Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18546 : มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้คะเเนนรวมสูงสุดติดอันดับ Top 100 ระดับชั้น ป.6

ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรเเละร่วมเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะเเนนรวมสูงสุดติดอันดับ Top 100 ในระดับชั้น ป.6 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในการสอบวัดคุณภาพนักเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 พิธีมอบเกียรติบัตร จัดขึ้นที่ศาลามารีย์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนักเรียนที่ได้คะเเนนรวมสูงสุดติดอันดับ Top 100 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ระดับชั้น ป.6

1 เด็กหญิง อันฉริยา แสนใจบาล ป.6/6 ได้คะเเนน 83.67 ได้ที่ 1ของโรงเรียน เเละได้ที่ 21 ของคณะฯ

2 เด็กหญิง พิมพ์ชนก สิทธิชัยโอภาส ป.6/3 ได้คะเเนน 82.42 ได้ที่ 2 ของโรงเรียน เเละได้ที่ 37 ของคณะฯ

3 เด็กหญิง สาริศา ทาเกิด ป.6/7 
ได้ 81.58 คะเเนน ได้ที่ 3 ของโรงเรียน ได้ที่ 53 ของคณะฯ

4 เด็กหญิง พิมพรรณอร ถิรขจรวงศ์ ป.6/4 ได้ 81.33 คะเเนน ได้ที่ 4ของโรงเรียน ได้ที่ 58 ของคณะฯ

5 เด็กชาย พชร ทรัพย์บำเรอ ป.6/5 
ได้ 81.33 คะเเนน ได้ที่ 4 ของโรงเรียน ได้ที่ 58 ของคณะฯ

6 เด็กหญิง สิริอาภา ปันทุราภรณ์ ป.6/3 ได้ 81.25 ได้ที่ 6 ของโรงเรียน 
ได้ที่ 64 ของคณะฯ

7 เด็กหญิง ตาวัน เฮงสุวรรณ ป.6/8 
ได้ 81.25 คะเเนน ได้ที่ 6 ของโรงเรียน ได้ที่ 64 ของคณะฯ

8 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ สุภาวงศ์ ป.6/1
ได้ 80.75 คะเเนน ได้ที่ 8 ของโรงเรียน เเละได้ที่ 74 ของคณะฯ

9 เด็กหญิง ชัญญา ศิริพิพัฒนมงคล ป.6/5 ได้ 80.75 คะเเนน ได้ที่ 8 ของโรงเรียน เเละได้ที่ 74 ของคณะฯ

10 เด็กหญิง ปิยาภัสร์ อรุณสกุล ป.6/2 ได้ 80.67 คะเเนน ได้ที่ 10 ของโรงเรียน เเละได้ที่ 78 ของคณะฯ

11 เด็กหญิง ธัญญรัศม์ รังรองธานินทร์ ป.6/4 ได้ 80.67 คะเเนน ได้ที่ 10 ของโรงเรียน เเละได้ที่ 78 ของคณะฯ

12 เด็กหญิง ปิยมน นวลใส ป.6/1
ได้ 80.25 คะเเนน ได้ที่ 12 ของโรงเรียน เเละได้ที่ 95 ของคณะฯ

13 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ประดิษฐ์สุวรรณ ป.6/6 ได้ 80.25 คะเเนน ได้ที่ 12 ของโรงเรียน เเละได้ที่ 95 ของคณะฯ

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 16 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมพัฒนา IQ
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()
  1