โครงการ Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป
หน่วยงาน :งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ
โครงการ :โครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป

หลักการและเหตุผล :
     ปัจจุบันนี้ ดนตรีนับเป็นส่วนสำคัญที่ผู้คนให้ความสนใจและชื่นชอบเป็นอย่างมาก ทั้งเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินสร้างสุนทรียภาพทางอารมณ์และจิตใจ การปรับตัวเข้ากับสังคม นอกจากนั้นยังสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะดนตรีเปียโน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว เป็นอย่างมาก ในการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านดนตรีเปียโนให้ได้มาตรฐานสากลมากขึ้น และมีเวทีที่จะเป็นโอกาส ให้นักเรียนและผู้ที่สนใจได้แสดงผลงานจากการเรียนเปียโน กอปรกับโรงเรียนมีศักยภาพพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ เครื่องดนตรีและวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ จึงได้จัดโครงการเปิดสอนเสริมเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไปแบบรายบุคคล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเล่นเปียโนสำหรับผู้ที่มีความสนใจตามมาตรฐานสากล ให้นักเรียนและผู้ที่สนใจมีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีอย่างมีความสุขในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้นักเรียนและบุคคลทั่วไป ได้มีแหล่งเรียนรู้และทักษะทางด้านการเล่นเปียโนที่ได้มาตรฐานสากล
    2. เพื่อใช้ดนตรีสร้างเสริมสุนทรียภาพทางด้านอารมณ์และจิตใจที่ดี และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทางด้านเปียโน ให้มีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้น
    3. เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปมีเวทีสำหรับแสดงผลงานจากการเรียนเปียโน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนและบุคคลทั่วไปที่ร่วมโครงการมีพัฒนาการความสามารถทางด้านเปียโนตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนและบุคคลทั่วไปสมัครเรียนเปียโน จำนวน 40 คน

KPI :
   1. นักเรียนและบุคลทั่วไปร้อยละ 90 มีทักษะการเล่นเปียโนตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา FSG
         
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ
         
      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
         
    - 1.13 ผู้เรียน ร้อยละ 92 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
    - 6.7 แผนงาน/โครงการ ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จเครื่องมือวัดและประเมินผล และมีการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 90
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
         
      โรงเรียนมาตรฐานสากล
         
ปฏิทินโครงการ (21)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.ค. 2561 31 ส.ค. 2561   P แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 290 วัน
01 พ.ค. 2561 30 มิ.ย. 2561   P ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 352 วัน
01 มิ.ย. 2561 30 มิ.ย. 2561   P กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 352 วัน
01 มิ.ย. 2561 15 ต.ค. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 245 วัน
01 มิ.ย. 2561 30 มิ.ย. 2561   P ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงาน  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 352 วัน
16 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.1.การบริหารจัดการโครงการให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ 2 1  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 2   1 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 การคัดเลือกหนังสือหลักสูตรการเรียนการสอนเปียโนและการสอบวัดผลการเรียนเปียโนกับสถาบันที่ได้มาตรฐาน  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.3 การบริหารจัดการทางด้านกายภาพ ในการจัดเตรียมสถานที่/ห้องเรียนและอุปกรณ์  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบ และกระบวนการต่าง ๆ  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   D 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 326 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   D 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 234 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   D 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 192 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 3062   D 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** 182499 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
15 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2562   C ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 234 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ธ.ค. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** 181 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 78 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (2)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 สอบครูผู้สอนเปียโนโครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป  16 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 244 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.การบริหารจัดการโครงการให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ขออนุญาตนำผู้สมัคร ครูสอนเปียโน จำนวน 2 คน เข้าพบท่านผู้อำนวยการ  8 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 221 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.การบริหารจัดการโครงการให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 สอบครูผู้สอนเปียโนโครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป 16 ต.ค. 2561  1. คณะกรรมการสอบคัดเลือกครูผู้สอนเปียโนโครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าจ้างครูผู้สอน 1 *** ***
2     ค่าครูผู้ดูแล 4 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าหนังสือเรียน 3 *** ***
2    ค่าหนังสือสอบ 3 *** ***
3    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าหนังสือเรียนเปียโน สำหรับใช้ในโครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป 1 *** ***
2    ค่าจ้างครูผู้สอนโครงการเปียโนเดือนธ.ค.2561 1 *** ***
3    ค่าจ้างครูผู้สอนเปียโนตอนเย็นเดือนม.ค.2562 1 *** ***
4    ค่าจ้างครูผู้สอนเปียโนโครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไปเดือนก.พ.2562 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 195,200 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 11,904 บาท รายจ่ายจริง 15,850 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 195,200 บาท
รายจ่ายจริง สูงกว่า ประมาณการรายจ่าย 3,946 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 15,850 บาท


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ
เอกสารจาก e-office