Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 16839 : ผลงานที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2561

งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2561 โดยการบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ภาวะโลกร้อน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำลายธรรมชาติ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดประกวดผลงานนักเรียนในกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 18 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม
       - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1 ชนะเลิศ เด็กหญิงกัญญพัชร วงค์นิธิกุล ป.1/1 เลขที่ 3
()

รูปที่ 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงปุณณภรณ์ นวลมณี ป.1/3 เลขที่ 28
()

รูปที่ 3 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายพชร ใจแก้ว ป.1/7 เลขที่ 17
()

รูปที่ 4 ชนะเลิศ เด็กชายธนาบดี รุจิระเวช ป.2/1 เลขที่ 18
()

รูปที่ 5 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายเสฎฐวิชญ์ อนัญญาวงศ์ ป.2/6 เลขที่ 35
()

รูปที่ 6 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์ ปลาลาศ ป.2/5 เลขที่ 1
()

รูปที่ 7 ชนะเลิศ เด็กหญิงณภัทร์ บุญศรีวงศ์ทอง ป.3/1 เลขที่ 1
()

รูปที่ 8 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงมนัสนันท์ บุญเกิด ป.3/4 เลขที่ 3
()

รูปที่ 9 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายชนธัญ ตันเมธา ป.3/7 เลขที่ 7
()

รูปที่ 10 ชนะเลิศ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แดงตันกี ป.4/3 เลขที่ 47
()

รูปที่ 11 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงนาวินดา คำภีระ ป.4/1 เลขที่ 35
()

รูปที่ 12 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายธรรมวิชญ์ เหมันต์วิเชียร ป.4/9 เลขที่ 6
()

รูปที่ 13 ชนะเลิศ เด็กหญิงเบญญาภา โยธาราษฎร์ ป.5/4 เลขที่ 13
()

รูปที่ 14 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงถมทอง นาคะเกศ ป.5/3 เลขที่ 44
()

รูปที่ 15 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงลลิล หมื่นสุข ป.5/8 เลขที่ 11
()

รูปที่ 16 ชนะเลิศ เด็กหญิงณัฏฐธิดา บัวอินทร์ ป.6/8 เลขที่ 36
()

รูปที่ 17 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงนฤภร ไชยมะโน ป.6/3 เลขที่ 7
()

รูปที่ 18 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงพวงมณี พรหมชนะ ป.6/5 เลขที่ 34
()
  1