Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18505 : มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมห้องสมุดตลอดปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป. 4-6

งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น

- รางวัล MCP Reader of the Academic Year 2018  คือ นักเรียนที่มีสถิติการยืมหนังสือสูงสุดตลอดปีการศึกษาผ่านเกณฑ์ อันดับ 1-5 ของแต่ละระดับชั้น

        - รางวัลเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา ได้แก่ กิจกรรมประจำเดือนที่ทางห้องสมุดจัดขึ้น ทั้งหมด 6 ครั้ง โดยนักเรียนได้ติดตามจาก Student Dashboard หรือมาที่ห้องสมุด

        - เกียรติบัตรนักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานห้องสมุด ระดับชั้น ป. 3-6 ทั้งหมด 45 คน

        - รางวัล ยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป. 6 ได้แก่ กิจกรรมที่นักเรียนจะเขียน Review หนังสือที่ได้อ่านลงในแบบบันทึกที่ห้องสมุดได้กำหนด โดยในระดับชั้น ป.6 จะต้องอ่านและบันทึกใบงานจากกานอ่านหนังสืออย่างน้อย 85 เรื่อง และผ่านเกณฑ์ประเมิน ร้อยละ 75 ขึ้นไป 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานห้องสมุด

             1. เด็กหญิงปวริศา   เรืองฤทธิ์     ป. 3/1

             2. เด็กหญิงศุภิสรา         อาจธิมะ     ป. 3/1

             3. เด็กชายชัยธวัช  สงบ            ป. 3/1

             4. เด็กหญิงปุณณญิณณ์            บุณยนิตย์       ป. 3/1

             5. เด็กหญิงพรนัชชา      ใจวังโลก   ป. 3/1

             6. เด็กชายณัฐวัฒน์        คำวัง         ป. 3/2

         7. เด็กหญิงอลิสา   เชี่ยวธัญญกิจ    ป. 3/2

         8. เด็กหญิงญาณัจฉรา              ทิพย์วงค์ ป. 3/2

         9. เด็กหญิงปภาวรินทร์              ชัยศรี             ป. 3/2

         10. เด็กชายโพชฌงค์     วิริยะตระกูล       ป. 3/3

         11. เด็กหญิงณัฐกมล      เดชประทุม ป. 3/3

         12. เด็กหญิงปริชญา      ภิระบรรณ์ ป. 3/4

         13. เด็กหญิงปิยะนัท       ทองสุข ป. 3/4

         14. เด็กหญิงอารมณ์ดี   มณีชาติ     ป. 3/5

         15. เด็กหญิงปาวลี         จายเรือน   ป. 3/6

         16. เด็กหญิงกชพรรณ              พรสกุลไพศาล         ป. 3/6

         17. เด็กหญิงปุณณภา     เวฬุสาโรจน์       ป. 3/7

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

           1. เด็กหญิงกานต์ธิดา     กิจเจริญวิศาล     ป. 4/7

                   - รางวัล MCP Reader of the Academic Year 2018 อันดับ 1

                   - ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา    

                   - บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานห้องสมุดต่อเนื่อง ๒ ปี

             2. เด็กหญิงกมลชนก      วิริยา         ป. 4/3

                   - รางวัล MCP Reader of the Academic Year 2018 อันดับ 2

             3. เด็กชายจิรายุ      กังวาล         ป. 4/7

                   - รางวัล MCP Reader of the Academic Year 2018 อันดับ 3

             4. เด็กหญิงปณาลี   ธงแดงงาม   ป. 4/7

                   - รางวัล MCP Reader of the Academic Year 2018 อันดับ 4

         5. เด็กหญิงณัฐทยา        กิตติกุล ป. 4/4

                   - รางวัล MCP Reader of the Academic Year 2018 อันดับ 5

                   - ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา    

               - บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานห้องสมุด

             6. เด็กหญิงเบญญาภา   กันใจเย็น  ป. 4/4

                   - ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา    

               - บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานห้องสมุด

         7.  เด็กหญิงวริญธา        เวชวิธี       ป. 4/6

                   - ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา    

                   - บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานห้องสมุดต่อเนื่อง ๒ ปี

         8. เด็กหญิงอริสรา   บุตรต๊ะ        ป. 4/7

                   - ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา    

         9. เด็กหญิงกุลจิรา                    คุณพันธ์ ป. 4/7

               - บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานห้องสมุด

             10. เด็กหญิงณฐมน                   ยะคำแจ้  ป. 4/8

               - บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานห้องสมุด

         11. เด็กหญิงกัญจ์หทัย              กิตติวรรณ      ป. 4/8

               - บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานห้องสมุด

             12. เด็กหญิงณภัทรา      นันทวงค์   ป. 4/3

                   - บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานห้องสมุดต่อเนื่อง 2 ปี

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1. เด็กหญิงสุพิชธีร์ฎา               เลอศิลป์   ป. 5/7

