Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 15064 : มอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ป.4-6

ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา มอบเหรียญรางวัล เเละเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด สืบเนื่องจากงานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษ และ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม และ วันที่ 6-8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยผลการแข่งขัน มีดังนี้

1. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2017 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อค้นหานักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการรอบด้านในทุกระดับชั้น ในรอบคัดเลือก มีนักเรียนสมัครแข่งขันตามความสมัครใจ และคัดเลือกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับชั้นละ 20 คน โดยมีจำนวนผู้สมัคร ในระดับชั้น ป. 4 จำนวน 47 คน ระดับชั้น ป. 5 จำนวน 60 คน และระดับชั้น ป. 6 จำนวน 26 คน ผลการแข่งขัน มีดังนี้

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายฐิติกาญจน์ ตันประวัติ ป. 4/9 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงณัฐณิชา คำวัง ป. 4/1 และ มีคะแนนเท่ากัน เด็กชายณัชภัค คนใจซื่อ ป. 4/2

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายพชร ทรัพย์บำเรอ ป. 5/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายศรุต ลี้จันทรากุล ป. 5/4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงจารุพิชญา ไชยราช ป. 5/5

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รางวัลชนะเลิศ เด็กชายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ ป. 6/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายณชพล พลเยี่ยม ป. 6/5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายธนกฤต แก้วจันทร์ ป. 6/2

2. การแข่งขัน English Speaking Contest 2017 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อค้นหานักเรียนที่มีทักษะความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ ในรอบคัดเลือก รับสมัครจากนักเรียนที่สนใจ และนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นตัวแทนจากแต่ละห้องเรียน และคัดเลือกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับชั้นละ 10 คน โดยมีจำนวนผู้แข่งขันในระดับชั้น ป. 4 จำนวน 31 คน ระดับชั้น ป. 5 จำนวน 17 คน และระดับชั้น ป. 6 จำนวน 21 คน ผลการแข่งขัน มีดังนี้

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เลือกแข่งขันในหัวข้อ My free time (My hobbies) หรือ My idol หรือ Our Solar System รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายฐิติกาญจน์ ตันประวัติ ป. 4/9 และ (มีผลคะแนนเท่ากันเป็นเอกฉันท์) เด็กชายชนวีร์ ชิงชยานุรักษ์ ป. 4/9 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงพิมส์มาดา ห่อวโนทยาน ป. 4/1

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เลือกแข่งขันในหัวข้อ My future (I want to be…) หรือ How to … (Sequences) หรือ City Vs. Countryside รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงรวินดา อลัน ป. 5/9 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงพิมพ์ชนก สิทธิชัยโอภาส ป. 5/5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายณภัทร นิรันต์สิทธิรัชต์ ป. 5/5

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Tourist places in Chiang Mai หรือ My favourite country หรือ Climate change รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายรวินกร ยั่งยืน ป. 6/4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายอติวิชญ์ วิชิตตระกูลถาวร ป. 6/3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงศุภิสรา ยินดีวงศ์ ป. 6/9

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 27 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกล่าวโอวาทแก่นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 311 ครั้ง (Login 22 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 289 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2