Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18516 : มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ที่ชนะการประกวดการไหว้ ปีการศึกษา 2561

ผลการประกวดการไหว้ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารอัสสัมชัญ ชั้น 4        

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชาย

รองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กชายรวิพล

ธรรมวงศ์

ป.1/1

เลขที่ 37

รองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กชายธนวัฒน์

อินสัน

ป.1/6

เลขที่ 14

ชนะเลิศ

เด็กชายภูมิรวิชญ์

กรจิระเกษมศานติ์

ป.1/2

เลขที่ 35

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หญิง

รองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กหญิงกัญญาณัฐ

บัณฑิต

ป.1/2

       เลขที่ 3

รองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กหญิงภัสราภรณ์

สินไชย

ป.1/5

  เลขที่ 25

ชนะเลิศ

เด็กหญิงปรียากร

สมชัย

ป.1/6

   เลขที่ 22

ผลการประกวดการไหว้ ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารอัสสัมชัญ ชั้น 4      

        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชาย

รองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กชายสิรวิชญ์

ศิริปัญญวัฒน์

ป.2/7

เลขที่ 28

รองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กชายสรวิชญ์

ปูอุตรี

ป.2/4

เลขที่ 39

ชนะเลิศ

เด็กชายพิพิธธน

พานทอง

ป.2/5

เลขที่ 7

              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หญิง

รองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กหญิงพรณภา

พงษ์กลาง

ป.2/2

เลขที่ 14

รองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กหญิงสาวิกา

แก้วกาบคำ

ป.2/3

เลขที่ 8

ชนะเลิศ

เด็กหญิงสิริญญา

จันทรเกษมพร

ป.2/1

เลขที่ 7

        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชาย

รองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กชายตะวันฉาย

เอื้อวิริยะไชยกุล

ป.3/2

เลขที่ 10

รองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กชายจิรภัทร์

กาศสนุก

ป.3/3

เลขที่ 7

ชนะเลิศ

เด็กชายธนกร

ศรลัมพ์

ป.3/4

เลขที่ 16

       

        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หญิง

รองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กหญิงปภาวรินทร์

พันธชาติ

ป.3/3

เลขที่ 18

รองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กหญิงอารมณ์ดี

มณีชาติ

ป.3/5

เลขที่ 12

ชนะเลิศ

เด็กหญิงณภัทร์

บุญศรีวงศ์ทอง

ป.3/1

เลขที่ 1

ผลการประกวดการไหว้ ปีการศึกษา 2561

 

ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารอัสสัมชัญ ชั้น 4       

        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชาย      

รองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กชายชัยภัทร

ไชยจักร

ป.4/4

เลขที่ 25

รองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กชายนภ

นิมมานเหมินท์

ป.4/1

เลขที่ 24

ชนะเลิศ

เด็กชายภาวิต

สรณถาวรกุล

ป.4/2

เลขที่ 9

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หญิง

รองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กหญิงศิริกันติยา

จูพงศ์วิชญ์

ป.4/2

เลขที่ 18

รองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กหญิงฐนัชญ์พร

ทศภาทินรัตน์

ป.4/4

เลขที่ 41

ชนะเลิศ

เด็กหญิงปารณีย์

ทูลคำเตย

ป.4/5

เลขที่ 46

 

        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชาย

รองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กชายณัชภัค

คนใจซื่อ

ป.5/5

เลขที่ 24

รองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กชายทินภัทร

สุนันธไชย

ป.5/6

เลขที่ 40

ชนะเลิศ

เด็กชายภูสิทธิ์

ขันใจ

ป.5/2

เลขที่ 47

      

       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หญิง

รองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กหญิงอรณา

ตรีอินทอง

ป.5/2

เลขที่ 31

รองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กหญิงวรรณลดา

เตชะตา

ป.5/5

เลขที่ 42

ชนะเลิศ

เด็กหญิงนันท์นภัส

บุญสวัสดิ์

ป.5/4

เลขที่ 1

 

        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชาย

รองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กชายวิชญพงศ์

จิรารัตน์วรโชติ

ป.6/7

เลขที่ 20

รองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กชายรัชพล

เวชวิธี

ป.6/2

เลขที่ 39

ชนะเลิศ

เด็กชายธนกฤต

ลีลานุช

ป.6/3

เลขที่ 18

              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หญิง

รองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กหญิงณัฏฐณิชา

ชูรัตน์

ป.6/2

เลขที่ 45

รองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กหญิงสิริอาภา

ปันทุราภรณ์

ป.6/3

เลขที่ 44

ชนะเลิศ

เด็กหญิงพัชญธิดา

สุขชัย

ป.6/7

เลขที่ 27

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 35 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 1 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ที่ชนะการประกวดการไหว้ ปีการศึกษา 2561
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2