Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ :
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 23 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 11 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  กนก    ทรรทรานนท์   มิส  กนก    ทรรทรานนท์   มิส  กนก    ทรรทรานนท์   มิส  กนก    ทรรทรานนท์   มาสเตอร์  ณกานต์    จองแหลง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2560)  มาสเตอร์  ณกานต์    จองแหลง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2560)  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ   มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ   มิส  สิรินทร์นิชา    มณีวรรณ์ (ออกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559)  มิส  สิรินทร์นิชา    มณีวรรณ์ (ออกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559)  มิส  สิรินทร์นิชา    มณีวรรณ์ (ออกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559)  มิส  สิรินทร์นิชา    มณีวรรณ์ (ออกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559)  มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล   มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล   มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล   มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล   มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล   มาสเตอร์  มนตรี    สุพล (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561)  มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ   มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน   มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน   มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน   มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต   มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต   มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต   มิส  รสสริน    มงคลเทพ   มิส  ชนิดา    ขาวผ่อง            มิส  กมลวรรณ    จีรภิญญาภา   มิส  ชนิดา    ขาวผ่อง                              มิส  กมลวรรณ    จีรภิญญาภา   มิส  กมลวรรณ    จีรภิญญาภา   มาสเตอร์  สราวุธ    ดรงค์ดุษฎี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)  มิส  ชนิดา    ขาวผ่อง            มาสเตอร์  สราวุธ    ดรงค์ดุษฎี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)  มิส  ชนิดา    ขาวผ่อง   มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ   มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์:
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - บรรเลงเพลงในพิธีบูชาขอบพระคุณเสกอาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์ และฉลองศาสนนามภราดา
       - สำรวจจักรยานของโรงเรียน
       - 6.2  กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน
       - ประชุมติดตามโครงการก่อสร่างหลังคาคลุมเข้าแถวและห้องน้ำนักเรียนป.4-6
       - 6.1 ตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคน
       - ให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
       - รับเอกสารมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556
       - ร่วมแสดงงานคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
       - เชิญประชุมคณะกรรมการ จัดซื้อแฟ้มสะสมงาน
       - เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการรับชมคอนเสิร์ต The Beatles Mania by Montfort String Orchestra
       - กรอกรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมสอบ TEDET ประจำปี 2559
       - ค่ายและคอนเสิร์ตวงเครื่องสายตะวันตกโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม ประจำปี 2559
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 1
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 2
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 3
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 4
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 5
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 6
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 7
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 8
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 9
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 10
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 11
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 12
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 13
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 14
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 15
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 16
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 17
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 18
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 19
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 20
()
  1 2