Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 17179 : มอบโล่ยอดนักอ่าน กิจกรรม My Book Review ปี 5 ระดับชั้น ป. 1-3

งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมมอบโล่ยอดนักอ่าน กิจกรรม My Book Review ปี 5 ระดับชั้น ป. 1-3 ที่ สนามกีฬา(สนามฟุตซอล) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จะเขียน Review หนังสือที่ได้อ่านลงในแบบบันทึกที่ห้องสมุดกำหนด และนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละระดับชั้นจะรับรางวัล “ยอดนักอ่าน” ซึ่งมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้ - นักเรียนระดับชั้น ป. 1 อย่างน้อย 35 เรื่อง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 ขึ้นไป - นักเรียนระดับชั้น ป. 2 อย่างน้อย 45 เรื่อง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 ขึ้นไป - นักเรียนระดับชั้น ป. 3 อย่างน้อย 55 เรื่อง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 ขึ้นไป - นักเรียนระดับชั้น ป. 4 อย่างน้อย 65 เรื่อง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 ขึ้นไป - นักเรียนระดับชั้น ป. 5 อย่างน้อย 75 เรื่อง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 ขึ้นไป - นักเรียนระดับชั้น ป. 6 อย่างน้อย 85 เรื่อง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 ขึ้นไป ยอดนักอ่านของแต่ละระดับชั้น มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ระดับชั้น ป. 2 เด็กหญิงแกมแพร พันธุประกิจ ปัจจุบันอยู่ชั้น ป. 2/4 ระดับชั้น ป. 3 เด็กหญิงภัณฑิลา เตโชดำรงฤทธิ์ ปัจจุบันอยู่ชั้น ป. 3/1 ระดับชั้น ป. 5 เด็กหญิงธัญญรัศม์ รังรองธานินทร์ ปัจจุบันอยู่ชั้น ป. 6/4 พร้อมกันนี้ ทางงานห้องสมุดได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและมีคะแนนผ่านเกณฑ์ ดังนี้ เด็กหญิงมินทร์ธีรา เมฆบังวัน ปัจจุบันอยู่ชั้น ป. 2/3 เด็กหญิงอัญมณี ธิมาคำ ปัจจุบันอยู่ชั้น ป. 2/5 เด็กชายภัทรภูมิม์ บำเพ็ชร ปัจจุบันอยู่ชั้น ป. 3/1 เด็กชายพลวัต สุขัมศรี ปัจจุบันอยู่ชั้น ป. 3/1 เด็กหญิงปิยะนัท ทองสุข ปัจจุบันอยู่ชั้น ป. 3/4 เด็กหญิงอภิชญา จันทิมา ปัจจุบันอยู่ชั้น ป. 3/4

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 19 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - การมอบโล่ยอดนักอ่าน กิจกรรม My Book Review ปี 5 ระดับชั้น ป. 1-3
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()
  1