โครงการ Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการ Inspire your passion
หน่วยงาน :กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการ :โครงการ Inspire your passion

หลักการและเหตุผล :
    สาระภาษาไทย สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทักษะ ความสามารถของนักเรียนด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม เป็นพลเมือง มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม นอกจากนี้ ในยุคปัจจุบันการดำเนินชีวิตของมนุษย์มีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีในทุกๆด้าน เพื่อการพัฒนาให้ทันสมัยหรือทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกตลอดเวลา เนื่องจากสังคมโลกพัฒนามาสู่ยุคโลกาภิวัฒน์อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้า ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ จึงกล่าวได้ว่าเป็นกระแสโลกที่ไร้พรมแดนส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมไทยอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นมีความจำเป็นที่เด็กไทยในยุคปัจจุบันต้องรู้จักปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างเข้มแข็ง และขณะเดียวกันต้องดำรงรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงไว้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษา ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม่ คือ ทักษะการใช้ชีวิต,ทักษะการเรียน,ทักษะการสร้างและทักษะการทำงาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ดังนั้นทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมศักยภาพทางภาษาไทย สาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดศักยภาพดังกล่าวตามเป้าหมายของโรงเรียน ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นนอกสถานที่

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในการอยู่ร่วมกันในสังคมเข้าใจปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกยุคเทคโนโลยี โดยคงวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยและของท้องถิ่น
    2. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยภาษาถิ่นล้านนา ทักษะกระบวนการการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน และทักษะกระบวนการทำงาน
    3. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อสาระภาษาไทย สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. 1.นักเรียนมีทักษะกระบวนการอยู่ร่วมกันในสังคมเข้าใจปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกยุคเทคโนโลยี โดยคงวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยและของท้องถิ่น
   2. 2.นักเรียนสามารถนำความรู้ทักษะทางภาษาไทย การใช้ชีวิตในสังคม กระบวนการทำงานการเลือกประกอบอาชีพและการใช้เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
   3. 3.นักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อสาระภาษาไทย สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เชิงปริมาณ
   1. 1.นักเรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ที่สนใจร่วมโครงการจำนวน 80 คน

KPI :
   1. นักเรียนร้อยละ 85 มีทักษะกระบวนการอยู่ร่วมกันในสังคมเข้าใจปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกยุคเทคโนโลยี โดยคงวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยและของท้องถิ่น
   2. นักเรียนร้อยละ 85 สามารถนำความรู้ทักษะทางภาษาไทย การใช้ชีวิตในสังคม กระบวนการทำงานการเลือกประกอบอาชีพและการใช้เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
   3. นักเรียนร้อยละ 85 มีทัศนคติเชิงบวกต่อสาระภาษาไทย สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
   4. นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
    - ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
    - ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
         
    - 2.12 ผู้เรียนร้อยละ 95 สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
    - 2.14 ผู้เรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
    - 2.1.3 พัฒนาทักษะความคิด
      หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
         
