Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 16847 : กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ นักเรียนชั้นป.5 เรื่อง "พลิกขยะสู่ขุมสมบัติ"

โรงเรียนมงฟอร์ตวทยาลัย แผนกประถม ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา นักเรียน ชั้นป.5 เรื่อง "พลิกขยะสู่ขุมสมบัติ" ขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายเชื่อมโยงในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้ทำงานร่วมกัน สืบสานภูมิปัญญาประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และสอดแทรกหลักการแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 81 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 1 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.5 เรื่อง "พลิกขยะสู่ขุมสมบัติ"
       - สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “พลิกขยะสู่ขุมสมบัติ” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5