Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 17670 : ผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกล่าวโอวาทแก่นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6
งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษ และ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม และ วันที่ 5-7 กันยายน 2561 ผลการแข่งขัน มีดังนี้
 
1. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อค้นหานักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการรอบด้านในทุกระดับชั้น ในรอบคัดเลือก มีนักเรียนสมัครแข่งขันตามความสมัครใจ และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับชั้นละ 20 คน โดยมีจำนวนผู้สมัคร ในระดับชั้น ป. 4 จำนวน 85 คน ระดับชั้น ป. 5 จำนวน 51 คน และระดับชั้น ป. 6 จำนวน 42 คน ผลการแข่งขัน มีดังนี้
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายรชิตะ จันทะมงคล นักเรียนชั้น ป. 4/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายศุภกร ประไพพิศ นักเรียนชั้น ป. 4/4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงศศิภา กาญจนากร นักเรียนชั้น ป. 4/7
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงอรณา ตรีอินทอง นักเรียนชั้น ป. 5/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายโชติวาสน์ ศิริประโชติ นักเรียนชั้น ป. 5/4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายยศภัทร ประพฤติ นักเรียนชั้น ป. 5/1
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงสิริปภา ปันทุราภรณ์ นักเรียนชั้น ป. 6/4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงสาริศา ทาเกิด นักเรียนชั้น ป. 6/7
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายศรุต ลี้จันทรากุล นักเรียนชั้น ป. 6/6
 
2. การแข่งขัน English Speaking Contest 2018 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อค้นหานักเรียนที่มีทักษะความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ ในรอบคัดเลือก รับสมัครจากนักเรียนที่สนใจ และคัดเลือกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับชั้นละ 10 คน โดยมีจำนวนผู้แข่งขันในระดับชั้น ป. 4 จำนวน 25 คน ระดับชั้น ป. 5 จำนวน 8 คน และระดับชั้น ป. 6 จำนวน 9 คน ผลการแข่งขัน มีดังนี้
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงอภิษฎา โสภาแดง นักเรียนชั้น ป. 4/6 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงพัชริดา สังข์สุวรรณ นักเรียนชั้น ป. 4/9
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายธีรภัทร วงษ์สันติสกุล นักเรียนชั้น ป. 4/9
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายชนวีร์ ชิงชยานุรักษ์ นักเรียนชั้น ป. 5/9
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายฐิติกาญจน์ ตันประวัติ นักเรียนชั้น ป. 5/9
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายกฤชรัช ธวัชวีระกุล นักเรียนชั้น ป. 5/1
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงพิมพรรณอร ถิรขจรวงศ์ นักเรียนชั้น ป. 6/4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงพิมพ์ชนก สิทธิชัยโอภาส นักเรียนชั้น ป. 6/3 
และมีคะแนนเท่ากัน  2 คน เด็กหญิงรวินดา อลัน นักเรียนชั้น ป. 6/9
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายปรีชา แซ่เตี๋ยว นักเรียนชั้น ป. 6/9
 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 45 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกล่าวโอวาทแก่นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 270 ครั้ง (Login 20 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 250 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3