Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18082 : ผลงานการประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานพ่อของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวด ดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หัวข้อ ปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ตามรอยพ่อ
ชนะเลิศ เด็กชายปรมะ ตานะเศรษฐ ป.1/5 เลขที่ 18 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงซากิ ยามาชิตะ ป.1/6 เลขที่ 7 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายทัชชกร โสภาจารุภักดิ์ ป.1/3 เลขที่ 19
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หัวข้อ ตามรอยพระบาทองค์ภูมิพล
ชนะเลิศ เด็กหญิงปิ่นมณี แซ่จาง ป.2/2 เลขที่ 12 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงแกมแพร พันธุประกิจ ป.2/4 เลขที่ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงณิชพัฒน์ นิมานันท์ ป.2/1 เลขที่ 17 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หัวข้อ ตามรอยพระราชา ผู้พิทักษ์ป่าและธรรมชาติ
ชนะเลิศ เด็กชายไชยวัฒณ์ อัศวสุคนธ์ ป.3/8 เลขที่  3
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายภทรดนัย เผือกไร ป.3/3 เลขที่  26
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายวิทวัส วิวัฒน์รัตนกุล ป.3/1 เลขที่  5
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หัวข้อ กษัตริย์นักพัฒนา พระราชาของชาวไทย
ชนะเลิศ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แดงตันกี ป.4/3 เลขที่ 47  
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงนาวินดา คำภีระ ป.4/1 เลขที่ 35 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายธรรมวิชญ์ เหมันต์วิเชียร ป.4/9 เลขที่ 6
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หัวข้อ คำสัญญาด้วยใจ ยึดมั่นในรอยพระราชา
ชนะเลิศ เด็กชายทินภัทร สุนันธไชย ป.5/6 เลขที่ 40 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงสุพิชธีร์ฎา เลอศิลป์ ป.5/7 เลขที่ 19 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายธนวัฒน์ แสงนภาวรรณ ป.5/6 เลขที่ 11
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หัวข้อ พระอัจฉริยภาพมหากษัตริย์ไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์
ชนะเลิศ เด็กหญิงพิมญาดา ห่านตระกูล ป.6/7 เลขที่ 8 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงนฤภร ไชยมะโน ป.6/3 เลขที่ 7
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงณัฏฐธิดา บัวอินทร์ ป.6/8 เลขที่ 36
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 18 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
       - กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
       - กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
       - กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
       - กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1 ชนะเลิศ เด็กชายปรมะ ตานะเศรษฐ ป.1/5 เลขที่ 18
()

รูปที่ 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงซากิ ยามาชิตะ ป.1/6 เลขที่ 7
()

รูปที่ 3 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายทัชชกร โสภาจารุภักดิ์ ป.1/3 เลขที่ 19
()

รูปที่ 4 ชนะเลิศ เด็กหญิงปิ่นมณี แซ่จาง ป.2/2 เลขที่ 12
()

รูปที่ 5 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงแกมแพร พันธุประกิจ ป.2/4 เลขที่ 1
()

รูปที่ 6 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงณิชพัฒน์ นิมานันท์ ป.2/1 เลขที่ 17
()

รูปที่ 7 ชนะเลิศ เด็กชายไชยวัฒณ์ อัศวสุคนธ์ ป.3/8 เลขที่ 3
()

รูปที่ 8 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายภทรดนัย เผือกไร ป.3/3 เลขที่ 26
()

รูปที่ 9 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายวิทวัส วิวัฒน์รัตนกุล ป.3/1 เลขที่ 5
()

รูปที่ 10 ชนะเลิศ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แดงตันกี ป.4/3 เลขที่ 47
()

รูปที่ 11 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงนาวินดา คำภีระ ป.4/1 เลขที่ 35
()

รูปที่ 12 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายธรรมวิชญ์ เหมันต์วิเชียร ป.4/9 เลขที่ 6
()

รูปที่ 13 ชนะเลิศ เด็กชายทินภัทร สุนันธไชย ป.5/6 เลขที่ 40
()

รูปที่ 14 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงสุพิชธีร์ฎา เลอศิลป์ ป.5/7 เลขที่ 19
()

รูปที่ 15 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายธนวัฒน์ แสงนภาวรรณ ป.5/6 เลขที่ 11
()

รูปที่ 16 ชนะเลิศ เด็กหญิงพิมญาดา ห่านตระกูล ป.6/7 เลขที่ 8
()

รูปที่ 17 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงนฤภร ไชยมะโน ป.6/3 เลขที่ 7
()

รูปที่ 18 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงณัฏฐธิดา บัวอินทร์ ป.6/8 เลขที่ 36
()
  1