โครงการ Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการละครเพลง 2018
หน่วยงาน :งานเครื่องสายตะวันตก
โครงการ :โครงการละครเพลง 2018

หลักการและเหตุผล :
    การเตรียมความพร้อมของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในด้านต่าง ๆ ถือเป็นภาระหน้าที่ของครูและโรงเรียนในการมุ่งเสริมสร้างให้นักเรียนรู้จักคิดแก้ไขปัญหาผ่านประสบการณ์และเชื่อมโยงเนื้อหาการเรียนประยุกต์เข้ากับชีวิตประจำวัน ผ่านกิจกรรมการฝึกฝนทักษะในด้านต่าง ๆ โดยศาสตร์แห่งการละครเป็นทักษะชีวิตที่นักเรียนจะได้เรียนรู้นอกห้องเรียนโดยผ่านประสบการณ์ตรงที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง งานเครื่องสายตะวันตก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เห็นว่ากิจกรรมการแสดงโดยเฉพาะละครเพลงเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ สามารถส่งเสริมพัฒนาการแสดงออกของนักเรียนในหลายด้าน อาทิ การแสดงละคร, ดนตรี, การสร้างสรรค์ผลงาน การมีส่วนร่วมในเบื้องหลังการแสดง อันจะนำไปสู่ความรักสามัคคีภายในสถาบัน และเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน จึงได้จัดทำโครงการละครเพลง 2018 ขึ้นมา

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกันในรูปแบบละครเพลง
    2. เพื่อปลูกฝังความรักความสามัคคี และอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
    3. เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของกิจกรรมทางด้านดนตรี ของโรงเรียนในอดีตผ่านบทละครย้อนยุค

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนบูรณาการบทเรียน เนื้อหาการเรียนการสอนดนตรีในการสร้างสรรค์กิจกรรม
เชิงปริมาณ
   1. บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
   2. นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมและโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(แผนกมัธยม)สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน

KPI :
   1. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม และตอบสนองตามความต้องการความสามารถ ความถนัด และความสนใจของนักเรียน
   2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมเข้าจังหวะ
   3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษากับ ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
   4. ผู้เข้าชมการแสดงมีความพึงพอใจต่อการจัดการแสดงร้อยละ 85

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา FSG
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ
         
    - ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
         
    - 1.13 ผู้เรียน ร้อยละ 92 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
    - 6.7 แผนงาน/โครงการ ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จเครื่องมือวัดและประเมินผล และมีการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 90
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
    - 1.3.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
    - 1.3.5 มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนทักษะทางสมองซีกขวา ในการพัฒนาจินตนาการ อารมณ์ และมิติในการสร้างสรรค์ของตนต่อชีวิต
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
    - 2.1 ร้อยละของผู้เรียนตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
    - 2.2 ร้อยละของผู้เรียนทำงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
    - 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม
      หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
         
