Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 15771 : นักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp#6 (อั้ลบั้ม2)

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp#6 ที่ ภูอิงฟ้ารีสอร์ท อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ.2561โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ และให้นักเรียนมีทัศนคติ เชิงบวกต่อภาษาอังกฤษ เรียนรู้นอกห้องเรียนในบรรยากาศที่สนุกสนาน ในการนี้ โรงเรียนได้คัดสรรเตรียมความพร้อมทั้งครูต่างชาติ และกิจกรรมที่มีคุณภาพ โดยผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ตรง ผ่านกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 234 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 1 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - นักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp#6
       - สรุปประเมินผลการจัดค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp#6 The Explorer
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 251 ครั้ง (Login 15 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 236 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12