Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 15731 : นักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp#6

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp#6 ที่ ภูอิงฟ้ารีสอร์ท อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ.2561โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ และให้นักเรียนมีทัศนคติ เชิงบวกต่อภาษาอังกฤษ เรียนรู้นอกห้องเรียนในบรรยากาศที่สนุกสนาน ในการนี้ โรงเรียนได้คัดสรรเตรียมความพร้อมทั้งครูต่างชาติ และกิจกรรมที่มีคุณภาพ โดยผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ตรง ผ่านกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 16 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 1 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - นักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp#6
       - สรุปประเมินผลการจัดค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp#6 The Explorer
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 307 ครั้ง (Login 34 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 273 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()
  1