Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18334 : ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp # 7

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #7 ที่ Horizon Village & Resort and Tweechol Botanical Garden ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ และให้นักเรียนมีทัศนคติ เชิงบวกต่อภาษาอังกฤษ เรียนรู้นอกห้องเรียนในบรรยากาศที่สนุกสนาน โดยโรงเรียนได้คัดสรรเตรียมความพร้อมทั้งครูต่างชาติ และกิจกรรมที่มีคุณภาพ โดยผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ตรง ผ่านกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 197 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #7
       - ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #7
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10