      โรงเรียนมาตรฐานสากล
         
      มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิฯ
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน (มิติที่ 5, 6, MEC หน้า 30-31)
ปฏิทินโครงการ (23)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
18 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ  มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
18 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2562   P 2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ติดต่อหน่วยงานภายนอก รวมทั้งประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ  มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
18 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายดำเนินโครงการ  มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
18 พ.ค. 2562 05 ก.ค. 2562   P 4.จัดทำแผนดำเนินโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ 4  มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ 4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 11 วัน
04 มิ.ย. 2562 31 ก.ค. 2562   P 5.ประชุม วางแผนร่วมกับคณะกรรมการดำเนินโครงการเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ 3  มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ 3   0 *** *** 15 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ Inspire your passion  มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ 0   0 *** *** 289 วัน
01 มิ.ย. 2562 31 ก.ค. 2562   D 6.ดำเนินงานตามแผนการดำเนินโครงการ 2 1  มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ 2   0 *** *** 15 วัน
01 มิ.ย. 2562 30 มิ.ย. 2562   D 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ  มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 16 วัน
04 มิ.ย. 2562 30 มิ.ย. 2562   D 6.2 ประชุมคณะกรรมการ  มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 16 วัน
10 มิ.ย. 2562 14 มิ.ย. 2562   D 6.3 การประชาสัมพันธ์โครงการ  มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 32 วัน
17 มิ.ย. 2562 21 มิ.ย. 2562   D 6.4 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 25 วัน
08 ก.ค. 2562 08 ก.ค. 2562   D 6.5 ปฐมนิเทศนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 8 วัน
12 ก.ค. 2562 14 ก.ค. 2562   D 6.6 ดำเนินงานโครงการ Inspire your passion  มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 289 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 4 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ 0   0 *** *** 213 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 59 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ 0   0 *** *** 136 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร 0   0 *** *** 289 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ 0   0 *** *** 59 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ 0   0 *** *** 289 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ 0   0 *** *** 213 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์ 0   0 *** *** 289 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (9)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมคณะกรรมการโครงการค่าย โครงการค่าย Inspire your passion  11 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5.ประชุม วางแผนร่วมกับคณะกรรมการดำเนินโครงการเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ  4 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายInspire your passion  18 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  4.จัดทำแผนดำเนินโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ  18 พ.ค. 2562 - 5 ก.ค. 2562
 รับสมัครนักเรียน โครงการค่าย Inspire your passion  19 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 27 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  4.จัดทำแผนดำเนินโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ  18 พ.ค. 2562 - 5 ก.ค. 2562
 ประชุมติดตามงานคณะกรรมการโครงการค่าย โครงการค่าย Inspire your passion  19 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 27 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5.ประชุม วางแผนร่วมกับคณะกรรมการดำเนินโครงการเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ  4 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 วัดตัวเสื้อค่าย จัดทีมสีนักเรียน  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 25 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  4.จัดทำแผนดำเนินโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ  18 พ.ค. 2562 - 5 ก.ค. 2562
 ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการค่าย  1 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 15 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  4.จัดทำแผนดำเนินโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ  18 พ.ค. 2562 - 5 ก.ค. 2562
 ประชุมติดตามงานคณะกรรมการโครงการค่าย Inspire your passion  2 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 14 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5.ประชุม วางแผนร่วมกับคณะกรรมการดำเนินโครงการเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ  4 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
  กิจกรรมค่าย Inspire Your Passion กลุ่มสาระสังคมศึกษาร่วมกับกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ และภาษาไทย  6 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนการดำเนินโครงการ  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 กิจกรรมโครงการค่าย Inspire your passion กลุ่มสาระสังคมศึกษาร่วมกับกลุ่มสาระภาษาไทยและกลุ่มสาระการงานอาชีพ  7 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 9 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนการดำเนินโครงการ  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าลงทะเบียนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 80 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหาร สถานที่พัก ห้องประชุม 100 *** ***
2    ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 100 *** ***
3    วัสดุ/อุปกรณ์ทำกิจกรรมภาคสนาม 80 *** ***
4    ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมฐาน 1 *** ***
5    ค่ารถบัสปรับอากาศ 6 *** ***
6    ค่าป้ายไวนิล 1 *** ***
7    ค่าเกียรติบัตร 100 *** ***
8    ค่าเสื้อโปโล 100 *** ***
9    ค่ารถตำรวจนำขบวน 2 *** ***
10    ค่าอาหารจัดเลี้ยงครู 20 *** ***
11    ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 100 *** ***
12    ค่าวิทยากร 6 *** ***
13    ค่าของที่ระลึก 1 *** ***
14    ค่าของรางวัล 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1.แบบประเมินการทำกิจกรรมทางภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2.แบบสอบถามความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 360,000 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 299,800 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 360,000 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 299,800 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์
ผู้จัดทำ : มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ
เอกสารจาก e-office
- [รับ-ส่งเอกสาร] เชิญประชุมโครงการค่าย Inspire your passion