Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 17679 : ผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกล่าวโอวาทแก่นักเรียนระดับชั้น ป. 1-3
งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษ และ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม และ วันที่ 5-7 กันยายน 2561 ผลการแข่งขัน มีดังนี้
 
1. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อค้นหานักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการรอบด้านในทุกระดับชั้น ในรอบคัดเลือก มีนักเรียนสมัครแข่งขันตามความสมัครใจ และคัดเลือกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับชั้นละ 20 คน โดยมีจำนวนผู้สมัคร ในระดับชั้น ป. 1 จำนวน 69 คน ระดับชั้น ป. 2 จำนวน 42 คน และระดับชั้น ป. 3 จำนวน 63 คน ผลการแข่งขัน มีดังนี้
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  เด็กชายคมิก  ฌานโสภณกุล    นักเรียนชั้น ป. 1/1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายปนัชชานนท์  ทูลคำเตย   นักเรียนชั้น ป. 1/1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงปวิชญา  สัมพันธ์สวาท   นักเรียนชั้น ป. 1/1
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่  เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปินทะนา  นักเรียนชั้น ป. 2/5
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายศิรวิชญ์   วัฒนสินธุ์   นักเรียนชั้น ป. 2/3  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงนรมน   กิจเจริญวิศาล  นักเรียนชั้น ป. 2/3
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ เด็กชายวิทวัส วิวัฒน์รัตนกุล  นักเรียนชั้น ป. 3/1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายภรัณยู   บุญเป็ง  นักเรียนชั้น ป. 3/7
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายบุริศวร์   สารข้าว  นักเรียนชั้นป. 3/4
 
2. การแข่งขัน English Speaking Contest 2018 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อค้นหานักเรียนที่มีทักษะความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ ในรอบคัดเลือก รับสมัครจากนักเรียนที่สนใจ และคัดเลือกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับชั้นละ 10 คน โดยมีจำนวนผู้แข่งขันในระดับชั้น ป. 1 จำนวน 27 คน ระดับชั้น ป. 2 จำนวน 20 คน และระดับชั้น ป. 3 จำนวน 13 คน ผลการแข่งขัน มีดังนี้
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ เด็กหญิงณัฐหทัย   จิระพงษ์สุวรรณ   นักเรียนชั้น ป. 1/1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงภคศิริ ศิริลักษณ์   นักเรียนชั้น ป. 1/4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายอาชวิน  สัจจัง นักเรียนชั้น ป. 1/4
และมีคะแนนเท่ากัน  2 คน เด็กชายกฤชจิรัฎฐ์  เพิ่มสันติธรรม  นักเรียนชั้น ป. 1/8
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ เด็กชายกิตติภัค   สาลี นักเรียนชั้น ป. 2/8
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงพัฑฒิดา  สวรรณยานุกิจ นักเรียนชั้น ป. 2/6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายเชน  บัดติยา  นักเรียนชั้น ป. 2/2
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ เด็กชายสุรุจ  มหัทธนพรรค  นักเรียนชั้น ป. 3/2 
และมีคะแนนเท่ากัน  2 คน เด็กชายอธิก  วงศ์รุ่ง  นักเรียนชั้น ป. 3/8
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงพราว  เรืองศิลป์สุวิทย์  นักเรียนชั้น ป. 3/8
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงปริม  อาสาสรรพกิจ  นักเรียนชั้น ป. 3/5
 
 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 27 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกล่าวโอวาทแก่นักเรียนระดับชั้น ป. 1-3
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 210 ครั้ง (Login 17 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 193 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2