Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14423 : ประกวดผลงานกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560

งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ภาวะโลกร้อน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำลายธรรมชาติ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดการประกวดผลงานสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม-9 มิถุนายน 2560 เวลา 08.25-15.45 น. ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 32 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - 6.2.8 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค) (ย 1.5.2)
       - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
       - กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม
       - กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม
       - กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม
       - กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม
       - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม
       - กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม
       - 6.2.8 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค) (ย 1.5.2)
       - 6.2.8 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)
       - 6.2.8 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 332 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 325 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2