Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18496 : มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมห้องสมุดตลอดปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป. 1-3

งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น - รางวัล MCP Reader of the Academic Year 2018 คือ นักเรียนที่มีสถิติการยืมหนังสือสูงสุดตลอดปีการศึกษาผ่านเกณฑ์ อันดับ 1-5 ของแต่ละระดับชั้น และ

- รางวัลเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา ได้แก่ กิจกรรมประจำเดือนที่ทางห้องสมุดจัดขึ้น ทั้งหมด 6 ครั้ง โดยนักเรียนได้ติดตามจาก Student Dashboard หรือมาที่ห้องสมุด โดยในระดับชั้น ป. 1-3 มีทั้งหมด 31 คน ระดับชั้นป. 1 จำนวน 6 คน ระดับชั้น ป. 2 จำนวน 12 คน ป. 3 จำนวน 13 คน ดังต่อไปนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา ได้แก่

1. เด็กหญิงกัญญพัชร วงค์นิธิกุล ป. 1/1

2. เด็กหญิงณัฐหทัย จิระพงษ์สุวรรณ ป. 1/1

3. เด็กชายภัคภณ กัมปนาทบวร ป. 1/1

4. เด็กหญิงสิรินภัทร งานภักดีพาณิชย์ ป. 1/1

5. เด็กชายอัศริน แซ่ลี้ ป. 1/2

6. เด็กชายภูมิรพัฒน์ ณัฏฐวีรวรรณ ป. 1/1

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

1. เด็กหญิงภีมราฎา เชื้อคำฟู ป. 2/4 

- รางวัล MCP Reader of the Academic Year 2018 อันดับ 1

- ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา

2. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์ ปลาลาศ ป. 2/5

- รางวัล MCP Reader of the Academic Year 2018 อันดับ 2

- ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา

3. เด็กหญิงแกมแพร พันธุประกิจ ป. 2/4

- รางวัล MCP Reader of the Academic Year 2018 อันดับ 3

- ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา

4. เด็กหญิงพิงค์ควดี หริฤกษ์ธนกุล ป. 2/3 -รางวัล MCP Reader of the Academic Year 2018 อันดับ 4

- ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา

5. เด็กชายวรรษพล ล้นเหลือ ป. 2/6

-รางวัล MCP Reader of the Academic Year 2018 อันดับ 5

- ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา

6. เด็กหญิงมินทร์ธีรา เมฆบังวัน ป.2/3

7. เด็กหญิงชัญญาภัค ชัยเลิศ ป.2/4

8. เด็กชายเจษฎา จินะมอย ป.2/4

9. เด็กชายพิพิธธน พานทอง ป.2/5

10. เด็กหญิงอัญมณี ธิมาคำ ป.2/5

11. เด็กหญิงเปรมสินี ประเสริฐบูรณะกุล ป.2/6

12. เด็กชายธันย์ปวัฒน์ อัครภูริธาดา ป.2/7

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1. เด็กหญิงปิยะนัท ทองสุข ป. ¾

- รางวัล MCP Reader of the Academic Year 2018 อันดับ 1

- ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา

2. เด็กหญิงปุณณญิณณ์ บุณยนิตย์ ป. 3/1

- รางวัล MCP Reader of the Academic Year 2018 อันดับ 2

- ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา

3. เด็กหญิงปริชญา ภิระบรรณ์ ป. 3/4

- รางวัล MCP Reader of the Academic Year 2018 อันดับ 3

- ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา

4. เด็กชายชัยธวัช สงบ ป. 3/1

- รางวัล MCP Reader of the Academic Year 2018 อันดับ 4

- ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา

5. เด็กชายอธิก วงศ์รุ่ง ป. 3/8

- รางวัล MCP Reader of the Academic Year 2018 อันดับ 5 ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา

6. เด็กหญิงภัณฑิลา เดโชดำรงฤทธิ์ ป. 3/1

7. เด็กชายณัฐวัฒน์ คำวัง ป. 3/2

8. เด็กหญิงศิรภัสสร อินต๊ะนา ป. 3/2

9. เด็กหญิงพลอยปภัส ลีสวัสดิ์พร ป. 3/2

10. เด็กหญิงปภาวรินทร์ พันธชาติ ป. 3/3

11. เด็กชายโพชฌงค์ วิริยะตระกูลธร ป. 3/3

12. เด็กหญิงกชพรรณ พรสกุลไพศาล ป.3/6

13. เด็กชายจักรภัทร ปทุมบาล ป.3/8

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 34 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ภราดาพลากร เพียรพันธ์ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมห้องสมุดตลอดปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป. 1-3
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2