[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
3.8 ผู้เรียนทุกคน ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2561
ลำดับที่ หัวข้อ ผลการประเมิน
1. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน