โครงการ Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการ MCP SMART ENERGY
หน่วยงาน :งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
โครงการ :โครงการ MCP SMART ENERGY

หลักการและเหตุผล :
    ด้วยนโยบายของโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และ การให้บริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล ตลอดจนมีการส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประหยัดพลังงาน เป็นพลังงานสะอาด เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จึงได้จัดทำโครงการ MCP SMART ENERGY เพื่อขับเคลื่อน การบริหารโรงเรียน บุคลากร นักเรียนให้เห็นความสำคัญและตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากพลังงานอย่างจริงจัง โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการพลังงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า
    2. เพื่อให้มีอุปกรณ์ เครื่องใช้ และเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงานมาใช้ในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. โรงเรียนมีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
   2. โรงเรียนมีเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน มาใช้ในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
   1. โรงเรียนมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และหลอดไฟทดแทนของเดิมที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเกินความจำเป็น
   2. โรงเรียนมีการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์
   3. โรงเรียนมีการติดตั้งอุปกรณ์สแกนนิ้ว อุปกรณ์ตรวจจับแสง และความเคลื่อนไหว

KPI :
   1. มีอุปกรณ์ เครื่องใช้ที่ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
   2. ครูและนักเรียน ร้อยละ 70 มีความพึงพอใจต่อโครงการ MCP SMART ENERGY

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา FSG
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม ร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 11.4 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมตามกฎบัตรการศึกษามงฟอร์ต (FSG)
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ
         
    - ประเด็นการพิจารณาที่ 2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
    - 1.3.8 สร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาและโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดการกับความเครียดและวิกฤติส่วนตัวด้วยความอดทน
    - 1.5.4 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
    - 1.5.5 พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
    - 2.6.2 จัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามอัจฉริยภาพของตน
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
         
    - 3.5 โรงเรียน/สถาบัน มีการบำรุงรักษาอาคารเรียน ห้องน้ำ ที่ดื่มน้ำ และโต๊ะ เก้าอี้ ให้สามารถใช้การได้ตลอดเวลา
      โรงเรียนมาตรฐานสากล
         
    - ข. บรรยากาศการทำงานของบุคลากร
ปฏิทินโครงการ (11)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   P แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 510 วัน
01 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561   P ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 510 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 479 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   P จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 479 วัน
01 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   P ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน และปรับปรุงแก้ไขแผนงานให้มีประสิทธิภาพ  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 418 วัน
30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2562   D ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ MCP SMART ENERGY 6  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
23 ก.ค. 2561 15 ก.พ. 2562   C รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานที่แต่งตั้งของโครงการ ประจำปี 2561  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 158 วัน
22 ต.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A นำสรุปผลการประเมินโครงการ และข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
01 ก.ย. 2561 14 ต.ค. 2561   D 6.1.1 ดำเนินการรื้อถอนและติตตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารมงฟอร์ต โดยบริษัทชิชาง  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 282 วัน
20 ก.ย. 2561 30 พ.ย. 2561   D 6.1.2 ดำเนินการรื้อถอนและติตตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารสามัคคีนฤมิต โดยบริษัทชิชาง  มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 235 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (6)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมรับฟังการนำเสนอระบบและการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน ครั้งที่ 2  11 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 377 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ MCP SMART ENERGY  30 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอระบบและการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน ครั้งที่ 2  11 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 377 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ MCP SMART ENERGY  30 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน  22 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ MCP SMART ENERGY  30 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน  22 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ MCP SMART ENERGY  30 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประชุมติดตามความคืบหน้าการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 1  3 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 232 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ MCP SMART ENERGY  30 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 1  3 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 232 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ MCP SMART ENERGY  30 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
7.1 แบบบันทึกการติดตามโครงการ 7.2 แบบประเมินการปรับปรุง 7.3 แบบสำรวจความพึงพอใจในการปรับปรุง

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ
เอกสารจาก e-office
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุม รับฟังการนำเสนอระบบและการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน ครั้งที่ 2
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญประชุมรับฟังการนำเสนอระบบและการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน ครั้งที่ 2
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกบริษัทติดตั้งเครื่องปรับอากาศในโรงเรียน
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการติดตั้งเครื่องปรับอากาศครั้งที่ 1
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการติดตั้งเครื่องปรับอากาศครั้งที่ 1
- [รับ-ส่งเอกสาร] ขอเชิญประชุมติดตามความคืบหน้าการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 1