แผนงานแนะแนว
หน่วยงาน :งานแนะแนว
โครงการ :แผนงานแนะแนว

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อศึกษาข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล และประเมินพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล
    2. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน
    3. เพื่อศึกษาข้อมูลนักเรียนในเชิงลึก และนักเรียนได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือในเรื่องทุนการศึกษา

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. มีข้อมูล และผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล
   2. ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนได้รับข่าวสาร ความรู้ที่เป็นประโยชน์
   3. นักเรียนได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เมื่อเกิดปัญหา
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนระดับชั้น ป.1 – 6 ทุกคน

KPI :
   1. มีข้อมูล และผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนทุกคน
   2. ผู้ปกครองร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในสาระน่ารู้
   3. นักเรียนที่มีปัญหาทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา FSG
         
      ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ
         
      ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
         
      ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      ตอบสนองอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      ตอบสนองหลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
         
      ตอบสนองโรงเรียนมาตรฐานสากล
         

ขั้นตอนการดำเนินงาน :
การดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 งานจัดทำระเบียนสะสม 15 ก.พ. 2553  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน 17 พ.ค. 2553  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 งานให้คำปรึกษา และพัฒนาเด็กกลุ่มพิเศษ 17 พ.ค. 2553  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 งานให้ทุนการศึกษา 17 พ.ค. 2553  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 งานจัดทำสาระน่ารู้ 17 พ.ค. 2553  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 งานเยี่ยมบ้านนักเรียน 17 พ.ค. 2553  ที่พักอาศัยของนักเรียน  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 กิจกรรม classroom meeting 24 พ.ค. 2553  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 งานจัดบอร์ดความรู้ 05 ก.ค. 2553  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 สิ้นสุด งานให้ทุนการศึกษา 23 ก.ค. 2553  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 สิ้นสุด กิจกรรม classroom meeting 29 ต.ค. 2553  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 งานประเมินพฤติกรรม และบุคลิกภาพนักเรียน 04 ม.ค. 2554  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 สิ้นสุด งานจัดบอร์ดความรู้ 14 ก.พ. 2554  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 สิ้นสุด กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน 25 ก.พ. 2554  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 สิ้นสุด งานให้คำปรึกษา และพัฒนาเด็กกลุ่มพิเศษ 25 ก.พ. 2554  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 สิ้นสุด งานประเมินพฤติกรรม และบุคลิกภาพนักเรียน 25 ก.พ. 2554  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 สิ้นสุด งานจัดทำสาระน่ารู้ 25 ก.พ. 2554  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 สิ้นสุด งานเยี่ยมบ้านนักเรียน 25 ก.พ. 2554  ที่พักอาศัยของนักเรียน  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 สิ้นสุด งานจัดทำระเบียนสะสม 25 มี.ค. 2554  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    งบงานจัดซื้อ 0 0.00 0.00
2    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน 1 394.00 394.00
3    ค่าใช้จ่ายงานประเมินพฤติกรรม และบุคลิกภาพนักเรียน 1 6,994.00 6,994.00
4    ค่าใช้จ่ายกิจกรรม classroom meeting 1 894.00 894.00
5    ค่าใช้จ่ายงานจัดทำสาระน่ารู้ 1 22,000.00 22,000.00
6    ค่าใช้จ่ายงานจัดบอร์ดความรู้ 1 740.00 740.00
7    ค่าใช้จ่ายงานให้คำปรึกษา และพัฒนาเด็กกลุ่มพิเศษ 1 2,196.00 2,196.00
8    งบประกอบที่ 3.3 0 0.00 0.00
9    ค่าใช้จ่ายงานเยี่ยมบ้านนักเรียน 1 17,000.00 17,000.00
รวม50,218


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แฟ้มสรุปงานแนะแนว

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 50,218 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 50,218 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :      
ผู้จัดทำ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์