Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18070 : ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2561
งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันคริสต์มาส โดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาสที่พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดมา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประกวดระบายสีภาพ หัวข้อ “พระเยซูบังเกิดแล้ว”
ชนะเลิศ  เด็กหญิงปุณณภรณ์ นวลมณี    ป.1/3  เลขที่ 28
รองชนะเลิศอันดับ 1  เด็กชายปรมะ ตานะเศรษฐ ป.1/5  เลขที่ 18
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงภานา บูรณสรรค์    ป.1/1  เลขที่ 35
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การประกวดระบายสีภาพ หัวข้อ “กุมารน้อยคริสตองค์”
ชนะเลิศ  เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ วงศ์มณี  ป.2/7  เลขที่ 26
รองชนะเลิศอันดับ 1  เด็กหญิงพรณภา พงษ์กลาง ป.2/2  เลขที่ 14
รองชนะเลิศอันดับ 2  เด็กหญิงวรณัณญา ด้วงประเสริฐ ป.2/1  เลขที่ 41
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การประกวดระบายสีภาพ หัวข้อ “กุมารน้อยในรางหญ้า”
ชนะเลิศ  เด็กชายภทรดนัย เผือกไร ป.3/3  เลขที่ 26
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงพราวภารัศมิ์ พัชรวรพลกุล ป.3/1  เลขที่ 44
รองชนะเลิศอันดับ 2  เด็กหญิงนริศรา นวพรรณพงศ์ ป.3/1  เลขที่ 26
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การประกวดระบายสีภาพ หัวข้อ “องค์พระคริสต์ราชา”
ชนะเลิศ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แดงตันกี ป.4/3  เลขที่ 47
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายธรรมวิชญ์ เหมันต์วิเชียร ป.4/9  เลขที่ 6
รองชนะเลิศอันดับ 2  เด็กหญิงสุภัสสรา ต่างสุข ป.4/8  เลขที่ 49
 
 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกวดวาดภาพระบายสี “พระทรงบังเกิด โลกจงยินดี”
ชนะเลิศ  เด็กชายทินภัทร สุนันธไชย ป.5/6  เลขที่ 40
รองชนะเลิศอันดับ 1  เด็กหญิสุพิชธีร์ฏา เลอศิลป์ ป.5/7  เลขที่ 19
รองชนะเลิศอันดับ 2  เด็กหญิงถมทอง นาคะเกศ ป.5/3  เลขที่ 44
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกวดวาดภาพระบายสี “วันคริสต์มาสกับการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้า”
ชนะเลิศ  เด็กหญิงนฤภร ไชยมะโน ป.6/3  เลขที่ 7 
รองชนะเลิศอันดับ 1  เด็กหญิงณัฏฐธิดา บัวอินทร์ ป.6/8  เลขที่ 36
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงพิมญาดา ห่านตระกูล ป.6/7  เลขที่ 8
 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 18 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมการประกวดวาดภาพและระบายสีวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 354 ครั้ง (Login 14 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 340 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1 ชนะเลิศ เด็กหญิงปุณณภรณ์ นวลมณี ป.1/3 เลขที่ 28
()

รูปที่ 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายปรมะ ตานะเศรษฐ ป.1/5 เลขที่ 18
()

รูปที่ 3 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายปรมะ ตานะเศรษฐ ป.1/5 เลขที่ 18
()

รูปที่ 4 ชนะเลิศ เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ วงศ์มณี ป.2/7 เลขที่ 26
()

รูปที่ 5 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงพรณภา พงษ์กลาง ป.2/2 เลขที่ 14
()

รูปที่ 6 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงวรณัณญา ด้วงประเสริฐ ป.2/1 เลขที่ 41
()

รูปที่ 7 ชนะเลิศ เด็กชายภทรดนัย เผือกไร ป.3/3 เลขที่ 26
()

รูปที่ 8 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงพราวภารัศมิ์ พัชรวรพลกุล ป.3/1 เลขที่ 44
()

รูปที่ 9 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงนริศรา นวพรรณพงศ์ ป.3/1 เลขที่ 26
()

รูปที่ 10 ชนะเลิศ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แดงตันกี ป.4/3 เลขที่ 47
()

รูปที่ 11 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายธรรมวิชญ์ เหมันต์วิเชียร ป.4/9 เลขที่ 6
()

รูปที่ 12 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงสุภัสสรา ต่างสุข ป.4/8 เลขที่ 49
()

รูปที่ 13 ชนะเลิศ เด็กชายทินภัทร สุนันธไชย ป.5/6 เลขที่ 40
()

รูปที่ 14 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิสุพิชธีร์ฏา เลอศิลป์ ป.5/7 เลขที่ 19
()

รูปที่ 15 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงถมทอง นาคะเกศ ป.5/3 เลขที่ 44
()

รูปที่ 16 ชนะเลิศ เด็กหญิงนฤภร ไชยมะโน ป.6/3 เลขที่ 7
()

รูปที่ 17 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงณัฏฐธิดา บัวอินทร์ ป.6/8 เลขที่ 36
()

รูปที่ 18 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงพิมญาดา ห่านตระกูล ป.6/9 เลขที่ 10
()
  1