[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม


ภราดา (จำนวน 2 คน)เลขประจำตัว : 9001
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
8 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 9005
ภราดา   พลากร    เพียรพันธ์
0 ปี 10 เดือน

ครูและบุคลากร (จำนวน 163 คน)เลขประจำตัว : 1003
มิส  ศศิภรณ์    เถระ
29 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 1004
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
21 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 1005
มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์
25 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 1011
มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
18 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 1012
มิส  พรฤดี    จันทร์สอง
27 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 1013
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร
18 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 1014
มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย
15 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 1021
มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี
19 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1022
มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
31 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1024
มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี
28 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 1027
มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์
29 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 1028
มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์
18 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 1029
มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์
38 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 1030
มิส  ธิดาพร    ทองคำ
16 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 1035
มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย
35 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 1036
มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล
34 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 1037
มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์
19 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 1041
มิส  สุพัตรา    มหายศ
19 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 1044
มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา
31 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1045
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล
31 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1046
มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ
20 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 1050
มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล
18 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 1051
มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
19 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1055
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย
16 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 1057
มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์
29 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 1061
มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล
19 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 1062
มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ
17 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 1063
มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์
17 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 1064
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
16 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 1067
มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข
27 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 1069
มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ
16 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 1070
มิส  บุษบา    ศุกระศร
28 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 1071
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่
19 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 1077
มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์
19 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1080
มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
16 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 1081
มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
16 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1084
มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี
26 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1087
มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต
16 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 1089
มิส  วรรณิภา    วันหวัง
16 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 1091
มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
16 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 1093
มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต
19 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 1094
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
28 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 1095
มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ
31 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 1096
มิส  วิไลวรรณ    เครือเทพ
25 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 1097
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู
30 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 1099
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ
15 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 1108
มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์
28 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 1110
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
15 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1111
มิส  โสภิต    สิงห์มณี
23 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 1112
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
25 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 1113
มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์
19 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 1118
มิส  กรรณิกา    ชวชาติ
39 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 1119
มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู
17 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 1120
มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์
19 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 1123
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง
22 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 1124
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
20 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1127
มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ
23 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 1129
มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์
21 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 1130
มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ
27 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 1131
มิส  สุภาภรณ์    กำลัง
