การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
หน่วยงาน :งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
โครงการ :การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

หลักการและเหตุผล :
    ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาปี 2542 ได้มุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน องค์กร ได้มีส่วนร่วมกับโรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนรวมทั้งได้มุ่งเน้นเรื่องการเรียนรู้แบบบูรณาการซึ่งเน้นผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้จากธรรมชาติ การปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถตลอดจนทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ก่อให้เกิดทักษะในการคิด ค้นคว้า แสวงหาความรู้และสามารถสร้างสรรค์ผลงานและนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตอบสนองเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษา ทั้งยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน ผู้ปกครอง บุคลากรของโรงเรียน ชุมชน สถาบัน องค์กรรวมทั้งนำไปสู่เครือข่ายของความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้เรียน ดังนั้นทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จึงได้จัดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฏีพหุปัญญา เพื่อเป็นโครงการตามมาตรการส่งเสริมและตอบสนองหลักการดังกล่าวข้างต้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพทุกมิติตามแนวทางทฤษฎีพหุปัญญาของผู้เรียน
    2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน องค์กร ได้มีส่วนร่วมประสานความร่วมมือกับทางโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาศักยภาพทุกมิติตามแนวทฤษฏีพหุปัญญา
   2. ผู้ปกครองร้อยละ 80 ที่มาร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ
เชิงปริมาณ
   1. ผู้เรียนระดับชั้น ป.1-6 จำนวน 2,254 คน

KPI :
   1. ผู้เรียนร้อยละ 92 สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
   2. ผู้เรียนร้อยละ 92 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
   3. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน
         
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ
         
      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
         
      โรงเรียนมาตรฐานสากล
         
      มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิฯ
         

ขั้นตอนการดำเนินงาน :
การดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 01 มี.ค. 2561  Montfort College Primary Section  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ 01 มี.ค. 2561  Montfort College Primary Section  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ 01 มี.ค. 2561  Montfort College Primary Section  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ 01 มี.ค. 2561  Montfort College Primary Section  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ 15 พ.ค. 2561  Montfort College Primary Section  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 15 พ.ค. 2561  Montfort College Primary Section  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่ายวิชาการ 15 พ.ค. 2561  Montfort College Primary Section  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 15 พ.ค. 2561  Montfort College Primary Section  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 5. ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน 01 มิ.ย. 2561  Montfort College Primary Section  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 01 มิ.ย. 2561  Montfort College Primary Section  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 นักเรียนชั้น ป.5 ชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค (NST FAIR 2018) 05 มิ.ย. 2561  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้น ป.4 หัวข้อ "ธรรมชาติบันดาลใจ" 07 มิ.ย. 2561  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้น ป.4 หัวข้อ "ธรรมชาติบันดาลใจ" 08 มิ.ย. 2561  Montfort College Primary Section  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 นักเรียนระดับชั้น ป.6 ชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค (NST FAIR 2018) 08 มิ.ย. 2561  หอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 กิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.5 เรื่อง "พลิกขยะสู่ขุมสมบัติ" 11 มิ.ย. 2561  ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “I Love Invention” 11 มิ.ย. 2561  อาคารอัสสัมชัญ ชั้น 2-4  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2561 19 ก.ค. 2561  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 23 ก.ค. 2561  Montfort College Primary Section  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ 01 ส.ค. 2561  Montfort College Primary Section  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 กิจกรรมบูรณาการเรื่อง "วิถีล้านนา ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ศรัทธาธรรมนำชีวี" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 10 ส.ค. 2561  วัดศรีดอนมูล  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 กิจกรรมบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง "วิถีล้านนา ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ศรัทธาธรรมนำชีวี" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 14 ส.ค. 2561  Montfort College Primary Section  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 กิจกรรมบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาระดับชั้น ป.1 เรื่อง "ศาสตร์และศิลป์ถิ่นล้านนา" 17 ส.ค. 2561  ศูนย์การเรียนรู้เวียงกุมกาม  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 22 ต.ค. 2561  Montfort College Primary Section  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 22 ต.ค. 2561  Montfort College Primary Section  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง "PEACE & LOVE" 14 พ.ย. 2561  Montfort College Primary Section  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง "The Mystery Museum" 14 พ.ย. 2561  ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง "Let's Enjoy the Journey" 15 พ.ย. 2561  ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง "World of Dance" 16 พ.ย. 2561  Montfort College Primary Section  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง "The imagination series by papers" 16 พ.ย. 2561  ศูนย์อุตสาหกรรมร่มบ่อสร้างสันกำแพง  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง "The Legends of our heroes" 16 พ.ย. 2561  ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 03 ธ.ค. 2561  Montfort College Primary Section  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 12 ก.พ. 2562  Montfort College Primary Section  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 12 ก.พ. 2562  Montfort College Primary Section  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย 01 มี.ค. 2562  Montfort College Primary Section  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 30 เม.ย. 2562  Montfort College Primary Section  มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารว่าง 600 25.00 15,000.00
2    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 300 50.00 15,000.00
3    ค่าอาหารว่าง นักเรียน 9,016 20.00 180,320.00
4    ค่าอาหารนักเรียน 1,258 40.00 50,320.00
5    อาหารว่างครู 600 25.00 15,000.00
6    ค่ารถบัสปรับอากาศ 54 6,000.00 324,000.00
7    ค่าบำรุงสถานที่ 2,354 150.00 353,100.00
8    ค่าของที่ระลึก 12 1,000.00 12,000.00
9    ค่าป้ายผ้า 12 750.00 9,000.00
10    ค่าสำรวจ ประสานงาน ติดต่อสถานที่การทำกิจกรรม 6 1,000.00 6,000.00
11    ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น 6 300.00 1,800.00
12    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 24 102.00 2,448.00
13    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 150 75.00 11,250.00
14    ค่าทำรูปเล่ม 12 1,000.00 12,000.00
15    ค่ารถตำรวจนำขบวน 6 1,000.00 6,000.00
รวม1,013,238


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่ากระดาษ,ถุงดำและอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมบูรณาการ ป.6 วันที่ 8/6/2561 1 1,379.00 1,379.00
2    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.6 วันที่ 8/6/2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ 1 79,200.00 79,200.00
3    ค่ากระดาษและถุงดำใช้ในการจัดกิจกรรมบูรณาการป.5 วันที่ 6-7/6/61 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ 1 1,622.00 1,622.00
4    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.5 วันที่ 6-7/6/2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ 1 90,885.00 90,885.00
5    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.4 วันที่ 7-8/6/61 ณ ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ 1 94,565.00 94,565.00
6    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมบูรณาการป.4 วันที่ 7-8/6/2561 1 2,554.00 2,554.00
7    ค่าของรางวัลจัดกิจกรรมบูรณาการป.6 เพิ่มเติม 79 1.00 79.00
8    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.2 วันที่ 10 และ 14 สิงหาคม 2561 1 79,340.00 79,340.00
9    ค่ากระดาษเอ4 ,กระดาษโรเนียวและถุงดำใช้ในการจัดกิจกรรมบูรณาการป.2 1 1,162.00 1,162.00
10    ครูอัมพรคืนเงินค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.4 -1,586 1.00 -1,586.00
11    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.1 วันที่ 17/8/2561 ณ วัดท่าใหม่อิ และเวียงกุมกาม 1 74,715.00 74,715.00
12    ครูณพวรรณคืนเงินค่าจัดกิจกรรมบูรณาการป.5 -1,411 1.00 -1,411.00
13    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.3 วันที่ 24/8/2561 ณ กรีนโดม 1 46,565.00 46,565.00
14    ม.ภูพสิทธิ์คืนเงินค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.3 -2,030 1.00 -2,030.00
15    ม.สงกรานต์คืนเงินค่ากิจกรรมบูรณาการป.1 -100 1.00 -100.00
16    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.6 วันที่ 14/11/2561 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 27,736.00 27,736.00
17    ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมบูรณาการป.5 วันที่ 16/11/2561 1 15,250.50 15,250.50
18    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการ ป.5 วันที่ 16/11/2561 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 38,396.00 38,396.00
19    ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมบูรณาการระดับชั้นป.6 วันที่ 14/11/2561 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 4,716.00 4,716.00
20    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.2 วันที่ 14/11/2561 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 16,760.00 16,760.00
21    ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมบูรณาการป.3 วันที่ 16/11/2561 1 1,724.25 1,724.25
22    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.3 วันที่ 16/11/2561 ณ ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 56,200.00 56,200.00
23    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมบูรณาการป.2 วันที่ 14/11/2561 1 1,406.00 1,406.00
24    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.1 วันที่ 16/11/2561 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 26,500.00 26,500.00
25    ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมบูรณาการป.1 วันที่ 16/11/2561 1 955.00 955.00
26    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.4 วันที่ 15/11/2561 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 57,270.00 57,270.00
27    ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมบูรณาการป.4 วันที่ 15/11/2561 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 3,993.00 3,993.00
28    ค่าปากกาเคมี สองหัว ตราม้า 16 กล่อง สำหรับจัดกิจกรรมบูรณาการป.1 วันที่ 16/11/2561 1 2,112.00 2,112.00
29    ครูณพวรรณ์คืนเงินค่ากิจกรรมบูรณาการป.5 -40 1.00 -40.00
30    ครูนิภาคืนเงินค่าวัสดุจัดกิจกรรมบูรณาการป.4 -8 1.00 -8.00
31    ครูอัมพรคืนเงินค่ากิจกรรมบูรณาการป.4 -99 1.00 -99.00
32    ม.ภูพสิทธิ์คืนเงินค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.3 -1,600 1.00 -1,600.00
33    ม.ฉัตรชัยคืนเงินค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.2 วันที่ 14/11/61 -302 1.00 -302.00
รวม717,909


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ของแต่ละชั้น

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 1,013,238 บาท รายจ่ายจริง 717,909 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 295,329 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 717,909 บาท


ผู้รับผิดชอบ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
ผู้จัดทำ : มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์