Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 15079 : ผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตรกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ป.1-3

ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา มอบเหรียญรางวัล เเละเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด สืบเนื่องจากงานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษ และ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม และ วันที่ 6-8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยผลการแข่งขัน มีดังนี้ 1. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2017 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อค้นหานักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการรอบด้านในทุกระดับชั้น ในรอบคัดเลือก มีนักเรียนสมัครแข่งขันตามความสมัครใจ และคัดเลือกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับชั้นละ 20 คน โดยมีจำนวนผู้สมัคร ในระดับชั้น ป. 1 จำนวน 69 คน ระดับชั้น ป. 2 จำนวน 42 คน และระดับชั้น ป. 3 จำนวน 63 คน ผลการแข่งขัน มีดังนี้

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงพรณภา พงษ์กลาง ป. 1/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายวรรษพล ล้นเหลือ ป. 1/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายเมธาสิทธิ์ ปินทะนา ป. 1/1

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายบุริศวร์ สารข้าว ป. 2/3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายสุรุจ มหัทธนพรรค ป. 2/1 และ มีคะแนนเท่ากัน เด็กชายวิทวัส วิวัฒน์รัตนกุล ป. 2/5

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายหรัณย์ เจียมประดิษฐ์ ป. 3/3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงศศิภา กาญจนากร ป. 3/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายนภ นิมมานเหมินท์ ป. 3/2

2. การแข่งขัน English Speaking Contest 2017 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อค้นหานักเรียนที่มีทักษะความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ ในรอบคัดเลือก รับสมัครจากนักเรียนที่สนใจ และนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นตัวแทนจากแต่ละห้องเรียน และคัดเลือกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับชั้นละ 10 คน โดยมีจำนวนผู้แข่งขันในระดับชั้น ป. 1 จำนวน 16 คน ระดับชั้น ป. 2 จำนวน 23 คน และระดับชั้น ป. 3 จำนวน 21 คน ผลการแข่งขัน มีดังนี้

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แข่งขันในหัวข้อ My Family รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายกิตติภัค สาลี ป. 1/8 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายเชน บัดติยา ป. 1/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายเตชสิงห์ ชูสิงห์ ป. 1/8

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แข่งขันหัวข้อ My Pet รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายกรรัช จิรกิตยางกูร ป. 2/7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่เด็กชายอธิก วงศ์รุ่ง ป. 2/8 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงพราว เรืองศิลป์สุวิทย์ ป. 2/8

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แข่งขันหัวข้อ My School รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายรชต เดลวาล บุญชละ ป. 3/9 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงอภิษฎา โสภาแดง ป. 3/3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงพิสินี บุรีคำ ป. 3/9

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 22 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกล่าวโอวาทแก่นักเรียนระดับชั้น ป. 1-3
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 324 ครั้ง (Login 11 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 313 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2