31 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 1132
มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน
26 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 1136
มิส  จิดาภา    แสงประดับ
26 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 1141
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
24 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 1143
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง
15 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1146
มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร
17 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 1149
มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข
15 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 1151
มิส  นิภา    ฟองผล
17 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 1154
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล
19 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 1155
มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์
14 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 1157
มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์
14 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 1159
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์
15 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1160
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
18 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 1161
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี
14 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 1163
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์
15 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1165
มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ
15 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1166
มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
14 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1168
มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
14 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1169
มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้
15 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1171
มิส  ภัทรภร    กัมปนาทบวร
15 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1172
มิส  อัมพร    พิมพิสาร
15 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1174
มิส  อุไร    ชัยคำวัง
14 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 1205
มิส  พีวรา    สอาดล้วน
13 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 1207
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
13 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1210
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส
13 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1223
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา
13 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 1246
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
12 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 1247
มิส  ปิ่นแก้ว    ไชยสลี
12 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 1250
มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ
12 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 1253
มิส  อรกนก    เลิศธนาผล
12 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 1254
มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล
11 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1257
มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ
12 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 1268
มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน
11 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 1269
มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
10 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 1271
มิส  ปวีณา    วิจิตรพร
10 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1278
มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช
10 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 1279
มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ
10 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 1282
มิส  ศากุล    ตานะเศรษฐ
10 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 1288
มิส  ภณัชกรณ์    กาวิละ
10 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 1289
มิส  รัตนาภรณ์    สุดใจ
9 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 1298
มิส  พัชราภรณ์    กาวินา
9 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1304
มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
8 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 1305
มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์
8 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 1306
มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม
8 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 1311
มิส  ธนาภา    ปาจุวัง
8 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 1323
มิส  ธนพร    พันธ์ศุภะ
8 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 1324
มิส  สิริกาญจน์    พรหมวงศ์
7 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1333
มิส  เกษสุดา    คำลุน
7 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 1336
มิส  ดารารัตน์    โสวะนา
7 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 1340
มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว
7 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 1344
มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน
7 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 1345
มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
7 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 1346
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สมินทรปัญญา
7 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 1347
มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ
6 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1348
มิส  ณัฐยรัตน์    จันทร์เสนา
6 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1363
มิส  ทัศน์ทยา    จินดาพงศ์
6 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 1366
มิส  ประมวล    พวงสี
6 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 1371
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา
6 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 1381
มิส  กิติยา    อารักษ์
6 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 1382
มิส  อรวรรณ    สินารุณ
6 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 1383
มิส  นงลักษณ์    สมบูรณ์
6 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 1385
มิส  ศิริลักษณ์    ตันหล้า
5 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1387
มิส  วิกานดา    จักรอิศราพงศ์
5 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1388
มิส  ฐาปนี    สิทธิเลิศ
5 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1390
มิส  ชญาณิศา    เต๋จ๊ะกัน
5 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1394
มาสเตอร์  เอกกมล    วงศ์บุตร
5 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 1396
มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม
5 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 1399
มิส  เกศวดี    แก้วศรี
5 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 1400
