Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 17123 : ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ ปีการศึกษา 2561

งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ ปีการศึกษา 2561  โดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกลุ่มสาระภาษาไทย  จัดประกวดผลงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณความดีของท่านนักบุญหลุยส์ และปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของท่านในการดำเนินชีวิต ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะการประกวด มีดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประกวดระบายสีภาพ หัวข้อ “นักบุญหลุยส์ฯ ของฉัน”

ชนะเลิศ                       เด็กหญิงปุณณภรณ์ นวลมณี ป. 1/3 เลขที่ 28

รองชนะเลิศอันดับ 1      เด็กหญิงชณัฐกาญจน์ ธัญญาจุฑารัตน์ ป. 1/1 เลขที่ 9

รองชนะเลิศอันดับ 2      เด็กหญิงณัชริญา ก๋าเตจ๊ะ ป.1/1 เลขที่ 14

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การประกวดระบายสีภาพ หัวข้อ “นักบุญหลุยส์ฯ ผู้เสียสละ”

ชนะเลิศ                       เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ วงศ์มณี ป.2/7 เลขที่ 26

รองชนะเลิศอันดับ 1      เด็กหญิงวชิรญาณ์ มูลยศ ป.2/2 เลขที่ 42

รองชนะเลิศอันดับ 2      เด็กชายสิรวิชญ์ ศิริปัญญวัฒน์ ป.2/7 เลขที่ 28

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การประกวดระบายสีภาพ หัวข้อ “นักบุญหลุยส์ฯ ที่ฉันรัก”

ชนะเลิศ                       เด็กชายภทรดนัย เผือกไร  ป.3/3  เลขที่ 26

รองชนะเลิศอันดับ 1      เด็กชายไชยวัฒณ์ อัศวสุคนธ์ ป.3/8  เลขที่ 3

รองชนะเลิศอันดับ 2      เด็กหญิงอารมณ์ดี มณีชาติ ป.3/5 เลขที่ 12

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การประกวดระบายสีภาพ หัวข้อ “ตามรอย นักบุญหลุยส์ฯ”

ชนะเลิศ                       เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แดงตันกี  ป.4/3  เลขที่ 47

รองชนะเลิศอันดับ 1      เด็กหญิงกัญญ์วรา พรมแปง ป.4/5  เลขที่ 1

รองชนะเลิศอันดับ 2      เด็กชายอัครพนธ์  วงค์นิธิกุล  ป.4/1  เลขที่ 48

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การเขียน Mind Mapping “คุณธรรมนักบุญหลุยส์ ที่ฉันจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน”

ชนะเลิศ                       เด็กชายพัชรวัฒน์ ศิริพันธุ์ ป.5/1  เลขที่ 5

รองชนะเลิศอันดับ 1      เด็กชายทินภัทร สุนันธไชย ป.5/6 เลขที่ 40

รองชนะเลิศอันดับ 2      เด็กชายติณณ์ กิรติอาณันย์ ป.5/1  เลขที่ 31

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การประกวดเขียนเรียงความ “แบบอย่างความดีของนักบุญหลุยส์ที่ฉันจะทำตาม”

ชนะเลิศ                       เด็กหญิงธัญญรัศม์  รังรองธานินทร์  ป.6/4  เลขที่ 32

รองชนะเลิศอันดับ 1      เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บัวอินทร์  ป.6/8  เลขที่ 36

รองชนะเลิศอันดับ 2      เด็กหญิงศิรภัสสร ศิรลัมภามาศ  ป.6/8  เลขที่ 13

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 18 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - นักเรียน ป.1-ป.6 ทำใบงาน การประกวดภาพระบายสี Mind Mapping และเรียงความ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์
       - นักเรียน ป.1-ป.6 ทำใบงาน การประกวดภาพระบายสี Mind Mapping และเรียงความ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์
       - นักเรียน ป.1-ป.6 ทำใบงาน การประกวดภาพระบายสี Mind Mapping และเรียงความ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1 ชนะเลิศ เด็กหญิงปุณณภรณ์ นวลมณี ป. 1/3 เลขที่ 28
()

รูปที่ 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงชณัฐกาญจน์ ธัญญาจุฑารัตน์ ป. 1/1 เลขที่ 9
()

รูปที่ 3 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงณัชริญา ก๋าเตจ๊ะ ป.1/1 เลขที่ 14
()

รูปที่ 4 ชนะเลิศ เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ วงศ์มณี ป.2/7 เลขที่ 26
()

รูปที่ 5 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงวชิรญาณ์ มูลยศ ป.2/2 เลขที่ 42
()

รูปที่ 6 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายสิรวิชญ์ ศิริปัญญวัฒน์ ป.2/7 เลขที่ 28
()

รูปที่ 7 ชนะเลิศ เด็กชายภทรดนัย เผือกไร ป.3/3 เลขที่ 26
()

รูปที่ 8 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายไชยวัฒณ์ อัศวสุคนธ์ ป.3/8 เลขที่ 3
()

รูปที่ 9 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงอารมณ์ดี มณีชาติ ป.3/5 เลขที่ 12
()

รูปที่ 10 ชนะเลิศ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แดงตันกี ป.4/3 เลขที่ 47
()

รูปที่ 11 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงกัญญ์วรา พรมแปง ป.4/5 เลขที่ 1
()

รูปที่ 12 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายอัครพนธ์ วงค์นิธิกุล ป.4/1 เลขที่ 48
()

รูปที่ 13 ชนะเลิศ เด็กชายพัชรวัฒน์ ศิริพันธุ์ ป.5/1 เลขที่ 5
()

รูปที่ 14 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายทินภัทร สุนันธไชย ป.5/6 เลขที่ 40
()

รูปที่ 15 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายติณณ์ กิรติอาณันย์ ป.5/1 เลขที่ 31
()

รูปที่ 16 ชนะเลิศ เด็กหญิงธัญญรัศม์ รังรองธานินทร์ ป.6/4 เลขที่ 32
()

รูปที่ 17 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงณัฏฐธิดา บัวอินทร์ ป.6/8 เลขที่ 36
()

รูปที่ 18 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงศิรภัสสร ศิรลัมภามาศ ป.6/8 เลขที่ 13
()
  1