Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 16634 : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จะได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย” ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกศักยภาพของบุคลากรตามนโนบายของโรงเรียนในการมุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน และพัฒนาคุณภาพครูในการจัดการเรียนการสอน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 30 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2