มิส  พิมพ์วิไล    หอมมณี
5 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 1404
มิส  ศิริลักษณ์    ศิริวงศ์
5 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 1407
มาสเตอร์  เขมภพ    วงค์จี๋
5 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 1412
มิส  สมฤทัย    เทศวิศาล
5 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 1414
มาสเตอร์  สราวุธ    ดรงค์ดุษฎี
5 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 1415
มิส  ธิดาพร    ดอนไชย
5 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 1416
มิส  สวรักษ์สิตา ภัสรศักย์    วงษ์ฤทธิ์
5 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 1418
มิส  รสสริน    มงคลเทพ
5 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 1420
มิส  นันทิยา    ไทยใหม่
4 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1425
มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น
4 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1438
มิส  รินลษา    เจริญสุข
4 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 1439
มิส  ประไพพิมพ์    แดงสนั่น
4 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 1450
มิส  สุวิรดา    เสนาประยูร
4 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 1457
มิส  ธัญญาลักษณ์    ธัญญะประกอบ
4 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 1459
มิส  ชนิดา    ขาวผ่อง
4 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 1461
มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ
4 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 1462
มิส  สาธินี    ยศวิทยากุล
4 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 1466
มาสเตอร์  ยุทธพงศ์    ตะเวที
3 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1467
มิส  ปรางค์หทัย    ทาคำฟู
3 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1468
มิส  ดารารัตน์    คำมาไว
3 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 1471
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ
3 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 1474
มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
3 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 1476
มิส  นฤมล    ภักดี
3 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 1477
มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
3 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 1481
มิส  นัทธ์หทัย    กันเสน
3 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 1482
มิส  ทิพวรรณ    สุระณี
3 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 1489
มิส  สุรีย์พร    ผโลศิลป์
3 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 1490
มิส  ภิรญา    อุทุมเพ็ญ
2 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1496
มิส  วรารัตน์    ขาวงาม
2 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1497
มาสเตอร์  สมเกียรติ    มูลใหม่
2 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 1498
มิส  ธนพร    ชำนาญศิลป์
2 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 1499
มิส  กมลวรรณ    จีรภิญญาภา
2 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 1503
มิส  อารุณี    ลากตา
2 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 1514
มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
1 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1517
มาสเตอร์  อโนชา    จารุวัฒนจิตกุล
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 1521
มิส  กนกวรรณ    สายมา
1 ปี 7 เดือน

ครูต่างชาติ (จำนวน 32 คน)เลขประจำตัว : 1178
Mr.  Angelito Yutuc Yutuc    
17 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 1261
Miss.  Mary Jean Yunting Celestial    
11 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 1313
Miss.  Janice Yunting Celestial    
8 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 1315
Miss.  Irene Legaspi Panes    
8 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 1316
Mr.  Raymond Ong Samporna    
8 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 1329
Miss.  Arlyn Agravante    Dingcong
7 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1330
Miss.  Rowena Espanol Degino    
7 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1331
Mr.  Porferio Sarong Canda    
7 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 1342
Mr.  Lawrence Francisco Manalo    
7 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 1350
Mr.  Raymond Sandimas Ancog    
6 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 1351
Mr.  Jason Yunting Celestial    
6 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 1410
Miss.  Aileen Tagalawan Dumagan    
5 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 1441
Mr.  Jonas Emil Enehaug    
4 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 1449
Miss.  Janine Yunting Celestial    
4 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 1463
Mrs.  Marian Capispisan Delas Armas    
4 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 1465
Mr.  Jacek Andrzej Pierzynski    
3 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1505
Mr.  Russell John Ramos    Micumao
2 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 1510
 Miss Nikita Louise    Morton
2 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 1515
Mr.  Liam Michael    Bye
1 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1522
Miss.  Alexandra Jayne    Hadley
1 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 1523
Miss.  Hannah Claire    Di Cocco
1 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 1525
Mr.  Fedel Rey Almia    Orellano
1 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 1526
Mr.  William Matthew    Skelton
1 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 1532
Miss.  Ladylide Alcuizar    Laurel
1 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 1534
Miss.  LI    AIJUAN
1 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 1535
Miss.  Brigette Fernandez    Madamba
0 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1536
Miss.  Diann Paez     Fernandez
0 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 1540
Miss.  Jennifer Ann    Lunney
0 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 1541
Miss.  Yumika    Ono
0 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 1542
Miss.  Claire Elizabeth    North
0 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 1543
Miss.  Rosellie Aclon    Baradillo
0 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 1547
Mr.  Michael Steven    Glaser
0 ปี 5 เดือน

ครูและบุคลากรทดลองงาน (จำนวน 2 คน)เลขประจำตัว : 1551
มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ
0 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 1552
มิส  นภัสวรรณ    กุญแจนาค
0 ปี 0 เดือน

ครูและบุคลากรอัตราจ้าง (จำนวน 19 คน)เลขประจำตัว : 1073
มาสเตอร์  ปรีชา    วิจิตรพร
50 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1314
มิส  Chuchi Gabay Agustilo    
8 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 1487
มาสเตอร์  บุญเลิศ    กันใจเย็น
3 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 1512
มิส  ณัฐธิดา    ถนอมการ
2 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 1513
มาสเตอร์  คุณากร    วงษ์คำ
1 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1531