                   - รางวัล MCP Reader of the Academic Year 2018 อันดับ 1

               - บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานห้องสมุด

             2. เด็กหญิงอันนา           ลี              ป. 5/3

                   - รางวัล MCP Reader of the Academic Year 2018 อันดับ 2

               - ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา

               - บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานห้องสมุด

         3. เด็กหญิงจิรภิญญา     คงถาวรสกุล       ป. 5/7

                   - รางวัล MCP Reader of the Academic Year 2018 อันดับ 3

               - บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานห้องสมุด

4. เด็กชายรชฏ       ตาคำปัญญา      ป. 5/8

                   - รางวัล MCP Reader of the Academic Year 2018 อันดับ 4

               - บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานห้องสมุดต่อเนื่อง 3 ปี

         5. เด็กหญิงณิชารัศม์                 อัญกุลพิสิทธิ์   ป. 5/2

                   - รางวัล MCP Reader of the Academic Year 2018 อันดับ 5

               - บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานห้องสมุดต่อเนื่อง 3 ปี

         6. เด็กชายฐปณ      สุวรรณรัตน์      ป.5/6

               - ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา

         7. เด็กหญิงปภาวรินท์     สมฤทธิ์      ป.5/6

               - ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา

         8. เด็กชายองอาจ    ศุภรัศมี        ป. 5/2

               - บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานห้องสมุด

         9. เด็กชายณภัทร   ทัศนภักดิ์     ป. 5/8

               - บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานห้องสมุด

         10. เด็กชายรณิศร แสนหลวง    ป. 5/6

               - บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานห้องสมุดต่อเนื่อง 2 ปี

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1. เด็กหญิงธัญญรัศม์                 รังรองธานินทร์       ป. 6/4

                   - รางวัล MCP Reader of the Academic Year 2018 อันดับ 1

               - ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา

               - บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานห้องสมุดต่อเนื่อง 4 ปี

             2. เด็กหญิงเอกปวีณ์                  กันหอม ป. 6/5

                   - รางวัล MCP Reader of the Academic Year 2018 อันดับ 2

               - ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา

               - บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานห้องสมุดต่อเนื่อง 3 ปี

         3. เด็กหญิงฐิติรัตน์ ประดิษฐ์สุวรรณ ป. 6/6

                   - รางวัล MCP Reader of the Academic Year 2018 อันดับ 3

               - ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา

               - บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานห้องสมุดต่อเนื่อง 3 ปี

4. เด็กหญิงสาริศา   ทาเกิด        ป. 6/7

                   - รางวัล MCP Reader of the Academic Year 2018 อันดับ 4

               - ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา

               - บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานห้องสมุดต่อเนื่อง 3 ปี

         5. เด็กหญิงชลิตา    งามทองแท้  ป. 6/1

                   - รางวัล MCP Reader of the Academic Year 2018 อันดับ 5

               - ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา

         6. เด็กหญิงวรัทยา บุญจันทร์    ป. 6/2

               - ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา

         7. เด็กหญิงธัญดา   อุปนัน         ป. 6/5

               - ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา

         8. เด็กหญิงนวรัตน์         ไทยแท้      ป. 6/7

               - ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา

         9. เด็กหญิงณัฎฐธิดา      ไชยประสพ        ป. 6/1

               - บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานห้องสมุด

         10. เด็กหญิงฐิติวรดา      รัตนาวิบูลย์        ป. 6/5

               - บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานห้องสมุด

         11. เด็กชายณภัทร         เรืองเจริญ ป. 6/8

               - บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานห้องสมุด

         12. เด็กหญิงคลาวเดีย               บอร์ดิน   ป. 6/1

               - บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานห้องสมุดต่อเนื่อง 3 ปี

         13. เด็กหญิงรวีโรจน์                ฉายบุ      ป. 6/1

               - บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานห้องสมุดต่อเนื่อง 3 ปี        

         14. เด็กหญิงอริศรา        เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ป. 6/3

               - บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานห้องสมุดต่อเนื่อง 4 ปี

         15. เด็กหญิงสิริยากร                แซ่เจอว   ป. 6/4

               - บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานห้องสมุดต่อเนื่อง 4 ปี

รางวัล ยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป. 6 ได้แก่ เด็กหญิงธัญญรัศม์ รังรองธานินทร์ ป. 6/4

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 55 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ภราดาพลากร เพียรพันธ์ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมห้องสมุดตลอดปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป. 4-6 และนักเรียนช่วยงานห้องสมุด
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3