประจำปี 225 *** ***
5    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2561 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI
แบบสอบถามชื่อ Theme การแสดงงานประจำปี งาน Montfort Variety Education 2018
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ผู้เรียนได้ร่วมแสดงกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้ตามหลักสูตร 1 0 0
     

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบสอบถามโครงการงานประจำปีของโรงเรียน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 2,968,200 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 1,685,176 บาท รายจ่ายจริง 1,905 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 2,968,200 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 1,683,271 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 1,905 บาท


ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ผู้จัดทำ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ
เอกสารจาก e-office
- [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Montfort Variety Education 2018
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือ Theme การแสดงงานประจำปี 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดงานประจำปี 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย งานประจำปีโรงเรียน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย งานประจำปีโรงเรียน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอ Concept การแสดงงานประจำปี 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมรายงานความคืบหน้า โครงการงานประจำปี 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายหารายได้ และผู้สนับสนุนการจัดงานประจำปี ปีการศึกษา 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกร้านจัดเลี้ยงโต๊ะจีน งานประจำปีของโรงเรียน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายเวทีการแสดง ฉากเวที ระบบเครื่องเสียง ระบบไฟ ระบบมัลติมิเดียที่เกี่ยวข้องกับการแสดงและพิธีการ งานประจำปี 2561 เข้าร่วมประชุม
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย งานประจำปีโรงเรียน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน เพื่อรับฟังการนำเสนอชุดการแสดง จำนวนนักเรียนที่แสดง ท่าเต้น ฉากการแสดงงานประจำปี 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ งานประจำปี 2561 เข้าร่วมประชุม
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน งานประจำปี 2561 เข้าร่วมประชุม
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายการถ่ายภาพหมู่การแสดงนักเรียนและการรับสั่งจองภาพ งานประจำปี 2561 เข้าร่วมประชุม
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือ การจัดรายการอาหารโต๊ะจีน งานประจำปีของโรงเรียน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนำเสนอการแสดง งานประจำปี 2561 ที่ปรับแก้ไขของแต่ละระดับชั้น
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน งานประจำปี 2561 เข้าร่วมประชุม
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน งานประจำปี 2561 เข้าร่วมประชุม
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย งานประจำปีโรงเรียน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย งานประจำปีโรงเรียน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายการถ่ายภาพหมู่การแสดงนักเรียนและการรับสั่งจองภาพ งานประจำปี 2561 เข้าร่วมประชุม
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายละเอียดการจองโต๊ะจีน งานประจำปี 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมทดสอบระบบแสง สี เสียง เวทีการแสดงสำหรับใช้ในกิจกรรมงานประจำปี ปีการศึกษา 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ฝ่ายพิธีการ-พิธีกรงานประจำปี ขอพบผู้อำนวยการเพื่อปรึกษารูปแบบพิธีเปิด
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอส่งชื่อชุดการแสดงย่อยของแต่ละชั้น งานประจำปีของโรงเรียน 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ งานประจำปี 2561 เข้าร่วมประชุม
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกชุดการแสดง Preview งานประจำปี 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ผลการสำรวจชื่อTheme งานประจำปี 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน งานประจำปี 2561 เข้าร่วมประชุม
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกชุดการแสดง Supreme
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายสวนสนุก
- [รับ-ส่งเอกสาร] ฝ่ายพิธีการ-พิธีกร และกำกับการแสดงภาคกลางคืนงานประจำปี ขอพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอรูปแบบพิธีเปิดงานและฉากหลัง
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติร่วมพิธีสักการะนักบุญหลุยส์ ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการงานประจำปี 2561
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประจำปีโรงเรียน 2561 ร่วมสักการะนักบุญหลุยส์