มาสเตอร์  สงกรานต์    กวงคำ
1 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 1533
มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้
1 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 1537
มิส  จิตราพร    ซื่อธานุวงศ์
0 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 1538
มาสเตอร์  ศุภกิจ    คำลุน
0 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 1545
มาสเตอร์  ตรินัยน์    พิชัยพรหม
0 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 1546
มิส  พิกุล    รุ้งประนมกร
0 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 1548
มิส  ปาริฉัตร    ศรีวรรณุ
0 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 1550
มิส  ญาดา    หมื่นตาบุตร
0 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 4002
มิส  กนก    ทรรทรานนท์
11 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 4005
มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
6 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 4006
มาสเตอร์  ชุมพล    ชาญณรงค์
11 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 4008
มิส  ปภาพร    หวังวิศวาวิทย์
10 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 4009
มิส  ณัฐธิดา    เจริญทรัพย์
6 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 4010
มาสเตอร์  ธวัชชัย    แย้มสำรวล
11 ปี 10 เดือน

นักการและพนักงาน (จำนวน 67 คน)เลขประจำตัว : 6005
นาย  อุดม    ต๊ะลือ
31 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 6006
นาง  สายทอง    ชัยคำวัง
30 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 6007
นาย  บุญถึง    พวงมาลัย
29 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 6009
นาย  จรัญ    สิงห์โทราช
26 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 6010
นาย  ชาญวิทย์    บุญวิจิตร
25 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 6012
นาย  จรัส คำเพียง    
23 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 6013
นาย  บุญเพ็ง    แก้วแย้ม
23 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 6014
นาย  กัมพล    ขันธุ์แก้ว
21 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 6015
นาง  จิรพันธ์    ประอินทร์
21 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 6017
นาย  สมศักดิ์    ศรีคำมา
19 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 6018
นาง  จันทร์    สิงห์ทอง
14 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 6019
นาย  ดิเรก    คำใจ
13 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 6020
นาย  ซอเบต๊ะ    ลุงแสง
13 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 6021
นาย  ซานห่านโม    คำดี
13 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 6022
นาง  ทวย    ลุงแสง
13 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 6025
นาย  ณธกร    ศรีวิชัย
10 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 6026
นาย  จ๋อม    อนุรักษ์ป่าดง
10 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 6028
นาย  เจริญ    จตุรงค์เดโชชัย
9 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 6029
นาย  นพคุณ    นันตา
8 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 6030
นาง  ดอกรัก    กองวี
8 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 6031
นาง  น้ำฝน    อินทนนท์
8 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 6032
นาย  จิ่ง    สีรุ้ง
5 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 6033
นาง  บัวแก้ว    สีรุ้ง
5 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 6034
นาง  บัวบาน    แสนเจริญ
5 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 6037
นาย  ธนวัฒน์    วรภัคพศวัต
4 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 6040
นาย  อิทธิพล    สิทธิราช
3 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 6044
นาย  พิชัย    ผดุงวงศ์
3 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 6048
นาย  สมชาย    ยอทู
2 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 6050
น.ส.  หน้อย    ลุงช่วย
1 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 6051
นาย  ณัฐรพล    จอวา
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 6053
นาย  ยงยุทธ    เชิงบรรพต
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 6054
นาย  สัมพันธ์    ชมหอม
0 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 7001
น.ส.  ภิญโญ    แสงบังเงิน
28 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 7004
นาง  อัมพร    ตุ่นคำ
28 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 7005
นาง  ประทุมมา    หอมอาจ
27 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 7006
นาง  ลัดดา    ลำดวน
27 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 7007
นาง  สมพิศ    จันทร์หอม
26 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 7008
น.ส.  ราตรี    หินคำ
23 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 7009
นาง  เครือวัน    ดวงสว่าง
20 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 7010
น.ส.  จิตรา    ตั๋นคำเมือง
21 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 7011
น.ส.  แดง    หอมยมณ์
20 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 7012
นาง  บังอร    หอมมี
20 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 7013
น.ส.  สุนีย์    หินยมณ์
20 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 7014
นาง  รัชนี    เจริญศิลป์
19 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 7015
นาง  ราตรี    ชุมภูทิพย์
19 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 7016
นาง  จันทร์จิรา    คำอ่อน
18 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 7019
นาง  อัมพร    หินยมณ์
18 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 7020
น.ส.  นิภา    หอมอาด
16 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 7021
น.ส.  ประกาย    กัณทะวงค์
16 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 7022
นาง  เพ็ญพรรค    ศรีวงค์
16 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 7023
นาง  ศรีพรรณ์    จันทร์ผ่อง
16 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 7024
นาง  สายทอง    สมบูรณ์ชัย
16 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 7025
น.ส.  อรุณศรี    หอมมณี
16 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 7027
นาง  อุไร    พลฤทธิ์
16 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 7029
นาง  บัวลอย    วังใน
15 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 7030
น.ส.  สมบูรณ์    ชัยมณี
5 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 7032
นาง  นิตยา    ริทู
11 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 7034
นาง  พัชรินทร์    จันทร์ธรรม
10 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 7036
นาย  กันธิ    น้อยพาน
4 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 7040
นาย  ชูชาติ    ปันจันทร์
3 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 7051
นาง  เพ็ญนภา    มโนวอน
3 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 7057
น.ส.  อัจฉรา    มั่นคง
2 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 7061
นาย  ทวีชัย    เตโม
1 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 7065
นาย  สิทธิพงษ์    จอวา
1 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 7066
น.ส.  บุญธิดา    พิทักษ์ชลธี
0 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 7067
น.ส.  พัทยา    คลังวิเชียร
0 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 7070
น.ส.  สุชาดา    ลำดวน
0 ปี 4 เดือน