[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

โรงเรียนมาตรฐานสากล
3.3 พัฒนานักเรียนทั้งครบ
ปีการศึกษา 2561
ลำดับที่ หัวข้อ ผลการประเมิน
1. สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน
2. เฝ้าระวังและป้องกันภาวะสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากร
3. บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
4. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน