Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18011 : กิจกรรมบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม คณะกรรมการครูระดับชั้น ป.3 จะได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “The imagination series by papers” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารอัสสัมชัญ ชั้น 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และศูนย์อุตสาหกรรมร่มบ่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ลงมือปฏิบัติ การเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สืบสานภูมิปัญญาประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและหลักการแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ชุมชน สถาบัน องค์กรมีส่วนประสานความร่วมมือกับทางโรงเรียน ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 142 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 2 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 1 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง "The imagination series by papers"
       - กิจกรรมบูรณาการ ป.3
       - สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “The imagination series by papers” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8