Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 16874 : ผลงานที่ชนะการประกวดวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดให้มีการประกวดผลงานนักเรียนเนื่องในวันไหว้ครู โดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงพิธีไหว้ครู ตลอดจนแสดงออกถึงการมีสัมมาคารวะ มีความกตัญญู รู้คุณ ต่อคุณครูและผู้มีพระคุณ โดยมีผลงานที่ชนะการประกวดดังนี้

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 18 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
       - การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
       - การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
       - การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
       - การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
       - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1 ชนะเลิศ เด็กหญิงปุณณภรณ์ นวลมณี ป.1/3 เลขที่ 28
()

รูปที่ 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงกัญญพัชร วงค์นิธิกุล ป.1/1 เลขที่ 3
()

รูปที่ 3 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงภานิชา บูรณสรรค์ ป.1/1 เลขที่ 35
()

รูปที่ 4 ชนะเลิศ เด็กหญิงวชิรญาณ์ มูลยศ ป.2/2 เลขที่ 42
()

รูปที่ 5 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายธนาบดี รุจิระเวช ป.2/1 เลขที่ 18
()

รูปที่ 6 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ วงศ์มณี ป.2/7 เลขที่ 26
()

รูปที่ 7 ชนะเลิศ เด็กชายไชยวัฒณ์ อัศวสุคนธ์ ป.3/8 เลขที่ 3
()

รูปที่ 8 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงณภัทร์ บุญศรีวงศ์ทอง ป.3/1 เลขที่ 1
()

รูปที่ 9 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงอารมณ์ดี มณีชาติ ป.3/5 เลขที่ 12
()

รูปที่ 10 ชนะเลิศ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แดงตันกี ป.4/3 เลขที่ 47
()

รูปที่ 11 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายธรรมวิชญ์ เหมันต์วิเชียร ป.4/9 เลขที่ 6
()

รูปที่ 12 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงสุภัสสรา ต่างสุข ป.4/8 เลขที่ 49
()

รูปที่ 13 ชนะเลิศ เด็กชายวัชรกร มูลยศ ป.5/1 เลขที่ 43
()

รูปที่ 14 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายทินภัทร สุนันธไชย ป.5/6 เลขที่ 41
()

รูปที่ 15 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายพัชรวัฒน์ ศิริพันธุ์ ป.5/1 เลขที่ 5
()

รูปที่ 16 ชนะเลิศ เด็กหญิงนฤภร ไชยมะโน ป.6/3 เลขที่ 7
()

รูปที่ 17 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงณัฏฐธิดา บัวอินทร์ ป.6/8 เลขที่ 36
()

รูปที่ 18 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงอัสมาภรณ์ อัศวสุคนธ์ ป.6/9 เลขที่ 21
()
  1