Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 15670 : ผลงานการประกวดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ผลงานการประกวดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดการประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ปีการศึกษา 2560 โดยได้บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานพ่อของแผ่นดิน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีการประกวดผลงานนักเรียน ดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประกวดระบายสีภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หัวข้อ ปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ตามรอยพ่อ  

ชนะเลิศ                เด็กหญิงนรมน กิจเจริญวิศาล ป.1/3 เลขที่ 19 

รองชนะเลิศอันดับ 1  เด็กหญิงธนัญชนก อรุณรุจิพันธ์ ป.1/1 เลขที่ 15

รองชนะเลิศอันดับ 2  เด็กหญิงนพัตร สุคนธรส ป.1/1 เลขที่ 18

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การประกวดระบายสีภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  หัวข้อ ตามรอยพระบาทองค์ภูมิพล

ชนะเลิศ                เด็กหญิงปาวลี จายเรือน ป.2/3 เลขที่ 16 

รองชนะเลิศอันดับ 1  เด็กชายโพชฌงค์ วิริยะตระกูลธร ป.2/4 เลขที่ 28

รองชนะเลิศอันดับ 2  เด็กหญิงมนัสวิน ขุนแก้ว ป.2/4 เลขที่ 37 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การประกวดระบายสีภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หัวข้อ ตามรอยพระราชา ผู้พิทักษ์ป่าและธรรมชาติ

ชนะเลิศ              เด็กชายธรรมวิชญ์ เหมันต์วิเชียร ป.3/9 เลขที่ 6

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แดงตันกี ป.3/6 เลขที่ 49

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงปุณิกา ตั้งไพบูรณ์ทรัพย์ ป.3/8 เลขที่ 14

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การประกวดวาดภาพและระบายสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  หัวข้อ กษัตริย์นักพัฒนา พระราชาของชาวไทย

ชนะเลิศ               เด็กหญิงกวิสรา ทิพย์สม ป.4/5 เลขที่ 16 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายทินภัทร สุนันธไชย ป.4/6 เลขที่ 38 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงเขมจิรา เสาหงษ์ ป.4/4 เลขที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การประกวดวาดภาพและระบายสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หัวข้อ คำสัญญาด้วยใจ ยึดมั่นในรอยพระราชา

ชนะเลิศ               เด็กหญิงนฤภร ไชยมะโน ป.5/8 เลขที่ 11 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงณัฏฐธิดา บัวอินทร์ ป.5/4 เลขที่ 33 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงรวินดา อลัน ป.5/9 เลขที่ 13

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การประกวดวาดภาพและระบายสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หัวข้อ พระอัจฉริยภาพมหากษัตริย์ไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์

ชนะเลิศ               เด็กชายทวิภัค ภานุทัศนาภร ป.6/1 เลขที่ 18

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายอติวิชญ์ วิชิตตระกูลถาวร ป.6/3 เลขที่ 21

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงชญานิษฐ์ พรหมขัติแก้ว ป.6/7 เลขที่ 32

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 18 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
       - กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
       - กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
       - กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
       - กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
       - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 635 ครั้ง (Login 14 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 621 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1 ชนะเลิศ เด็กหญิงนรมน กิจเจริญวิศาล ป.1/3 เลขที่ 19
()

รูปที่ 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงธนัญชนก อรุณรุจิพันธ์ ป.1/1 เลขที่ 15
()

รูปที่ 3 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงนพัตร สุคนธรส ป.1/1 เลขที่ 18
()

รูปที่ 4 ชนะเลิศ เด็กหญิงปาวลี จายเรือน ป.2/3 เลขที่ 16
()

รูปที่ 5 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายโพชฌงค์ วิริยะตระกูลธร ป.2/4 เลขที่ 28
()

รูปที่ 6 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงมนัสวิน ขุนแก้ว ป.2/4 เลขที่ 37
()

รูปที่ 7 รูปที่ 7 ชนะเลิศ เด็กชายธรรมวิชญ์ เหมันต์วิเชียร ป.3/9 เลขที่ 6
()

รูปที่ 8 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แดงตันกี ป.3/6 เลขที่ 49
()

รูปที่ 9 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงปุณิกา ตั้งไพบูรณ์ทรัพย์ ป.3/8 เลขที่ 14
()

รูปที่ 10 ชนะเลิศ เด็กหญิงกวิสรา ทิพย์สม ป.4/5 เลขที่ 16
()

รูปที่ 11 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายทินภัทร สุนันธไชย ป.4/6 เลขที่ 38
()

รูปที่ 12 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงเขมจิรา เสาหงษ์ ป.4/4 เลขที่ 1
()

รูปที่ 13 ชนะเลิศ เด็กหญิงนฤภร ไชยมะโน ป.5/8 เลขที่ 11
()

รูปที่ 14 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงณัฏฐธิดา บัวอินทร์ ป.5/4 เลขที่ 33
()

รูปที่ 15 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงรวินดา อลัน ป.5/9 เลขที่ 13
()

รูปที่ 16 ชนะเลิศ เด็กชายทวิภัค ภานุทัศนาภร ป.6/1 เลขที่ 18
()

รูปที่ 17 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายอติวิชญ์ วิชิตตระกูลถาวร ป.6/3 เลขที่ 21
()

รูปที่ 18 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงชญานิษฐ์ พรหมขัติแก้ว ป.6/7 เลขที่ 32
()
  1