      โรงเรียนมาตรฐานสากล
         
ปฏิทินโครงการ (32)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.ค. 2561 31 ก.ค. 2561   P แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 351 วัน
01 มิ.ย. 2561 31 ก.ค. 2561   P หาข้อมูล/ติดต่อขอบุคลากร/ฝ่ายสถานที่  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 351 วัน
01 มิ.ย. 2561 31 ก.ค. 2561   P หาข้อมูล/ติดต่อขอบุคลากร/ฝ่ายสถานที่  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 351 วัน
01 ก.ค. 2561 31 ก.ค. 2561   P กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน ของโครงการ  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 351 วัน
01 ก.ค. 2561 31 ส.ค. 2561   P จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 320 วัน
01 ก.ค. 2561 30 มี.ค. 2562   D ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 1  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 109 วัน
01 ก.ค. 2561 31 ต.ค. 2561   D 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 259 วัน
01 ส.ค. 2561 31 ส.ค. 2561   P ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 320 วัน
01 ก.ค. 2561 31 ส.ค. 2561   D 6.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 320 วัน
01 ก.ค. 2561 31 ส.ค. 2561   D 6.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 320 วัน
01 ก.ค. 2561 31 ส.ค. 2561   D 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 320 วัน
01 ก.ค. 2561 31 ส.ค. 2561   D 6.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 320 วัน
01 ก.ค. 2561 31 ส.ค. 2561   D 6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 320 วัน
01 พ.ย. 2561 30 ธ.ค. 2561   D 6.5 การจัดทำบัตรและการจำหน่ายบัตร  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 199 วัน
06 เม.ย. 2562 06 เม.ย. 2562   D 6.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดง  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 102 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 78 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 78 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 356 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 264 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 222 วัน
13 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานโครงการการแสดงละครเพลง 2018  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 78 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 78 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 264 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 109 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   C นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
01 ก.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 3  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 78 วัน
01 ก.ค. 2561 31 มี.ค. 2562   D 6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ 20  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 20   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 108 วัน
01 ก.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.5 การจัดทำบัตรและการจำหน่ายบัตร 13  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 13   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 78 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   D 6.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดง 2  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 78 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มิส  กนก    ทรรทรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 78 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (39)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมทีมงานเบื้องหลัง ละครเพลง 2018  19 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 301 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  1 ก.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรม Work Shop การแสดง, เต้น, นักร้อง และนักดนตรี สำหรับงานละครเพลง 2018  4 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 255 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ก.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562
 คัดตัวนักแสดง นักร้อง นักเต้น และนักดนตรี ในการแสดงละครฉลอง 88 ปีมงฟอร์ต  16 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ก.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562
 นักเรียนละครเพลง 2018 พบผู้กำกับเพื่อรับบทและนัดหมายการซ้อมการแสดงละครเพลง  17 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ก.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562
 จำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018  20 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การจัดทำบัตรและการจำหน่ายบัตร  1 ก.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมละครเพลง  20 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  1 ก.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018  21 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การจัดทำบัตรและการจำหน่ายบัตร  1 ก.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018  22 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การจัดทำบัตรและการจำหน่ายบัตร  1 ก.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018  25 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 142 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การจัดทำบัตรและการจำหน่ายบัตร  1 ก.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018  26 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 141 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การจัดทำบัตรและการจำหน่ายบัตร  1 ก.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018  27 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การจัดทำบัตรและการจำหน่ายบัตร  1 ก.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานเครื่องสายตะวันตก ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อรายงานความคืบหน้าละครเพลง  27 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  1 ก.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2562
 จำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018  28 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การจัดทำบัตรและการจำหน่ายบัตร  1 ก.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018  1 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การจัดทำบัตรและการจำหน่ายบัตร  1 ก.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018  2 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ก.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562
 จำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018  4 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การจัดทำบัตรและการจำหน่ายบัตร  1 ก.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018  4 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ก.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562
 จำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018  5 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การจัดทำบัตรและการจำหน่ายบัตร  1 ก.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018  5 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ก.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562
 จำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018  6 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การจัดทำบัตรและการจำหน่ายบัตร  1 ก.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ตัวแทนผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมประชุมรับฟังการดำเนินงานโครงการละครเพลง 2018  6 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  1 ก.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018  6 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ก.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562
 จำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018  7 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การจัดทำบัตรและการจำหน่ายบัตร  1 ก.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 จำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018  8 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 131 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การจัดทำบัตรและการจำหน่ายบัตร  1 ก.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018  9 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ก.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562
 งานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018  11 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 128 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ก.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562
 งานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018  12 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 127 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ก.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562
 งานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018  13 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ก.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562
 งานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018  14 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 125 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ก.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562
 งานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018  15 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ก.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562
 งานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018  16 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 123 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ก.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562
 งานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018  25 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ก.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562
 นักเรียนละครเพลง 2018 พบผู้กำกับเพื่อรับบทและนัดหมายการซ้อมการแสดงละครเพลง  26 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 113 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ก.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562
 งานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018  27 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 112 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ก.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562
 งานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018  28 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ก.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562
 นักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018  29 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 110 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ก.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562
 งานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018  30 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ก.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562
 การแสดงละครเพลง เพลงรัก เพลงชีวิต "Life is learning of love"  6 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 102 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดง  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการชมการแสดงละครเพลง เพลงรัก เพลงชีวิต "Life is learning of love"  6 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 102 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดง  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เก็บบัตรเข้าชมการแสดง 2,000 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าผู้กำกับ 1 *** ***
2    ค่าเขียนบท 1 *** ***
3    ฉาก/กราฟฟิค 1 *** ***
4    เวที/ไฟ/แสง 1 *** ***
5    เครื่องเสียงเสริม 1 *** ***
6    นักดนตรีสมทบ 15 *** ***
7    เครื่องแต่งกายนักแสดง 1 *** ***
8    ค่าแต่งหน้านักแสดง 10 *** ***
9    ค่าถ่ายทำ/ตัดต่อภาพ และเสียงวีดีโอ ค่าถ่ายภาพนิ่ง ค่าบันทึกเสียง 1 *** ***
10    ค่าสูจิบัตร 1 *** ***
11    ค่าเกียรติบัตร 1 *** ***
12    ค่าอาหารนักแสดง/ทีมงาน 600 *** ***
13    ค่าเช่ารถรับส่งในการเดินทาง 50 *** ***
14    ค่าช่อดอกไม้ 10 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
7.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชมการแสดง 7.2 แบบสังเกตจากการแสดงบนเวที 7.3 แบบติดตามการดำเนินงานตามโครงการ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 400,000 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 325,500 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 400,000 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 325,500 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  กนก    ทรรทรานนท์
ผู้จัดทำ : มิส  กนก    ทรรทรานนท์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ
เอกสารจาก e-office
- [รับ-ส่งเอกสาร] เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ ให้กับนักเรียนทราบ ในการเข้าพบผู้กำกับและนัดหมายการฝึกซ้อมละครเพลง 2018
- [รับ-ส่งเอกสาร] เรียนเชิญชมการแสดงละคร เพลงรัก เพลงชีวิต